28.8.2017
Förhandsanmälan gällande utstationering av arbetstagare skall göras med start 1.9.2017

Innan arbete inleds i Finland ska det utstationerande företaget anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2017. Anmälningen kan lätt utföras direkt i Ilmoita-tjänsten.

När ska anmälningen utföras?

  • Anmälningen skall utföras innan arbetet inleds, eller senast samma dag arbetet inleds.
  • Anmälningen ska alltid utföras inom byggbranschen, för andra branscher då arbetet översiger fem dagar.
  • Inom byggbranschen ska anmälningen alltid vidarebefordras till byggherren och huvudentreprenören.
  • Om tidigare angiven information förändras väsentligt, ska en kompletterande anmälan skickas. Med väsentlig förändring avses att företrädaren, arbetsplatsen, antalet arbetstagare eller avtalsparten ändras.
  • Anmälan gällande utstationering av arbetstagare är specifik för beställare och arbetsplats. Om arbete utförs för flera beställare eller på olika platser, ska en separat anmälan för de olika destinationerna utföras.

Hur görs anmälan?

  • Anmälan kan göras i Ilmoita-tjänsten.
  • I Ilmoita-tjänsten görs anmälan på sidan “Registrera till byggplats”. Tjänsten förhandsifyller den information som redan finns tillgänglig. Om arbetstagarnas arbete överstiger tio dagar, ska information gällande företrädare i Finland också anges.
  • Anmälan om utstationerade arbetstagare skickas från Ilmoita-tjänsten direkt till Regionförvaltningsverket. En kopia på den utförda anmälan skickas även till din e-post. Kom ihåg att vidarebefordra kopian på anmälningen till byggherren och huvudentreprenören.
  • Ilmoita-tjänsten är gratis att använda.

 

Anmälningsskyldigheten bestäms av Lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Lagen är till för att försäkra att utländska arbetstagare är jämställda med finska arbetare då de utför arbete i Finland. För tillämpningen av lagen är det inte av betydelse om arbetsgivaren är från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU.

Det är fråga om en utstationerad arbetstagare när en arbetstagare som skickats från ett annat land till Finland för att arbeta här  utgående från ett avtal om underleverans, företagsintern överföring eller hyrt arbete. Den utstationerade arbetstagarens vanliga arbetsplats är alltså i ett annat land än Finland.

Försäkra dig om att du utför anmälan om utstationering av arbetstagare från och med 1.9.2017, om anmälan försummas kan konsekvensen bli en försummelseavgift.

FAQ hittas här och mera instruktioner här.