Registerbeskrivningar

Registerbeskrivning

Suomen Tilaajavastuu Oy:s register för Pålitlig Partner och Tilaajavastuu.fi  -tjänsterna

 1. Registeransvarig

Suomen Tilaajavastuu Oy

Kontaktuppgifter:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

tfn 0600 301339

kundservice(at)tilaajavastuu.fi

 1. Registerärendenas handläggare          

Förvaltningschef Annina Mäki

Kontaktuppgifter:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

tfn 040 351 6409

annina.maki(at)tilaajavastuu.fi

 1. Registrets namn

Suomen Tilaajavastuu Oy:s register för Pålitlig Partner och Tilaajavastuu.fi  -tjänsterna.

 1. Registrets syfte och användning

Registret används för att producera innehåll i tjänsterna Pålitlig Partner och Tilaajavastuu.fi. Information ur registret publiceras i tjänsten och utlämnas till tjänstens registrerade användare som specificerat i fullmakten kundföretaget fyllt i. Registrets syfte är att administrera kunduppgifter för fakturering, utveckling av registret, korrigering av fel, kontroll av betalningsförmågan samt för kontroll av uppgifternas riktighet i samband med kundservice och marknadsföring av registeransvariges egna tjänster och/eller registeransvariges samarbetspartners tjänster.

 1. Registrets innehåll    

Uppgifter som registreras är kundens namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, kundföretagets FO-nummer samt uppgifter om företagets styrelse och verkställande direktör.

Utöver ovan nämnda uppgifter i registret registreras också huvudanvändarens användarnamn och lösenord.

Registret innehåller också uppgifter om företag som gett en fullmakt som samlats in via fullmaktsproceduren och namnet på personen som undertecknat fullmakten. Dessa uppgifter överlämnas till företagets pensionsförsäkringsbolag och skatteförvaltningen. Via ovan nämnda kunduppgiftskällor registreras följande uppgifter: Skatteförvaltningen (namn och FO-nummer), pensionsförsäkringsbolaget (namn och FO-nummer), olycksfallsförsäkringsbolaget (namn och FO-nummer), namn och personbeteckning från näringsförbudsregistret, företagets namn och styrelse från Byggandets Kvalitet BYKVA rf samt eventuella uppgifter om företagets verkställande direktör. Via Bisnode OY registreras med separat avgift företagets kreditupplysningsrapport. Kunden uppger själv vilka kollektivavtal företaget tillämpar. Personuppgifter i fråga om estniska företag fås från det estniska handelsregistret, MTR Majandustegevuse-registret, samt polisen i Estland och justitieministeriet. Uppgifterna publiceras i enlighet med lagstiftningen i Estland, därför visas estnisk personbeteckning och adressuppgifter.

Cookies används för att  identifiera kunder i tjänsterna. Användningen av cookies i webbtjänster är vanligt och används för att underlätta användarens bruk av tjänsterna. Användaren kan själv reguljera användningenav cookies i sin webbläsare.

Användaren har rätt att granska den information som finns sparad i registret gällande användaren personligen. Detta sker genom att kontakta registeransvarige direkt.

Registeransvarige vidtar rimliga åtgärder för att förhindra missmruk och försvinnande av användarens personuppgifter och obehörig åtkomst till data.

 1. Regelrätta kunduppgiftskällor       

Finländska företag:

– Suomen Asiakastieto Oy levererar följande uppgifter i enlighet med ett samarbetsavtal: YTJ, och näringsförbud.

– Suomen Asiakastieto Oy levererar motsvarande uppgifter i enlighet med ett samarbetsavtal: handelsregisterutdrag.

– PRH levererar handelsregisterutdrag i enlighet med ett samarbetsavtal.

– Byggandets Kvalitet BYKVA rf levererar RALA-rapporten i enlighet med ett samarbetsavtal.

– Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy levererar uppgifter om skatteskulder och kollektivavtal i enlighet med ett samarbetsavtal.

– Skatteförvaltningen levererar uppgifter om betalda skatter i enlighet med ett samarbetsavtal.

– Pensionsförsäkringsbolagen levererar uppgifter om FöPL-försäkringsavgifter i enlighet med ett samarbetsavtal.
– Finländska olycksfallsförsäkringsbolag levererar uppgifter om att företaget har en giltig, lagstadgad olycksfallsförsäkring i enlighet med ett samarbetsavtal. En del lämnar också uppgifter om frivilliga olycksfallsförsäkringar.

Estniska företag:

– Maksu- ja Tolliamet-myndigheten ger uppgifter om eventuella skulder i utsökning, konkurs, officiella delgivningar samt momsuppgifter.

– MTR Majandustegevuse-registret ger uppgifter om yrkesmässiga speciallov.

– Det estniska handelsregistret ger uppgifter om registrering i handelsregistret, bokslut samt nuvarande och före detta styrelsemedlemmar.

– Kreditupplysningsregistret ger uppgifter om styrelsemedlemmars eventuella förbindelser till andra företag.

– Polisen och justitieministeriet ger uppgifter om styrelsemedlemmars eventuella domar i fråga om lagöverträdelser.

Ovan nämnda kunduppgiftskällor är offentliga källor.

En del av uppgifterna fås av kunden själv, bland annat vilket kollektivavtal företaget tillämpar.   Även uppgifter som genereras i samband med tjänstens funktion och uppehåll kan användas som kunduppgiftskälla.

 1. Regelrätt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas till kunder som ingått ett avtal med Suomen Tilaajavastuu Oy. Dessutom kan tolkningarna, sammanfattningarna, rapporterna eller delar av rapporterna i Pålitlig Partner -tjänsten överlåtas till tredje part inom EU- och EES –området  som erbjuder förtagsinformation- eller andra onlinetjänster. Uppgifterna utlämnas elektroniskt i krypterad form eller per brev.  Kunduppgifter kan utlämnas på uppmaning av myndigheter.

 1. Regelrätt översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas inte till tredje part annat än specificerat ovan. Uppgifter utlämnas inte till en tredje part utanför EU eller EES i enlighet med gällande lagstiftning, ifall inte kunden själv hanterar data utanför EU eller EES-områdets gränser.

   9.  Ändringar och datering    

Ändringar i registerbeskrivningen kan ske utan separat anmälan. Eventuella förändingar och updateringar av registerbeskrivningen informeras om i registerbeskrivningen under rubriken “Ikraftträdande”. Användaren godkänner ändringarna genom att fortsätta använda tjänsten.

10.  Principer för skydd av registret           

Allt material, både manuellt och elektroniskt sparade uppgifter, är skyddat enligt principerna i informationssamhällsbalken samt Kommunikationsverkets bestämmelser och anvisningar. Allt material finns i elektronisk form.

Fullmakter arkiveras både i elektronisk form och som papperskopia.

Registret finns lagrat på en skyddad server i Finland.

11.  Ikraftträdande

Registerbeskrivningen trädde i kraft 24.4.2012. Den senaste uppdateringen gjordes 11.04.2017


Registerbeskrivning

Veronumero.fi tjänsten

Endast på finska

11. Ikraftträdande

Registerbeskrivningen trädde i kraft 24.4.2012. Den senaste uppdateringen gjordes 21.10.2015.


Registerbeskrivning för Suomen Tilaajavastuu Oy:s CRM program och dess personregister

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. RegisteransvarigSuomen Tilaajavastuu OyKontaktuppgifter:Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espootfn 0600 301339kundservice(at)tilaajavastuu.fi
 1. Registerärendenas handläggare          

Förvaltningschef Annina Mäki

Kontaktuppgifter:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

tfn 040 351 6409

annina.maki(at)tilaajavastuu.fi

 1. Registrets namn

Suomen Tilaajavastuu Oy:s (”ST”) CRM-programmets tillhörande personregister över nuvarande och potentiella kunder, deras arbetstagare eller ansvarspersoner. Kunderna är företag eller näringsidkare. Personer som registrerats är kundernas eller de potentiella kundernas arbetstagare eller ansvarspersoner.

 1. Registrets syfte och användning

Personuppgifter används för att erbjuda ST:s tjänster till kunderna, samt för att sköta, upprätthålla och vidareutveckla kundkontakten med existrerande och potentiella kunder. ST har rätt att använda sig av informationen för att marknadsföra ST:s samt eventuella samarbetspartners tjänster till kunderna.

 5.   Registrets innehåll 

I kundregistret sparas följande information:

 • Kundföretagets namn, FO-nummer och kontaktinformation
 • Kundföretagets användare eller ansvarspersonens basinformation så som, namn, yrke, adress, epost, telefonnummer
 • Information som berör kundförhållandet och kontraktsförhållandet så som information gällande vilka av tjänsterna kundföretaget tagit i bruk, deras start och slut datum, information gällande de sertifikat och kompetenser och annan information som berör kundservicen.
 • Information gällande direktmarknadsföringsförbud, och lov.
 1. Regelrätta kunduppgiftskällor       

Uppgifterna fås av kunden själv, även uppgifter som genereras i samband med tjänsternas användning används som kunduppgiftskälla.

 1. Regelrätt utlämnande av uppgifter

ST har rätt att uppge information i direktmarknadsföringssyfte till sina samarbetspartners i enlighet med ikraftvarande lagstiftning.

 1. Regelrätt översändande av uppgifter utanför EU eller EESUppgifter utlämnas i regel inte utanför EU eller EES-områdets gränser om inte det på grund av teknisk databehandling är nödvändigt. ST har rätt att använda sig av underleverantörer då det gäller hanteringen av information i CRM systemet.  I den mån ST använder sig av underleverantörer utanför EU eller EES-områdets gränser för att utföra behandling av uppgifter, säkerhetsställer ST en adekvat skyddsnivå för personuppgifter i varje enskilt fall i enlighet med gällande lagstiftning.
 1.    Ändringar och datering    Ändringar i registerbeskrivningen kan ske utan separat anmälan. Eventuella förändingar och updateringar av registerbeskrivningen informeras om i registerbeskrivningen under rubriken “Ikraftträdande”. Användaren godkänner ändringarna genom att fortsätta använda tjänsten.10.  Principer för skydd av registret           

All data sparas i elektroniskt format. Användar rättigheter till CRM registret finns endast hos personal som har rätt att handtera kundinformation. Varje användare har egna användarnamn och passord. Informationen samlas i databaser som är skyddade bakom brandmurar, passord och där andra tekniska skyddsåtgärder har vidtagits.

 1. Ikraftträdande Registerbeskrivningen trädde i kraft 24.4.2012. Den senaste uppdateringen gjordes 21.10.2015

Registerbeskrivning för Zeckit tjänsten

Endast på finska

 1. Ikraftträdande
  Registerbeskrivningen trädde i kraft 1.12.2015. Den senaste uppdateringen gjordes 2.8.2016.

Registerbeskrivning för Taitoregistret

Registerbeskrivning för Taitoregistret

Vid drift av Taitoregistret samt vid behandling och registrering av personuppgifter lämnade av användaren iakttas bestämmelserna i personuppgiftslagen samt i gällande finländsk lagstiftning.

Beteckningen Tjänsten avser i denna registerbeskrivning Taitoregistret, som tillhandahålls av Suomen Tilaajavastuu Oy. Med Användare avses i denna registerbeskrivning företag, som har tecknat avtal med Tjänsteleverantören om användning av Taitoregistret, Työmaarekisteri-tjänsten eller annan av Tjänsteleverantören tillhandahållen tjänst som utnyttjar information från Taitoregistret. Med Arbetsgivare avses användare som utnyttjar Tjänsten för administration av sina arbetstagares yrkeskompetensuppgifter och distribution av dessa till andra användare och till tredje part.

 1. Registeransvarig

Registeransvarig är arbetsgivare som abonnerar på Tjänsten (nedan kallad Registeransvarig).

Suomen Tilaajavastuu Oy (nedan kallad Registerförare) ansvarar för operativ drift och administration av registret. FO-nummer: 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Esbo.

 1. Registerärendenas handläggare

Vice verkställande direktör Mika Huhtamäki

 1. Registrets namn

Taitoregistret

 1. Registrets syfte och användning

Informationen i registret används bl.a. för nedanstående ändamål:

 • Insamling, administration och användning av yrkeskompetensuppgifter för den Registeransvariges arbetstagare för internt bruk hos den Registeransvarige, t.ex. för att utveckla arbetstagarnas kunskaper och yrkeskompetens.
 • Säkerställande av giltigheten av yrkeskompetens eller andra kvalifikationer som arbetsuppgifterna, lagstiftning eller avtal kräver hos den Registeransvariges arbetstagare samt utlämnande av dessa uppgifter till beställarföretag, som slutit avtal med den Registeransvarige, eller till huvudentreprenör eller byggherre på en gemensam byggplats, eller till annan avtalspart i syfte att garantera att lagstadgade eller avtalsenliga åligganden fullgörs och trygga erforderligt arbetarskydd.
 • Rapportering till tillsynsmyndighet.
 • Nödvändiga kontakter.
 • Test och utveckling av tjänster och system.
 • Administrativa uppgifter.

Registerföraren ansvarar för driften av registret och för genomförande av uppgifter för den Registeransvariges räkning i överensstämmelse med dennes fullmakt.

Den Registeransvarige och Registerföraren kan utlämna personuppgifter (i) till avtalspartner till den Registeransvarige, (ii) till part med vilken den Registeransvarige förhandlar om avtal, (iii) för att fullgöra lagstadgade skyldigheter som åligger aktörer inom byggbranschen eller andra branscher, (iv) till tredje part som företräder och är befullmäktigad av aktörer under punkt (i)-(iii), samt (v) till tillsynsmyndigheter, då gällande lag så kräver.

En arbetstagare kan utlämna sina egna personuppgifter till tredje part genom att medge avläsning av uppgifter från sitt Valttikort med en med Tjänsten kompatibel kortläsare.

Den Registeransvarige och Registerföraren kan utlämna information till dotter- eller systerbolag under iakttagande av bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Härutöver kan Registerföraren i den omfattning som medges av gällande lagar utnyttja och utlämna uppgifter från registret till den Registeransvarige för marknadsföring av Registerförarens och/eller dennes samarbetspartners tjänster.

Yrkeskompetensuppgifter kan även distribueras i företagsspecifika rapporter framtagna av Registerföraren eller utan specifikation av den arbetstagare som innehar aktuell yrkeskompetens (anonymiserade uppgifter). Härutöver kan Registerföraren utlämna anonymiserade uppgifter gällande totalantalet yrkeskompetenta arbetstagare per kategori hos den Registeransvarige så att de anonymiserade uppgifterna kan publiceras i företagsinformationstjänster och andra nättjänster som tillhandahålls av tredje part inom EU och EES.

Personuppgifter utlämnas inte till tredje part, utom då lagar eller andra bestämmelser så kräver.

Tjänsten sparar och förvarar de uppgifter som den Registeransvarige har levererat via Tjänsten eller annars har anmält i Tjänsten under så lång tid som den Registeransvarige är registrerad i Tjänsten eller har anmält arbetstagare via Ilmoita-tjänsten. Då den Registeransvarige avslutar användningen av Taitoregistret och Ilmoita-tjänsten, förvarar Registerföraren personuppgifterna i maximalt femton år, så att den Registeransvarige kan fullgöra sina avtalsenliga och lagstadgade åligganden och besvara eventuella förfrågningar från andra användare och/eller myndigheter avseende den Registeransvariges uppgifter inom ramen för registrets ovannämnda användningsändamål. Därefter tas de personuppgifter som den Registeransvarige har lämnat bort från registret, utom sådana uppgifter som enligt gällande lag ska bevaras.

 1. Registrets innehåll och övervakning

Taitoregistret innehåller yrkeskompetensuppgifter för arbetstagare, som Arbetsgivaren har sparat i Tjänsten, samt sådana tredje partsuppgifter om yrkeskompetens som stöds av Tjänsten och importeras till uppgifterna för arbetstagaren som anmälts i Ilmoita-tjänsten direkt från organ som beviljar ifrågavarande yrkeskompetensbevis eller för register häröver.

Informationsinnehållet i registret kan vara grundat på uppgifter i tjänsten Veronumero.fi som har sparats i Ilmoita-tjänsten (för arbetstagare hos den Registeransvarige bl.a. för- och efternamn, födelsedatum, finländskt personnummer, utländskt personnummer, adress i hemlandet, adress utomlands, skattenummer, foto, hemkommun, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivarens namn och FO-nummer), på uppgifter lämnade av ST i andra nättjänster samt på följande information:

 • Typ av yrkeskompetens (namn)
 • Beskrivning av yrkeskompetens
 • Innehavare av yrkeskompetens
 • Identifikationsnummer eller annan identifikation av personlig kompetens, t.ex. kortnummer
 • Beviljningsdatum, utbildningsdatum, första giltighetsdatum för kompetensen
 • Person eller organisation som beviljat kompetensbeviset
 • Yrkeskompetensens giltighetstid, slutdatum för giltigheten
 • Identifikationsuppgifter för person som har sparat eller ändrat kompetensuppgifterna
 • Kompetensuppgifternas senaste redigeringsdatum
 • Eventuell avbildning av dokument eller kort som bevisar kompetensen
 • Valttikortets ID
 • Valttikortets streckkod

Dessutom sparas namn, organisation, användarnamn och lösenord för användare av Tjänsten (användare som loggar in i Tjänsten). Användaren identifieras med hjälp av e-postadress och lösenord.

Kakor (”cookies”) används för att identifiera användare av Tjänsten. Kakor används vanligen på nättjänster. Kakor utgör en mjukvaruteknik som underlättar användningen av Tjänsten genom att anpassa innehållet efter Användarens preferenser. Användaren kan ställa in webbläsaren så att användningen av kakor helt förhindras eller så att läsaren varnar då kakor används.

En arbetstagare eller annan användare har rätt att granska sina egna uppgifter som har sparats i registret. En arbetstagare kan granska uppgifter om sig själv hos sin arbetsgivare som fungerar som registeransvarig. Andra användare kan granska sina uppgifter på Tjänstens användarsidor eller genom att kontakta Registerföraren för Tjänsten.

Den Registeransvarige och Registerföraren som ansvarar för den operativa driften vidtar rimliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust eller olovlig tillgång till personuppgifterna.

 1. Regelrätta personuppgiftskällor

Informationskällorna för Tjänsten utgörs av den Registeransvarige som är personens arbetsgivare, utomstående tjänsteleverantörer som har fullmakt att agera för den Registeransvariges räkning samt myndigheter som beviljar yrkeskompetensbevis och andra organ, från vilka Registerföraren kan samla in uppgifter som säkerställer riktigheten och giltigheten av yrkeskompetensuppgifterna.

 1. Regelrätt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registrerade uppgifter utlämnas till mottagare utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast på sätt som beskrivs i specialvillkoren för Tjänsten och/eller till den Registeransvariges avtalspartner eller med arbetstagarens medgivande genom att avläsa ett Valttikort med en med Tjänsten kompatibel kortläsare.

Uppgifter ur registret utlämnas inte till tredje part utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet annat än i ovan beskrivna fall.

 1. Överföring av tjänsten, fusion eller företagsöverlåtelse

Om ST eller en del av dess affärsverksamhet säljs eller fusioneras med tredje part eller om Tjänsten överlåts till tredje part, förbehåller sig ST rätten att i samtliga fall överlåta avtalet om Tjänsten och driften av registret till aktuell tredje part.

 1. Ändringar och datering

Denna registerbeskrivning kan uppdateras regelbundet utan föregående meddelande och genomförda ändringar meddelas med hjälp av ett dokument med rubriken ”senaste uppdatering”. Se denna nätsida för orientering om aktuella ändringar. Genom att fortsätta att använda Tjänsten godkänner användaren ändringarna.

 1. Principer för skydd av registret

Uppgifter som har sparats digitalt skyddas enligt principerna i Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation samt i överensstämmelse med Kommunikationsverkets bestämmelser och anvisningar. Samtliga material är i elektroniskt format.

Registret drivs på en skyddad server.

Registrering i Tjänsten sker på nätet genom att användaren godkänner tjänstens villkor och matar in kontakt- och identifikationsinformation för beställaren av Tjänsten.

 1. Ikraftträdande

Denna registerbeskrivning trädde i kraft 1 maj 2015. Senaste uppdatering: 3 april 2017.


Cookies | Tilaajavastuu

ANVÄNDNING AV COOKIES

På Suomen Tilaajavastuu -konsernens webbsidor används cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt och för att samla in webbstatistik i syfte att arbeta med löpande förbättringar av våra tjänster.

Cookies är små textfiler som skickas till din maskin när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen, eller till andra webbplatser som kan använda dem. Cookies fungerar som webbplatsens minne, så att den kommer ihåg din maskin på nästa besök. Cookies kan också komma ihåg de val du har gjort, förbättra användarupplevelsen samt skräddarsy annonserna så att du ser de som är mest relevanta för dig. Cookis sparar eller behandlar inte personinformation.

De flesta webbläsare godkänner cookies men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att du inte tar emot cookies, eller så att du får veta när nya cookies skickas till din dator. Om du väljer att ta bort cookien påverkar det vissa av sidans funktionaliteter.

Mer om cookies

Med hjälp av cookies kan vi samla ihop följande information om användaren: från vilken webbsida du kommer, vilka av våra webbsidor du besökt och när, vilken webläsare du använder, vilket operativsystem din dator har, datormodell, samt från vilken IP adress du kommer till vår sida.

Beteendeinformation kan samlas ihop gällande besök till konsernens webbsidor, konsernföretagens webbsidor och eventuella tredje partens webbsidor (gäller främst annonser, reklam, media och analytiska tjänster) .

Suomen Tilaajavastuu –konsernen har också rätt att använda sig av beteendeinformation som samlats ihop från andra instanser.  Med hjälp av cookies kan besökarantalet mätas, analyseras och  förbättra tjänsternas prestanda. De nämnda instanserna kan också samla in cookiesinformation om användarens besök på Tilaajavastuu konsernens webbsidor. Cookien kan användas så att du får reklam som är mer relevant för dig och dina intressen. En enskild person identifieras inte med hjälp av cookies i reklamsyfte.

Suomen Tilaajavastuu vidtar fysiska, elektroniska och kontraktuella åtgärder för att försäkra sig om att inga obehöriga får tillgång till ovanstående information. Även tredje parten förbinds att följa den befintliga lagstiftningen. Suomen Tilaajavastuu kan dock varken bevaka eller stå till svars för tredje partens praxis.

De flesta webbläsare godkänner cookies men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att du inte tar emot cookies, eller så att du får veta när nya cookies skickas till din dator.

Observera att om du vägrar ta emot eller avaktiverar cookies så kanske inte alla webbplatsens funktioner fungerar.