Mikä on tilaajavastuulaki?

Tilaajavastuulaki    

Ulkomaiset yhtiöt Tilaajavastuutaulukko

TEM: Tilaajavastuu ja Veronumero

Tietoa ulkomaisia sopimuskumppaneita käyttävälle

Contractors liability

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (HE18/2012) eli niin kutsuttu tilaajavastuulaki astui voimaan 2007. Laki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Lain mukaan tilaajan täytyy pyytää ja sopimuskumppanin täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

 • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 • Kaupparekisteriote.
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
 • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
 • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.
 • Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Mikä sopijaosapuoli ei anna selvityksiä:

 • tilaaja voi hankkia osan myös itse
 • voi hyväksyä myös muun yleisesti luotettavan selvityksen (www.tilaajavastuu.fi)

Lain mukaan tilaajan ei kuitenkaan tarvitse pyytää selvityksiä mikäli hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin lainmukaiseen toimintaan seuraavilla perusteilla:

 1. sopimusosapuolena valtio, kunta, seurakunta, Kela, Oyj jne.
 2. muu vastaava syy
  • kuntien määräysvallassa olevat säätiöt
  • yritysfuusio, jonka johdosta uusi yritys ei vielä vakiintunut toimija, mutta kokonsa ja tunnettuutensa perusteella rinnastettavissa 1 kohdan pörssiyhtiöihin


Suositeltavaa on kuitenkin, että edellä mainitusta huolimatta nämä todistukset tarkastetaan vähintään 4 kertaa vuodessa ja tämä ehto kirjataan urakkasopimuksiin. Näin tilaajava voi varmistaa entistä paremmin, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut yhteiskuntavelvoitteensa.

 

Raportit-palvelu

Kuka on tilaaja?

Tilaaja on elinkeinoharjoittaja, joka käyttää vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa.

Tilaajalla tarkoitetaan kaikkia elinkeinoharjoittajia, jotka ovat velvollisia tekemään kaupparekisterilain mukaisen perusilmoituksen elinkeinotoimintaansa aloittamisesta. Tällaisia ovat muun muassa avoin yhtiö, komandiittiyhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, valtion liikelaitos, aatteellinen yhdistys ja säätiö sekä yksityinen elinkeinoharjoittaja, jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessaan vähintään yksi työntekijä. Tilaajana voi olla myös ulkomainen säätiö tai yhteisö, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen tai eurooppayhtiön.