Allmänna användningsvillkor

Allmänna användningsvillkor från 25.5.2018

Uppdaterad 25.4.2018

Vi förnyar avtalsvillkoren i våra kundavtal gällande Ilmoita-, Byggplatsregister-, och Valvoja-tjänsternas avtalsvillkor att inbefatta även specialvillkor för behandling av personuppgifter. Godkännande av villkoren kräver inte undertecknande eller andra aktiva åtgärder från våra kunder.

Förändringarna i avtalsvillkoren träder i kraft för nya kunder genast, och för existerande kunder den 25.5.2018.

Suomen Tilaajavastuu Oy:s förändrade (på finska) avtalsvillkor hittar du här.

Tilläggsinformation (på finska) gällande specialvillkor för behandling av personuppgifter hittar du här.


Allmänna användningsvillkor från 1.9.2017

Version 11.2015

  Allmänna och special användnings villkor (11-07-2017)

 1. Allmänt

Dessa allmänna användningsvillkor för Suomen Tilaajavastuu tillämpas på de nättjänster som produceras och upprätthålls av Suomen Tilaajavastuu Oy (nedan “ST”).  Användningsvillkoren tillämpas också på användningen av innehåll och material som finns tillgängliga via nättjänsterna, om inget annat meddelats eller avtalats för någon viss tjänsts del.

Det företag som använder tjänsterna (nedan “användaren”) ska godkänna dessa användningsvillkor som bindande för sig för att kunna använda ST:s tjänster. Godkännandet av dessa villkor avlägsnar inte användarens eventuella skyldighet att dessutom godkänna specialvillkor för enskilda tjänster.

 1. Användning av tjänsten och skapande av inloggningsuppgifter

För att avtal om användningen av ST:s nättjänster ska uppkomma mellan ST och användaren, ska användaren 1) skapa inloggningsuppgifter till tjänsten genom att ge de personuppgifter, övriga uppgifter och företagets uppgifter som är nödvändiga för användningen av tjänsten och 2) godkänna dessa allmänna användningsvillkor och specialvillkoren för respektive tjänst som bindande för användaren 3) godkänna identifiering med hjälp av e-postadressen eller på annat sätt som ST fastställer i ST:s elektroniska tjänst. När användaren skapar inloggningsuppgifter ska användaren dessutom utse en företagsspecifik administratör till tjänsten. Administratören har rätt att få, skapa och administrera användarföretagets och dess anställdas behörigheter i tjänsten.

ST har rätt att kontrollera Kundens kredituppgifter då denne registrerar sig för första gången i tjänsten eller när användaren beställer nya webbtjänster som ST tillhandahåller. ST har rätt att hindra Kunden från att använda en avgiftsbelagd tjänst om det är motiverat med tanke på betalningsstörningar som framkommit vid utredningen av kredituppgifterna eller av andra vägande skäl.

 1. Tjänsteleverantörens ansvar

ST ansvarar inte i förhållande till användaren eller tredje part för

 • eventuella fel i informationskällorna
 • eventuella fel eller brister i tjänsterna
 • direkta eller indirekta skador som förorsakats av riktigheten, uppdateringen, användningen eller tolkningen av de uppgifter som finns i tjänsten
 • tjänsternas förenlighet och lämplighet för ett visst ändamål
 • tjänsternas oavbrutna, rättidiga eller felfria funktion
 • tekniska fel som uppenbarat sig i tjänsterna, avbrott som orsakats av service- eller installationsarbeten, inte heller för eventuella avbrott i datatrafikförbindelserna eller Internet-nätverket eller ändring eller försvinnande av uppgifter som hör till tjänsterna eller andra uppgifter som orsakats av det, och inte heller för problem, störningar eller avbrott i dataöverföringen som beror på någon tredje part.

Ansvarsbegränsningen gäller inte situationer där skadan beror på avsiktlighet eller grov oaktsamhet.

 1. Tjänsternas tillgänglighet och ändringar i tjänsterna

ST garanterar inte att tjänsterna alltid är tillgängliga men strävar efter att tjänsterna står till förfogande utan

avbrott.

ST har rätt att ändra på tjänsternas innehåll, funktion och användningsvillkor för att utveckla tjänsterna eller på andra ur ST:s synvinkel sett motiverade grunder. För klarhetens skull konstateras att ST alltid har rätt att avbryta ifrågavarande tjänst på grund av ändring, förnyelse eller teknisk orsak i anslutning till tjänsten eller på grund av reparations-, installations- eller servicearbeten i telekommunikationsnätet eller av annan jämförbar orsak eller om lagstiftningen eller någon annan myndighetsbestämmelse så kräver. Information om avbrott meddelas på Internetsidorna på förhand, om möjligt.

Användaren är medveten om att tredje parter som är oberoende av ST (t.ex. banker, försäkringsbolag och

myndigheter) kan göra ändringar i sina egna tjänster och serviceprislistor som kan ha inverkan på innehållet i, genomförandet av och priset på den tjänst som ST tillhandahåller. ST förbinder sig att inom rimlig tid på förhand, när det är möjligt, informera användaren om ändringar i tjänsten och prislistorna som föranleds av sådana ändringar som görs av tredje part. Användaren är dock medveten om att funktionaliteten av den tjänst som ST tillhandahåller kan vara beroende av sådana ändringar och beslut av tredje part och att ändringar som föranleds av dem träder i kraft omedelbart.

 1. Användarens rätt att använda tjänsten och material som den innefattar

Användaren får rätt att använda ST:s nättjänster för sitt eget  interna  bruk  i  enlighet  med  dessa användningsvillkor och eventuella specialvillkor.

Om inget annat stadgats i specialvillkoren har användaren rätt att på sin egen dator spara material som finns i tjänsten samt rätt att skriva ut och kopiera sådant material för sitt eget interna bruk. Användaren ska vid förvarande av material från tjänsten i synnerhet beakta skyldigheten att skydda uppgifter i förhållande till utomstående under 32 § i personuppgiftslagen[1]. Användaren har oberoende av denna begränsning alltid rätt att använda material för uppfyllande av sina skyldigheter enligt lagen om beställaransvar[2] (t.ex. genom att bifoga rapporter till användarens egna erbjudanden) eller för användningsändamål som uttryckligen nämnts i de specialvillkor som gäller tjänsten. Användaren har dock inte i övrigt rätt att till tredje part överlåta material som fåtts via tjänsten eller göra dess innehåll eller del av det tillgängligt för allmänheten genom att sprida, förmedla, framföra eller visa det offentligt, om inte ST eller någon annan rättsinnehavare gett ett skriftligt samtycke till det på förhand.

ST har rätt att förhindra användningen av tjänsten om det finns grundad anledning att misstänka att tjänsten används på ett sätt som strider mot dess syfte eller annars är i strid med god sed eller lag.

 1. Användarnamn och lösenord

Användaren ansvarar för förvaringen av sitt användarnamn och lösenord samt för att de inte hamnar i utomstående personers kännedom eller besittning. Användaren ansvarar för användning som sker med dennes egna inloggningsuppgifter samt för eventuella kostnader eller avgifter som orsakas av det.

Användaren är skyldig att meddela ST om användarnamnet eller lösenordet kommer bort eller hamnar i någon   tredje   parts   kännedom   eller   besittning.   Meddelandet   skickas   per   e-post   till   adressen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Efter att användaren fått ST:s kvittering på att meddelandet har mottagits upphör användarens ansvar för användningen av tjänsten.

ST har rätt att ändra användarens användarnamn eller lösenord samt andra inloggningsuppgifter som eventuellt krävs för användningen av tjänsten om tekniska eller andra av ST bestämda motiverade grunder kräver det. ST är inte ersättningsskyldig för ändring av inloggningsuppgifterna.

 1. Personuppgifter

Användaren ska lämna alla personuppgifter och andra uppgifter till ST som krävs för användningen. Användaren är skyldig att meddela ST om ändringar i uppgifterna.

ST har rätt att behandla och överlåta användarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan lagstiftning, samt på så sätt som närmare beskrivits i registerbeskrivningen. ST kan samla in anonymiserad statistik och indikatoruppgifter som beskriver användningen av tjänsten för att uppdatera, upprätthålla och utveckla tjänsten samt för att utveckla nya tjänster.

Användarens uppgifter sparas i ST:s användarregister. ST utlämnar inte uppgifter från användarregistret till tredje parter utom på det sätt som beskrivs i tjänstens specialvillkor och i registerbeskrivningen.

 1. Dataskydd

ST ansvarar för tjänstens dataskydd i enlighet med gällande lagstiftning.

 1. Apparater, programvaror och förbindelser

Användaren ansvarar själv för anskaffningen av de apparater, programvaror och nätförbindelser som krävs för användningen av tjänsten, samt för deras funktionalitet och de kostnader som de orsakar. De får inte orsaka störningar eller andra olägenheter för tjänsten eller andra användare av nätet.

Användaren är medveten om att nätmiljön och nättjänsterna inte är helt datasäkra. Användaren ansvarar själv för lämplig skötsel av dataskyddet för sina egna datasystem.

ST ansvarar för att tjänstens dataskyddsnivå uppfyller de gällande kraven i finsk lagstiftning.

 1. Avgifter som uppbärs för tjänsterna

Användningen av tjänsterna förutsätter betalning av en serviceavgift eller annan avgift som meddelats i samband med varje tjänst.

Tilaajavastuu-rapporterna för de företag som anslutit sig till Pålitlig Partner-programmet fås gratis via tilaajavastuu.fi-tjänsten. Andra företags rapporter är avgiftsbelagda.

ST förbehåller sig rätten att ändra på priset och prissättningsgrunderna för tjänsterna genom att meddela om detta i tjänstens användargränssnitt en månad (1 mån) på förhand. De gällande priserna och prissättningsgrunderna finns till påseende på ST:s webbsidor.

 1. Betalning

Användaren är skyldig att erlägga den avgift som uppbärs för en avgiftsbelagd tjänst per faktura eller på annat av ST meddelat sätt. Årsavgifterna faktureras alltid på förhand för de 12 månader som följer på tjänstens beställningsdatum. Övriga avgifter faktureras på det sätt som anges i tjänstebeskrivningen antingen   på   tjänstens   beställningsdag   eller   i   efterhand   enligt   faktureringsperioder   som   anges i tjänstebeskrivningen.

Fakturan förfaller till betalning 14 dagar från fakturans datum. Fakturan ska betalas senast på förfallodagen. ST har rätt att för försenad betalning uppbära dröjsmålsränta från och med förfallodagen enligt räntelagen[3]. ST har rätt att uppbära en påminnelseavgift för betalningsuppmaning i enlighet med prislistan för att täcka de   kostnader   som   orsakats   av   dess   behandling.   ST   har   dessutom   rätt   att   uppbära   skäliga indrivningskostnader för indrivning av fakturan eller att överföra fakturan till ett annat bolag för indrivning. ST har rätt att hindra användaren från att komma åt tjänsten om betalningen är försenad och den inte betalas inom två (2) veckor från att betalningsuppmaningen har skickats. ST har rätt att uppbära en skälig ersättning för att öppna tjänsten på nytt.

 1. Skadeståndsskyldighet

Användaren är skyldig att ersätta skador som orsakats av användning i strid med dessa användningsvillkor, specialvillkor, annat avtal med avseende på användningen av tjänsten eller lag.

ST är inte skyldig att ersätta direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas användaren av användningen av tjänsterna, såvida inte ST förorsakat skadan avsiktligen eller genom grov försumlighet. ST:s skadeståndsskyldighet gentemot användaren är alltid begränsad till det totala belopp som ST mottagit i form av serviceavgifter av ifrågavarande användare under en period på sex månader före skadehändelsen.

 1. Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar ST från dess skyldigheter med anknytning till tjänsten om det förhindrar eller oskäligt försvårar en prestation som har att göra med tjänsten. Med oöverstigligt hinder avses brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller andra arbetsmarknadskonflikter, myndighetbestämmelse, störningar i energileveransen, brist på råvaror eller andra produktionsresurser, kabelstörning eller någon annan störning i datakommunikationen som orsakas av eller beror på tredje part eller en motsvarande orsak som man inte visste om på förhand och som man inte rimligen kunde förbereda sig på förhand.

ST meddelar om ett oöverstigligt hinder på sina webbsidor direkt efter att det har inträffat, om möjligt.

 1. Giltighet

Om inget annat avtalats i specialvillkoren, har användaren rätt att skriftligen säga upp ett avtal som gäller tjänsten när som helst utan orsak. ST har rätt att säga upp ett avtal som gäller tjänsten genom att skriftligen meddela om detta till användaren en månad (1 mån) på förhand. Detta kan i fall av grovt avtalsbrott hävas av båda parterna med omedelbar verkan.

ST har också alltid rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster till användaren om användaren har handlat i strid med lag eller brutit mot dessa användningsvillkor eller de specialvillkor som gäller tjänsterna.

ST är inte skyldig att, då avtalet upphör, återbetala avgifter som användaren betalat.

 1. Korrigering av felaktiga uppgifter

Användaren är skyldig att se till att de uppgifter som användaren själv sparat i tjänsten är aktuella. För de övriga uppgifternas del sörjer ST för korrigeringen av felaktiga uppgifter och ber i detta syfte om hjälp av användaren, som i egenskap av registeransvarig är skyldig att på eget initiativ och på arbetstagares begäran sörja för att felaktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade uppgifter som sparats i tjänsten korrigeras.

 1. Ändring av användningsvillkoren

ST har rätt att ändra dessa användningsvillkor samt eventuella tjänstespecifika specialvillkor efter att ha meddelat om förändringarna på tjänstens webbsidor en månad (1 mån) på förhand. Användaren godkänner ändringarna genom att fortsätta använda tjänsterna.

 1. Överföring av rättigheter och skyldigheter

Användaren har inte rätt att utan ST:s skriftliga samtycke till tredje parter överföra användningsrätten till tjänsterna eller avtal som eventuellt ingåtts gällande tjänsterna.

ST har rätt att till tredje part överföra tjänsterna eller någon enskild tjänst (däribland drift och upprätthållande samt därtill hörande ansvar och skyldigheter) samt eventuellt andra avtal som ingåtts gällande tjänsterna.

 1. Lösning av tvister

Alla tvister gällande avtalsförhållandet mellan ST och användaren, tjänsterna och deras användning eller användningsvillkoren behandlas i Helsingfors tingsrätt.

 1. Tillämplig lag

På avtalsförhållandet mellan ST och användaren samt användningsvillkoren tillämpas finsk lag.

[1] Personuppgiftslag (22.4.1999/523)

[2] Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233)

[3] Räntelagen (20.8.1982/633)


Specialvillkor för tjänsten Veronumero.fi

Specialvillkor för tjänsten Veronumero.fi

Version 11.2015

 1. Tillämpning

Dessa användningsvillkor för tjänsten Veronumero.fi (”Tjänsten”) tillämpas på den Veronumero.fi-tjänst som Tilaajavastuu Oy tillhandahåller och på användningen av det innehåll som står till förfogande via dessa tjänster. På användningen av tjänsten tillämpas förutom dessa specialvillkor ST:s allmänna användningsvillkor och specialvillkoren för de tilläggstjänster som kompletterar tjänsten Veronumero.fi på så sätt att dessa specialvillkor kompletterar det som nämnts i de allmänna villkoren och i de kompletterande tilläggstjänsternas specialvillkor. Om dessa specialvillkor samt ST:s allmänna användningsvillkor och specialvillkoren för en kompletterande tilläggstjänst står i strid med varandra, gäller avtalsvillkoren i följande ordning: (i) specialvillkoren för tilläggstjänster som kompletterar tjänsten Veronumero.fi, (ii) dessa specialvillkor för tjänsten Veronumero.fi och (iii) ST:s allmänna användningsvillkor.

 1. Tjänstens innehåll

Veronumero.fi innehåller flera tjänster som har att göra med arbetarskyddslagen[1], lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen[2] (s.k. “skattenummerslagen”), lagen om beskattningsförfarande[3] samt lagen om   beställarens   utredningsskyldighet    och   ansvar   vid   anlitande av   utomstående   arbetskraft[4] (s.k. “beställaransvarslagen”).

Tjänstens innehåll och tekniska krav beskrivs i den gällande tjänstebeskrivningen. Serviceleverantören kan anlita underleverantörer för produktion av tjänsten.

 1. Uppgifter som samlas in och behandlas i tjänsten Veronumero.fi

ST behandlar personuppgifterna för de personer som användaren sparat i Tjänsten och uppgifterna gällande

användarföretaget i enlighet med personuppgiftslagen och annan tillämplig lagstiftning samt enligt vad som närmare beskrivits i registerbeskrivningen.

Användaren sparar i Tjänsten i sitt eget företagsspecifika arbetstagarregister de uppgifter som krävs enligt lag samt eventuellt andra uppgifter som krävs för Tjänsten.

Tjänsteleverantören upprätthåller ett kundregister på användarna. Registerbeskrivningarna för kundregistret och det företagsspecifika arbetstagarregistret finns att få på ST:s webbplats.

Användaren är registeransvarig för de uppgifter som användaren sparat i tjänsten i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) och därigenom ansvarig för att de uppgifter som gäller personer som finns i det företagsspecifika arbetstagarregistret som sammanställts i samband med användningen av Tjänsten, behandlas och förvaras i enlighet med tillämplig lagstiftning. ST sköter för användarens del och för dennes räkning om uppehållet av personregistret och de uppgifter som tillställts denne på basis av användarens befullmäktigande.

 1. Befullmäktigande som användaren ger till tjänsteleverantören

Genom att skapa inloggningsguppgifter till Tjänsten och godkänna  dessa  Användningsvillkor  befullmäktigar användaren ST att:

 • med hjälp av en teknisk anslutning skapa ett elektroniskt arbetstagarregister för användarens
 • räkning
 • i samarbete med Skatteförvaltningen kontrollera riktigheten av de uppgifter som användaren gett
 • överlåta de arbetstagar- och företagsuppgifter som finns i personregistret till andra användare av Tjänsten som på basis av skattenummerslagen eller till den ansluten lag har rätt att få uppgifterna om arbetstagaren
 • rapportera om uppgifter gällande entreprenaden och personuppgifter till Skatteförvaltningen i enlighet med lagen om beskattningsförfarande (kräver ett separat servicekontrakt), och
 • i enlighet med de krav som uppställts i arbetarskyddslagen upprätthålla och uppdatera en lista på personer samt information om introduktionsutbildning (kräver ett separat servicekontrakt)

Användaren ska försäkra sig om att denne har rätt att:

 • av arbetstagaren få de uppgifter som avses i skattenummerslagen och i anknytande lagar samt de övriga uppgifterna som sparas i Tjänsten;
 • överlåta arbetstagarens uppgifter till andra användare av Tjänsten.

För klarhets skull konstateras att ST utifrån sina uppgifter har tillgång till enskilda uppgifter i personregistret samt rätt att behandla dessa uppgifter då denne kontrollerar riktigheten för Tjänstens funktioner, korrigerar uppgifter, förmedlar uppgifter till Skatteförvaltningen samt assisterar med anledning av myndighetsbegäran som baserar sig på tvingande lagstiftning.

 1. Användarens rätt att använda tjänsten och material som den innefattar

Användaren får rätt att för sitt eget interna bruk använda Tjänsten i enlighet med dessa specialvillkor.

Användaren har endast rätt att i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppställts i skattenummerslagen och anknytande lagar, i egenskap av registeransvarig för sitt eget företagsspecifika arbetstagarregister, behandla de uppgifter som har sparats för användarens egna arbetstagare i arbetstagarlistan (“arbetstagarregistret”).

För uppfyllande av sina skyldigheter på basis av skattenummerslagen och anknytande lagar har användaren dessutom rätt att använda byggesspecifika personregister, vilka innefattar arbetstagaruppgifter som andra företag sparat i Tjänsten.

Användaren har endast för uppfyllande av sina skyldigheter på basis av skattenummerslagen och till den anslutna lagar rätt att spara material som finns i Tjänsten på en dator som finns i dennes besittning samt rätt att skriva ut och kopiera sådant material. Användaren ska vid förvaring av material som fås i Tjänsten beakta de skyldigheter som framgår av gällande lagstiftning.

Användaren har inte rätt att till tredje part överlåta material som erhållits via Tjänsten eller göra dess innehåll eller del av det tillgängligt för allmänheten genom att sprida, förmedla, framföra eller visa det offentligt, om inte ST eller någon annan rättsinnehavare gett ett skriftligt samtycke till det på förhand. Användaren har inte rätt att tillverka eller låta tillverka exemplar av Tjänstens innehåll (kopior).

 1. Tjänsteleverantörens rätt att behandla och utlämna uppgifter

ST använder och överlåter uppgifter till användarna endast i syfte att tillhandahålla Tjänsten. ST har inte rätt att utnyttja uppgifter som lagrats i Tjänsten i andra fall än de som räknats upp i dessa specialvillkor.

ST har endast rätt att till andra användare överlåta uppgifter som sparats i arbetstagarregistret eller andra veronumero.fi-tjänster för de ändamål som avsetts i skattenummerslagen eller i lagar som är anslutna till den i sådana fall att uppgifter som sparats i Tjänsten används för att kontrollera riktigheten av identifieringsuppgifterna (namn, skattenummer) för personer som verkar inom byggbranschen, övervaka skyldigheter som gäller beskattningen eller anmälningsförfarandet.

ST har också rätt att utan användarens samtycke överlåta uppgifter som sparats i Tjänsten för uppfyllande av sina lagstadgade skyldigheter och med stöd av myndighetsbegäran som baserar sig på lag.

ST har likaså rätt att förena uppgifter som sparats i Tjänsten med nya uppgifter om arbetstagaren som sparats i Tjänsten i något annat sammanhang, t.ex. speciella arbetstillstånd, antingen genom andra användares eller genom ST:s eget försorg, i den utsträckning som det har att göra med användarens skyldighet att i egenskap av arbetsgivare granska uppgifter om arbetstagaren på basis av lagstiftning gällande byggbranschen.

 1. Tjänsteleverantörens ansvar

ST verkar endast i den utsträckning som fastställts i dessa Användningsvillkor som lagrings- och dataöverföringstjänst för de uppgifter som företag som använder Tjänsten sparat med anledning av skattenummerslagen och anknytande lagar. ST ansvarar således inte för några fel eller avbrott i Tjänsten, felaktigheter eller brister i uppgifter som finns i tjänsten eller eventuella direkta eller indirekta skador till följd av dessa som orsakats användaren, arbetstagare eller tredje parter.

 1. Uppsägning av tjänsten

Användaren har rätt att skriftligen säga upp det avtal som gäller Tjänsten när som helst utan orsak. ST har rätt att säga upp ett avtal som gäller tjänsten genom att skriftligen meddela detta till användaren en månad (1 mån) på förhand. ST har också rätt att häva det avtal som gäller Tjänsten med omedelbar verkan om användaren bryter mot dessa specialvillkor eller mot ST:s allmänna användningsvillkor.

 1. Borttagning av information från tjänsten

Användaren ansvarar i egenskap av registeransvarig och arbetsgivare för att enligt tillämplig lagstiftning inom skälig tid ta bort sådana uppgifter om arbetstagarna som blivit onödiga till exempel efter att anställningen upphört.

ST har rätt att ta bort uppgifter gällande arbetstagaren om uppgifterna inte har använts under de föregående två (2) kalenderåren. ST har också rätt att ta bort uppgifter som lagrats i Tjänsten eller hindra åtkomsten till uppgifterna på basis av myndighetsbestämmelse eller tillämplig tvingande lagstiftning.

Då ett avtal gällande Tjänsten upphör, har användaren rätt att kräva att uppgifterna gällande dennes företagsspecifika arbetstagarregister raderas från Tjänsten inom skälig tid.  Om en enskild arbetstagare verkar aktivt på byggarbetsplatsen då avtalet mellan användaren och ST upphör, kan inte uppgifter gällande denne raderas från Tjänsten innan entreprenaden och de tillhörande skyldigheterna upphört. Om arbetstagaren dessutom har sparats i uppgifterna för flera användare av Tjänsten på basis av sina tidigare arbetsförhållanden, är användarens rätt att ta bort uppgifter begränsad endast till de uppgifter som finns i dennes eget arbetstagarregister. Vid radering av uppgifter beaktas de lagstadgade kraven på förvaring av uppgifter.

[1] Arbetarskyddlagen (23.8.2002/738)

[2] Lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (9.12.2011/1231)

[3] Lag om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558)

[4] Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233)


Användningsvillkor för tjänsten Ilmoita och korttjänsten Valtti

Användningsvillkor för tjänsten Ilmoita och korttjänsten Valtti

Version 11.7.2017

 1. Tillämpning

Dessa specialvillkor för tjänsten Ilmoita (”Tjänsten”) eller korttjänsten Valtti tillämpas på den Tjänst som tillhandahålls av Suomen Tilaajavastuu Oy (”ST”) och på användningen av det innehåll som är tillgängligt genom Tjänsten. På användningen av tjänsten tillämpas  förutom  dessa  specialvillkor  även  ST:s  allmänna  användningsvillkor  och specialvillkoren för tjänsten Veronumero.fi på så sätt att dessa specialvillkor kompletterar det som nämnts i de allmänna villkoren och i specialvillkoren för tjänsten Veronumero.fi. Om dessa specialvillkor samt ST:s allmänna användningsvillkor och specialvillkoren för tjänsten Veronumero.fi står i strid med varandra, gäller i första hand dessa specialvillkor.

 1. Tjänsten Ilmoita

Tjänsten Ilmoita är en avgiftsfri tjänst för anmälan av arbetsgivar- och arbetstagaruppgifter till beställare och huvudentreprenörer   i   enlighet   med   den   s.k.   skattenummerslagen.   Via   Tjänsten   samlas   uppgifter (arbetsgivaruppgifter, arbetstagaruppgifter) till byggbranschen gemensamma Byggplatsregister som upprätthålls av ST.

Fr.o.m. 1 september 2017 kan Användaren göra anmälan till finska arbetarskyddsmyndigheten via Ilmoita- tjänsten angående sina utstationerade arbetstagare i enlighet med 7 § i den finska lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Anmälningstjänsten hämtar följande information från Byggplatsregistret genom att använda det byggplats ID som Användaren uppgett: beställarens, byggherrens och huvudentreprenörens identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter, samt uppgifter om platsen där arbetet utförs. Beställaren, byggherren och huvudentreprenören har rätt att få tillgång till alla anmälningar som Användaren har skickat, samt Användarens arbetstagarinformation, som man baserat det förväntade antalet utstationerade arbetstagare på.

Användaren ansvarar för granskningen och korrigeringen av den information som används i anmälan och är ansvarig för riktigheten i den anmälan som Användaren skickat via tjänsten. ST fungerar endast som en teknisk förmedlare av anmälan.

Tjänsten Ilmoita är kompatibel med tjänsterna Valttikortti och Taitorekisteri, för vilka en tilläggsavgift tas ut. Arbetstagaruppgifter som användaren anmäler via tjänsten Imoita kompletteras automatiskt med sådana uppgifter om yrkeskompetens som stöds av tjänsten Taitorekisteri (t.ex. byggbranschens ePerehdytys), vilka ST erhåller i digital form från organ som beviljar yrkeskompetensbevis eller för register häröver.

Företaget intygar att det har införskaffat samtycke från sina arbetstagare för behandling och överlåtelse av deras uppgifter i Tjänsten i den omfattning som avses i ST:s registerbeskrivning för personregistret.

Användaren ska försäkra sig om att de uppgifter som användaren sparar i tjänsten Ilmoita, särskilt uppgifterna om arbetstagarens arbetsgivare, är riktiga. Användaren får inte anmäla personer som är anställda hos användarens underleverantör eller samarbetspartner eller hos en tredje part som egna anställda.

 1. Valtti-kortet

Valtti-kortet är ett sådant personkort med fotografi för byggarbetsplatsen som avses i arbetarskyddslagen.

Kortpaketet   omfattar   två   kort:   ett   Valtti-smartkort   samt   ett   personkort   med   fotografi   som behövs   på byggarbetsplatsen.  Valtti-smartkortet bygger på RFID-teknik.  Uppgifterna på smartkortet har sparats i ST:s elektroniska kortlager där de kan hämtas för byggarbetsplatsens ändamål. I kortlagret sparas åtminstone följande uppgifter: arbetstagarens namn, fotografi, skattenummer, arbetsgivarföretagets namn och FO-nummer samt kortets giltighetstid.

Valtti-kortpaketet finns att få i en basversion och en koncernversion. Koncernversionen innehåller egna på förhand tryckta kortämnen och möjligheten att komplettera smartkortet med egna applikationer. Dessa tjänster är belagda med en tilläggsavgift.  Införandet av koncernversionen kräver separat avtal med ST.

Kortens tekniska egenskaper beskrivs i den gällande bruksanvisningen.

 1. Beställning av Valtti-kort

Valtti-kort kan beställas som självbetjäning endast av personer som har tillgång till  personliga  finländska webbankkoder. Vid självbetjäningsbeställning ska kortens leveransadress vara i Finland. Leverans av Valtti-kort till Estland sker på ett sätt som ST fastställer separat.

Beställning och användning av Valtti-kort förutsätter att användaren registrerar sig i tjänsten tilaajavastuu.fi. En användare som redan registrerat sig i Tilaajavastuu.fi-tjänsten har åtkomst till tjänsten Veronumero.fi med samma inloggningskoder efter att användaren har godkänt de allmänna användningsvillkoren och de tjänstespecifika specialvillkoren.

Före beställning av Valtti-kort ska användaren mata in och kontrollera sina arbetstagares uppgifter i tjänsten Ilmoita. Användaren ansvarar för att uppgifterna på de beställda korten är korrekta och inte innehåller rättskrivningsfel.

Leveranstiden för Valtti-kortpaketets basversion är uppskattningsvis 14 vardagar. Kortpaketen levereras per post till den leveransadress i Finland som användaren meddelat i anslutning till beställningen.

 1. Godkännande av leverans

Om det finns fel i Valtti-kortpaketet ska användaren skicka en skriftlig anmälan om dem till ST utan obefogat dröjsmål.

Användaren ska meddela och på ST:s begäran mer ingående beskriva hur felet framgår.

Leveransen av kort betraktas som godkänd (i) om användaren inte lämnar en skriftlig anmälan om fel inom fjorton (14) dagar från leveransen av kortet i fråga, (ii) om användaren meddelar att användaren godkänner leveransen, eller (iii) när ST korrigerat de fel som användaren anmält på det sätt och inom den frist som anges ovan och som hindrar användaren från att godkänna leveransen och som beror på ST, eller (iv) när användaren tagit kortet i bruk. Av de moment som nämns ovan tillämpas den som råder tidigast.

Fel som inte medför väsentligt hinder för användning av kortet är inte hinder för godkännande av leveransen.

Om kortet inte är förenligt med beställningen eller om kortet är defekt på annat sätt ska användaren omedelbart underrätta ST om detta per e-post på adressen asiakaspalvelu@veronumero.fi. Användaren kan beställa ett nytt kort avgiftsfritt om felet beror på ST.

 1. Valtti-kortets giltighetstid samt annullering och förnyelse av kortet

Valtti-kortet gäller under den giltighetstid som antecknats på kortet, varefter kortet ska förnyas genom att beställa ett nytt avgiftsbelagt kortpaket. Användaren kan vid behov spärra smartkortet via tjänsten Ilmoita exempelvis när arbetstagarens anställning upphört.

ST har rät att annullera Valtti-kort som innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter och Valtti-kort som använts i strid med kortvillkoren utan förhandsanmälan till användaren.

 1. Rätten att använda Valtti-kort

Användaren har rätt att i sin interna affärsverksamhet använda Valtti-kort som utfärdats till användarens arbetstagare och det elektroniska kortlagret som kopplats till Valtti-smartkortet under den giltighetstid som antecknats på kortet, under förutsättning att de uppgifter som registrerats på kortet eller i det elektroniska kortlagret är riktiga och att kortet endast används av den arbetstagare till vilken kortet utfärdats.

Användaren har också rätt att använda Valtti-smartkortet och den programvara som kortet innehåller under kortets giltighetstid. Denna rätt är inte exklusiv, och användaren har inte rätt att överföra denna rätt. Användaren har inte rätt att kopiera kort eller smartkortets programvara, göra eller låta göra ändringar på kort eller smartkortets programvara, utföra inverterad analys eller dekompilering eller vidta andra åtgärder för att härleda källkoden för programvaran på kortet. Upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till smartkortens programvaror, den elektroniska kortdatabasen och deras dokumentation tillhör ST och/eller dess licensgivare.

Användaren har inte rätt att använda korten eller det elektroniska kortlagret för att tillhandahålla dem eller de uppgifter som de innehåller som tjänst till tredjeparter. Användaren har inte rätt att överlåta kort eller uppgifter som registrerats i det elektroniska kortlagret till tredjeparter om detta inte uttryckligen tillåts i dessa specialvillkor eller i smartkortets bruksanvisningar.

 1. Specialvillkor för koncernkort

En användare som vill ingå ett koncernomfattande avtal om Valtti-kort är ansvarig inför ST att användaren har rätt att ingå avtal för alla de koncernbolag som användaren anger. Användaren ska skriftligen bekräfta de koncernbolag som ingår i avtalet genom att fylla i en blankett där varje koncernbolag specificeras med bolagets namn och FO-nummer samt med kontaktpersonens namn och kontaktinformation.

Användaren och de koncernbolag som användaren representerar ska godkänna att koncernbolagens uppgifter sammanställs i tjänsterna tilaajavastuu.fi och veronumero.fi i syfte att förbättra tjänsternas användbarhet. Detta innebär bl.a. att koncernbolagen ser arbetsgivar- och arbetstagaruppgifter om varandra i tjänsterna.

Koncernbolag som avtalet omfattar har på separat överenskommelse rätt att på korten installera egna applikationer och   uppgifter   som   anknyter   till   applikationerna, såsom låsningsarrangemang, information   om bespisning, parkeringsplatser, portar osv. Registrering på korten förutsätter att korten förses med ytterligare ett chips och användning av en hemlig krypteringsnyckel som ST överlämnar till koncernen. Koncernbolagen ansvarar för sina egna applikationer och för användningen av dem för att ST inte får kännedom om de applikationer som installeras på korten med undantag av de applikationer som ST installerar själv. ST är inte till någon del ansvarig för att sådana applikationer och uppgifter i sådana applikationer fungerar och är beständiga på smartkortet.

Priserna på koncernkorttjänsten fastställs utifrån antalet beställda kortämnen, antalet Valtti-kort och det valda leveranssättet i enlighet med den gällande prislistan.

Ett koncernbolag har rätt att beställa kort genom den elektroniska tjänst som ST tillhandahåller. ST levererar korten per post till den leveransadress som koncernbolaget elektroniskt meddelat till ST. Vid koncernbeställningar är beställningspartiet för kortpaket minst 1 000 st. Tryckeriet skapar egna kortämnen för koncernbolagen, och korten tillverkas av dessa kortämnen. Processen för beställning av Valtti-kort har två faser:

 • I den förberedande fasen skapas kortämnen efter koncernens grafiska riktlinjer. Det förberedande skedet omfattar planeringen, godkännandet, förhandstrycket och trycket av kortämnen. Leveranstiden är ca 4-6 veckor från beställning. Tillverkningen av kortämnen förutsätter att användaren lämnar in de material som    begärs    enligt    tryckeriets        Användaren    ansvarar    själv    för kvalitetsövervakningen av korten (rättskrivning, design, färger osv.) i fråga om trycket av kortämnena.
 • Beställningsskedet. Behandlingen av beställningar kan inledas när det tryckeri som fungerar som ST:s underleverantör meddelat att det förberedande skedet har slutförts. I detta skede är det inte längre möjligt att göra ändringar på kortämnena, utan koncernbolagens kort tillverkas utifrån samma kortämnen. I beställningsskedet kan kort beställas på normalt sätt inom ramen för de överenskomna leveranstiderna. Leveranstiden är uppskattningsvis 3-7 vardagar. ST förbinder sig inte vid denna leveranstid men strävar efter att tillsammans med underleverantören leverera korten inom denna leveranstid.

Tryckeriet meddelar när endast 300 kortämnen återstår. Då ska användaren besluta huruvida användaren beställer fler kortämnen. Minimibeställningen av kortämnen är 1 000 st. Leveranstiden är ca 1 månad.


Specialvillkor för Taitoregistret

Version 03.04.2017

 1. Tillämpning

Föreliggande specialvillkor för Taitoregistret (nedan kallad Tjänsten) ska tillämpas på tjänsten Taitoregistret, som tillhandahålls av Suomen Tilaajavastuu Oy (nedan kallad ST), och innehåll som tjänsten erbjuder. Utöver dessa villkor ska vid användning av tjänsten även tillämpas ST:s allmänna användarvillkor och användarvillkoren för tjänsten Veronumero.fi på så sätt att dessa specialvillkor kompletterar vad som föreskrivs i de allmänna villkoren och i användarvillkoren för Veronumero.fi. Om dessa specialvillkor, ST:s allmänna användarvillkor och användarvillkoren för tjänsten Veronumero.fi (https://www.tilaajavastuu.fi/kayttoehdot) är inbördes motstridiga ska i första hand dessa specialvillkor tillämpas.

Med Användare avses här företag, som har tecknat avtal med ST om användning av tjänsterna Taitoregistret, Työmaarekisteri eller annan av ST tillhandahållen tjänst som utnyttjar data från Taitoregistret. Med Arbetsgivare avses användare som utnyttjar Tjänsten för administration av sina arbetstagares yrkeskompetensuppgifter och distribution av dessa till andra användare och till tredje part.

 1. Tjänstens innehåll

Taitoregistret är en tilläggstjänst särskilt avsedd för arbetsgivare inom byggbranschen, som kompletterar ST:s tjänster Työmaarekisteri och Ilmoita på så sätt att arbetsgivare som prenumererar på Tjänsten kan: (i) samla in, säkerställa, övervaka och registrera sina arbetstagares yrkeskompetensuppgifter och distribuera dessa genom att (ii) för arbetstagarnas räkning skaffa Valttikort, som medger avläsning av deras yrkeskompetensuppgifter med en med Tjänsten kompatibel kortläsare, (iii) ge avtalspartner fullmakt att ta del av yrkeskompetensuppgifterna, samt (iv) distribuera arbetstagarnas yrkeskompetensuppgifter via uppgifter sparade i tjänsten Työmaarekisteri till andra användare, som automatiskt har identifierats såsom avtalspartner till arbetsgivaren, t.ex. beställarföretag, byggherrar eller huvudentreprenörer på gemensamma byggplatser, för att garantera att lagstadgade och avtalsenliga åligganden uppfylls och arbetarskyddsbestämmelser iakttas. Yrkeskompetensuppgifterna i Taitoregistret kan läsas med hjälp av applikationer tillhandahållna av ST eller av tredje part, som medverkar i ST:s partnerprogram; dessa läser arbetstagarens Valttikort och hämtar arbetstagarens uppgifter från Taitoregistret enligt användarnamn på Valttikortet; alternativt hämtar applikationerna uppgifterna från Taitoregistret via ett gränssnitt som ST tillhandahåller med hjälp av användarnamn som har rätt att hämta arbetstagarens uppgifter.

Taitoregistret innehåller yrkeskompetensuppgifter för arbetstagare, som Arbetsgivaren har sparat i Tjänsten, samt sådana tredje partsuppgifter om yrkeskompetens som stöds av Tjänsten och importeras till uppgifterna för arbetstagaren som anmälts i Ilmoita-tjänsten direkt från organ som beviljar ifrågavarande yrkeskompetensbevis eller för register häröver.

I Tjänsten ingår kostnadsfri publicering av det totala antalet yrkeskompetensuppgifter per kategori avseende Arbetsgivarens arbetstagare i ST:s tjänst Zeckit.fi och i andra företagsinformationstjänster, vilka utnyttjar informationsinnehållet i Zeckit.fi, och vilka tillhandahålls av ST och/eller ST:s samarbetspartner.

Tjänstens innehåll och tekniska krav framgår av gällande tjänstebeskrivning för Taitoregistret. ST kan utnyttja underleverantörer för att producera Tjänsten.

 1. Ändringar

Tjänsterna levereras med hjälp av ST:s leveranssätt, metoder och gränssnitt för dataöverföring, vilka ST efter gottfinnande kan ändra i överensstämmelse med ST:s allmänna användarvillkor. ST och/eller dess underleverantörer har ensamrätt till ST:s leveranssätt och metoder och användaren medges ingen rätt till dessa.

Användaren är medveten om att tredje part (t.ex. organ som beviljar säkerhetskort och kompetensbevis och myndigheter som beviljar lagstadgade yrkeskompetensbevis) oberoende av ST kan ändra sina egna tjänster och tariffer, så att Tjänsten som ST tillhandahåller påverkas med avseende på innehåll, genomförande och prissättning. ST förbinder sig att informera Användaren om dylika ändringar i tjänsten eller prissättningen på grund av tredje parts ändringar i rimlig tid i förväg med hjälp av Tjänstens användargränssnitt. Användaren ska emellertid vara medveten om att funktionen hos ST:s Tjänst kan vara beroende av tredje parts ändringar och beslut och att ändringar med anledning härav träder i kraft med omedelbar verkan.

 1. Tjänsteleverantörens allmänna åligganden

ST ansvarar för driften av personregistret och för genomförande av uppgifter för Arbetsgivarens räkning i överensstämmelse med given fullmakt. ST förbinder sig att leverera Tjänsterna till Arbetsgivaren och andra användare sakkunnigt, professionellt och i överensstämmelse med tjänstebeskrivningen. ST ansvarar emellertid inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott och felfritt. Vid avvikelser i Tjänsten ska Användaren göra skriftlig anmälan härom till ST utan dröjsmål. ST ska återställa avtalad servicenivå hos Tjänsten utan obefogade dröjsmål.

 1. Insamling av personuppgifter

Arbetsgivaren sparar yrkeskompetensuppgifter för sina arbetstagare och information om uppgifternas giltighet samt eventuell annan information som Tjänsten kräver.

Arbetsgivaren är registeransvarig som avses i personuppgiftslagen (523/1999) med avseende på arbetstagarnas personuppgifter, vilka har sparats i Tjänsten, och är följaktligen ansvarig för att de personuppgifter som ingår i det företagsspecifika arbetstagarregister, vilket uppstår i och med Tjänstens användning, behandlas, översänds, utlämnas och lagras i överensstämmelse med gällande lagstiftning. ST ansvarar för driften av personregistret och för genomförande av uppgifter för Arbetsgivarens räkning i överensstämmelse med dennes fullmakt.

ST behandlar personuppgifter som arbetsgivaren har sparat i Tjänsten i överensstämmelse med personuppgiftslagen och övrig tillämplig lagstiftning samt på det sätt som närmare framgår av registerbeskrivningen över Taitoregistret. Gällande registerbeskrivning över Taitoregistret återfinns på ST:s nätplats.

ST för kundregister över användarna. Gällande registerbeskrivning över kundregistret återfinns på ST:s nätplats.

 1. Arbetsgivarfullmakt till tjänsteleverantören

Genom att skapa användarnamn i Tjänsten och godkänna dessa användarvillkor befullmäktigar arbetsgivaren ST att:

 • skapa ett elektroniskt Taitoregister för arbetsgivarens räkning med hjälp av en teknisk nätförbindelse;
 • kontrollera riktigheten och giltigheten hos vissa yrkeskompetensuppgifter, som har lämnats av arbetsgivaren, i samarbete med organ som beviljar yrkeskompetensbevis eller övervakar dessa; och
 • överlåta en arbetstagares yrkeskompetensuppgifter i personregistret till andra användare av Tjänsten, vilka enligt gällande lag har rätt eller skyldighet att erhålla yrkeskompetensuppgifter om arbetstagaren, eller har ingått avtal med arbetsgivaren som ger dem rätt att granska yrkeskompetensuppgifter rörande arbetstagare hos arbetsgivaren
 • överlåta uppgifter sparade i personregistret på individuell förfrågan eller vid begäran om massöverlåtande till finländska myndigheter som verkställer eller övervakar beställaransvarslagen eller lagstiftning om arbetarskydd, arbetsplatssäkerhet eller beskattning samt bekämpar grå ekonomi.

Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa sin rätt att:

 • erhålla yrkeskompetensuppgifter från arbetstagarna; och att
 • publicera och överlåta arbetstagarnas yrkeskompetensuppgifter i Tjänsten till andra användare av Tjänsten och till tredje part genom att visa ett Valttikort.

För att förtydliga konstateras här att ST för att kunna utföra sina uppgifter har tillgång till enskilda uppgifter i personregistret och rätt att behandla dessa uppgifter för att säkerställa att Tjänsten fungerar korrekt, för att rätta sparade uppgifter, för att överlåta uppgifter till Skatteförvaltningen samt för att assistera myndigheter vid förfrågningar grundade på tvingande lagstiftning.

 1. Användarens rätt att använda Tjänsten med tillhörande material

Arbetsgivaren har rätt att använda Tjänsten för internt bruk enligt dessa specialvillkor och registerbeskrivningen för Tjänsten. Som registeransvarig för sitt företagsspecifika arbetstagarregister har arbetsgivaren rätt att för ändamål som framgår av registerbeskrivningen behandla sina egna arbetstagares yrkeskompetensuppgifter sparade i arbetsgivarens arbetstagarlista (nedan ”arbetstagarregistret”).

Övriga användare har rätt att behandla yrkeskompetensuppgifter för arbetsgivarens arbetstagare för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skattenummer, arbetarskyddslagen och övriga vid varje tid gällande lagar eller enligt avtal med arbetsgivaren.

Användaren har endast för ändamål som framgår av registerbeskrivningen för Tjänsten rätt att ladda ner material från Tjänsten till sin dator samt att skriva ut och kopiera dylikt material. Vid förvaring av material från Tjänsten ska användaren beakta de skyldigheter som framgår av gällande lagstiftning.

Användaren har inte rätt att till tredje part överlåta material som erhållits via Tjänsten eller göra dess innehåll eller del därav tillgängligt för allmänheten genom att sprida, förmedla, framföra eller visa det offentligt, om inte ST eller någon annan rättsinnehavare gett ett skriftligt samtycke härtill på förhand. Användaren har inte rätt att framställa eller låta framställa exemplar av Tjänstens innehåll (kopior).

ST har rätt att hindra användning av Tjänsten vid befogad misstanke om att Tjänsten används på sätt som strider mot dess ändamål eller mot gällande lag. Användaren är skadeståndsskyldig för skada orsakad av användning som strider mot dessa specialvillkor, specialvillkoren för tjänsten Veronumero.fi och ST:s allmänna användarvillkor eller mot användaravtalet för Tjänsten eller gällande lag.

 1. Tjänsteleverantörens rätt att behandla och utlämna uppgifter

ST behandlar uppgifter sparade i Tjänsten endast i syfte att tillhandahålla Tjänsten. ST har inte rätt att använda uppgifter sparade i Tjänsten för andra ändamål än vad som anges i dessa specialvillkor och i registerbeskrivningen.

ST har rätt att utlämna uppgifter som arbetsgivaren har sparat i Taitoregistret till andra användare och till tredje part på sätt som beskrivs i dessa specialvillkor och i registerbeskrivningen.

ST har också rätt att utan arbetsgivarens eller annan användares samtycke överlåta uppgifter som sparats i Tjänsten för uppfyllande av sina lagstadgade skyldigheter och med stöd av myndighetsbegäran grundad på lag.

ST har likaså rätt att kombinera uppgifter som sparats i Tjänsten med nya uppgifter om arbetstagaren som sparats i Tjänsten i något annat sammanhang (t.ex. speciella arbetstillstånd) i den utsträckning som detta avser användarens skyldighet att granska uppgifter om arbetstagaren i egenskap av arbetsgivare, beställare eller i annan roll grundad på lagstiftning gällande byggbranschen eller annan lagstiftning.

 1. Priser och betalningsvillkor

ST debiterar avgifter för användningen av Tjänsten enligt gällande tariff.

För samtliga fakturor är betalningsvillkoren per 14 dagar räknat från fakturadatum och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 1. Uppsägning av Tjänsten 

Tjänsteavtalet för Taitoregistret upphör alltid automatiskt, då användarens tjänsteavtal för Työmaarekisteri upphör.

Endera parten kan säga upp tjänsteavtalet för Taitoregistret med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägningen ska tillställas den andra parten i skriftlig form. Användarens systemadministratör kan även säga upp avtalet på Tjänstens nätplats. Endera parten kan häva tjänsteavtalet med omedelbar verkan utan uppsägningstid vid väsentligt avtalsbrott från den andra partens sida. Om avtalsbrottet emellertid kan avhjälpas, krävs att den part som gjort sig skyldig till avtalsbrott, inte har avhjälpt avtalsbrottet inom 30 dagar räknat från den dag då parten erhållit motpartens skriftliga krav. Då avtalet upphör är ST inte skyldig att återbetala erlagda tjänsteavgifter.

Då avtalet upphör, upphör användarens rätt att använda Taitoregistret. Arbetstagarnas yrkeskompetensuppgifter i Taitoregistret sparas i form av historikdata i Tjänsten med hjälp av vilka andra användare, som enligt gällande lag har rätt eller skyldighet att erhålla yrkeskompetensuppgifter om arbetstagaren, eller har ingått avtal med arbetsgivaren som ger dem rätt att granska yrkeskompetensuppgifter rörande arbetstagare hos arbetsgivaren, fortsättningsvis kan granska tidigare anmälda yrkeskompetensuppgifter. Dessa historikdata tillhandahålls under en tid av maximalt 15 år från den dag då den aktuella yrkeskompetensen upphört att gälla.

  Allmänna och special användnings villkor (11-07-2017)