Allmänna användningsvillkor

Allmänna användningsvillkor och specialvillkor

Version 15.04.2019

  Allmänna användningsvillkor

 Allmänna användarvillkor

Version 25.4.2018

Dessa allmänna användarvillkor för Suomen Tilaajavastuu tillämpas för de nättjänster som Suomen Tilaajavastuu Oy (senare “STV”) producerar och upprätthåller. Användarvillkoren tillämpas också på användning av tillgängligt innehåll och material som är tillgängligt via nättjänsterna, om inte annat meddelats eller överenskommits för någon tjänsts del.

Ett företag som använder tjänsten (senare “användaren”) måste godkänna dessa användarvillkor som bindande för företaget för att kunna använda STV:s tjänster. Godkännandet av dessa villkor utesluter inte användarens eventuella plikt att därtill godkänna specialvillkor för varje enskild tjänst.

 1. Användning av tjänsten och registrering i den

För att avtalet om användningen av STV:s nättjänster ska uppstå mellan STV och användaren, måste användaren 1) skapa användarnamn i tjänsten genom att ge STV de personuppgifter och andra uppgifter som användningen förutsätter samt företagets uppgifter och 2) godkänna att både dessa allmänna användarvillkor och specialvillkoren för varje enskild tjänst binder användaren 3) godkänna identifiering i STV:s elektroniska tjänst med hjälp av e-postadress eller på ett annat sätt som STV fastställt. Vid skapande av användarnamn ska användaren också utnämna den företagsspecifika administratören av tjänsten som har rätt att skapa och förvalta användarföretagets och dess anställdas behörigheter på tjänsten.

STV har rätt att kontrollera användarens kreditupplysningar när användaren registrerar sig i tjänsten för första gången eller när användaren beställer nya nättjänster från STV. STV har rätt att hindra användaren att använda en avgiftsbelagd tjänst om detta är motiverat på grund av betalningsstörningar som kommit fram vid utredning av kredituppgifter eller på grund av annan godtagbar orsak.

 1. Tjänsteleverantörens ansvar

STV ansvarar inte gentemot användaren eller en tredje part för

–   eventuella fel i datakällorna

–   eventuella fel eller brister som tjänsterna innehåller

–  riktigheten och aktualiteten av de uppgifter som tjänsterna innehåller eller de direkta eller indirekta skador som användningen eller tolkningen av uppgifterna orsakar

–  tjänsternas förenlighet med lämplighet för det ändamål som användaren planerat

–   att tjänsterna fungerar utan avbrott, i rätt tid och felfritt

– tekniska fel i tjänsterna, avbrott som beror på underhålls- eller installationsåtgärder eller eventuella funktionsavbrott i dataförbindelser eller Internet-nätverket eller att informationen i tjänsterna ändras eller försvinner på grund av dessa funktionsavbrott och inte heller för dataöverföringsrelaterade problem, störningar eller avbrott som beror på tredje parter.

Begränsningen av ansvaret gäller inte situationer där skadan beror på uppsåt eller grov ovarsamhet.

 1. Tjänsternas tillgänglighet och ändringar i tjänsterna

STV garanterar inte tjänsternas kontinuerliga tillgänglighet men strävar efter att tjänsterna är tillgängliga utan avbrott.

STV har rätt att ändra tjänsternas innehåll, funktion och användarvillkor för att utveckla tjänsterna eller av annan orsak som STV anser vara motiverad. För klarhetens skull konstateras att STV alltid har rätt att avbryta tjänsten i fråga på grund av ändring av tjänsten, dess modernisering eller ett tekniskt skäl i anslutning till tjänsten eller på grund av reparation, installation eller underhåll av telenätet eller annat liknande skäl eller om lagstiftningen eller annan myndighetsföreskrift förutsätter detta. Om avbrottet meddelas på förhand på webbplatsen, om detta är möjligt.

Användaren är medveten om att tredje parter som är oberoende av STV (t.ex. banker, försäkringsbolag och myndigheter) kan göra sådana ändringar i sina egna tjänster och tjänsteprislistor som kan påverka innehållet i, genomförandet av och priset på den tjänst som STV levererar. STV förbinder sig till att i mån av möjligheter informera användaren i skälig tid i förväg om ändringar i tjänster och priser som orsakas av ändringar som gjorts av sådana tredje parter. Användaren är ändå medveten om att den av STV tillhandahållna tjänstens funktion kan vara beroende på ändringar och beslut som görs av sådana tredje parter och att de ändringar som föranleds av dessa beslut träder i kraft omedelbart.

 1. Användarens rätt att använda tjänsten och material som tjänsten innehåller

Användaren får rätt att använda STV:s nättjänster enligt dessa användarvillkor och specialvillkoren för enskilda tjänster i sin egen interna användning.

Om annat inte överenskommits i specialvillkoren har användaren rätt att spara material som finns på tjänsten i sitt eget datasystem och rätt att skriva ut och kopiera sådant material för sin egen interna användning. I behandlingen av det material som fås från tjänsten ska användaren beakta de skyldigheter som gällande dataskyddslagstiftning[1] ställer. Användaren har alltid rätt att använda materialet för att uppfylla skyldigheter som stadgas i beställaransvarslagen[2] (t.ex. genom att bifoga rapporter till användarens egna anbud) eller för ändamål som uttryckligen nämnts i specialvillkoren för tjänsten.

Användaren får ändå inte annars lämna ut material som erhållits via tjänsten till en tredje part eller tillgängliggöra dess innehåll eller en del av innehållet för allmänheten genom att distribuera, förmedla, presentera eller visa det offentligt om inte STV eller annan rättsinnehavare har gett skriftligt samtycke till detta i förväg.

STV har rätt att förhindra användningen av tjänsten om det finns grundad anledning att misstänka att tjänsten används i strid med dess syfte eller avtalsvillkoren eller på annat sätt i strid med god sed eller lag.

 1. Användarnamn och lösenord

Användaren ansvarar för bevarandet av sitt användarnamn och lösenord och ser till att de inte hamnar i utomståendes vetskap eller händer. Användaren ansvarar för användning som sker med användarens koder samt de kostnader och avgifter som detta eventuellt orsakar.

Användaren är skyldig att meddela STV om användarens användarnamn eller lösenord har försvunnit eller om de hamnat i en tredje parts vetskap eller händer. Meddelandet skickas via e-post till adressen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Efter att ha fått STV:s kvittering om sitt meddelande upphör användarens ansvar för användningen av tjänsten.

STV har rätt att ändra användarens användarnamn eller lösenord samt andra koder som användningen av tjänsten eventuellt förutsätter, om STV anser detta vara motiverat på grund av tekniska och andra skäl. STV är inte ersättningsskyldig för att koderna har ändrats.

 1. Personuppgifter

Användaren måste ge STV personuppgifter och övriga uppgifter som är nödvändiga för användningen. Användaren är skyldig att meddela STV om ändringar i uppgifterna.

Användaren ska behandla de personuppgifter och andra uppgifter som är tillgängliga genom tjänsten enligt gällande lag och avtalsvillkor på ett sätt som är förenligt med tjänsternas dataskyddsbeskrivningar.

STV har rätt att behandla och lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som användaren gett till tjänsten enligt gällande lag och avtalsvillkor på det sätt som specificerats i de enskilda tjänsternas dataskyddsbeskrivningar. För vidareutveckling och underhåll av tjänsterna och för framtagning av nya tjänster kan STV samla in anonymiserade statistiska data om användningen av tjänster samt indikatorer som beskriver användningen.

Användarens personuppgifter och uppgifter om användningen bevaras i STV:s kundregister. STV lämnar inte ut kundregisterdata till tredje parter förutom på det sätt som beskrivs i tjänstens specialvillkor och registerbeskrivningen.

När det i Tjänsten bildas ett eget personregister där användaren är personuppgiftsansvarig, tillämpas STV:s Specialvillkor för behandling av personuppgifter på den behandling som STV utför som personuppgiftsbiträde förutom specialvillkoren för varje enskild tjänst och deras allmänna användningsvillkor.

Användaren ska upprätthålla alla de uppgifter som användaren matat in i tjänsten uppdaterade och felfria. Användaren ska på eget initiativ se till att uppgifterna om dess egna arbetstagare är korrekta och att felaktiga, bristfälliga , onödiga och föråldrade uppgifter korrigeras eller tas bort på arbetstagarens begäran. STV sköter om upprätthållandet av andra uppgifter och korrigeringen av felaktiga uppgifter och ber om hjälp för detta av den personuppgiftsansvarige, om denna är någon annan än STV.

 1. Datasäkerhet

STV ansvarar för att ändamålsenliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder har vidtagits i dess tjänster för att skydda personuppgifter och konfidentiell kundinformation.

 1. Apparater, programvaror och förbindelser

Användaren av tjänsten ansvarar själv för anskaffande av behövliga apparater, programvaror och nätförbindelser och deras funktion samt de kostnader som dessa föranleder. De får ändå inte orsaka störningar eller annan olägenhet för tjänsten eller andra användare av nätverket.

Användaren är medveten om att webbmiljön och nättjänster inte är helt datasäkra. Användaren ansvarar för att datasäkerheten och dataskyddet i användarens datasystem sköts på ändamålsenligt sätt.

 1. Avgifter som debiteras för tjänsterna

Användningen av tjänsterna förutsätter betalning av den serviceavgift eller annan avgift som angetts vid tjänsten.

Beställaransvarsrapporterna om företag som anslutit sig till Pålitlig Partner-programmet finns tillgängliga avgiftsfritt på tilaajavastuu.fi-tjänsten. Andra företags rapporter är avgiftsbelagda.

STV förbehåller sig rätten att ändra tjänstepriser och prissättningsgrunder genom att meddela om detta i tjänstens användargränssnitt en månad (1 mån.) i förväg. Gällande priser och avgiftsgrunder finns till påseende på STV:s webbplats.

 1. Betalning

Användaren är skyldig att betala den avgift som debiteras för en avgiftsbelagd tjänst mot en faktura eller på annat sätt som STV meddelat om. Årsavgifter faktureras alltid på förhand från tjänstens beställningsdag under följande 12 månader. Andra avgifter faktureras på det sätt som angetts i tjänstebeskrivningen antingen på tjänstens beställningsdag eller i efterhand under faktureringsperioder enligt tjänstebeskrivningen.

Fakturan förfaller 14 dagar efter fakturans datum. Fakturan måste betalas senast på förfallodagen. För en försenad avgift har STV rätt att ta ut en förseningsränta enligt räntelagen[3] från och med förfallodagen. STV har rätt att ta ut en anmärkningsavgift enligt prislistan för att täcka kostnaderna för dess behandling. Dessutom har STV rätt att ta ut skäliga indrivningskostnader för indrivning av fakturan eller överlåta fakturan till ett annat bolag för indrivning.

STV har rätt att förhindra användarens åtkomst till tjänsten om betalningen har försenats och den inte betalas inom två (2) veckor efter att betalningsanmärkningen skickats. STV har rätt att ta ut en skälig ersättning för att öppna tjänsten på nytt.

 1. Skadeståndsansvar

Användaren är skyldig att ersätta direkta skador som orsakats av användning i strid med dessa allmänna användarvillkor, specialvillkoren för tjänsten, annat avtal om användningen eller lagen.

STV behöver inte ersätta eventuella direkta eller indirekta skador som användningen av tjänsten orsakar för användaren, om STV inte har orsakat skadan avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. STV:s ersättningsskyldighet gentemot användaren är ändå i alla fall begränsad till högst det totala beloppet serviceavgifter som erhållits från användaren i fråga under de sex månaderna före skadehändelsen.

 1. Oöverstigligt hinder

Oöverstigligt hinder (force majeure) befriar STV från skyldigheter som gäller tjänsten, om det förhindrar en prestation i anslutning till tjänsten eller stör den orimligt. Som oöverstigligt hinder betraktas brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggelse, myndighetsbeslut, störning i energiförsörjning, brist på råmaterial eller förnödenheter, kabel- eller annan datatrafikstörning som orsakats eller beror på utomstående, eller annan liknande orsak som man inte haft kännedom om och som man inte skäligt kan anses ha kunnat förbereda sig för.

STV meddelar om oöverstigligt hinder på sin webbplats genast när det har uppstått, om meddelandet är möjligt.

 1. Giltighet

Om inte annat överenskommits i specialvillkoren, har användaren rätt att säga upp avtalet skriftligt när som helst utan orsak. STV har rätt att säga upp avtalet om tjänsten genom att meddela användaren skriftligt om detta en månad (1 mån.) tidigare. Vid grova avtalsbrott kan detta avtal upphävas av båda parter med omedelbar verkan.

STV har alltid rätt att avbryta leveransen av tjänster till användaren, om användaren har agerat i strid med lagen eller brutit mot dessa allmänna användarvillkor eller specialvillkor för tjänsterna.

STV är inte skyldig att återbetala de betalningar som användaren betalat in när avtalet löper ut.

 1. Ändring av användarvillkor

STV har rätt att ändra dessa allmänna användarvillkor samt eventuella tjänstespecifika specialvillkor efter att ha meddelat om ändringarna på tjänstens webbsidor en månad (1 mån.) i förväg. Användaren godkänner ändringarna genom att fortsätta användningen av tjänsterna.

 1. Överlåtande av rättigheter och ansvar

Användaren har inte rätt att överlåta behörighet till tjänsterna eller ett eventuellt avtal om tjänsterna till en tredje part utan STV:s skriftliga samtycke.

STV har rätt att överlåta tjänsterna eller en enskild tjänst (inkl. underhåll med tillhörande ansvar och förpliktelser) samt ett eventuellt avtal om tjänsterna till en tredje.

 1. Avgörande av tvister

Alla tvister som gäller avtalsförhållandet mellan STV och användaren, tjänsterna och deras användning eller användningsvillkoren avgörs i Helsingfors tingsrätt. STV har ändå alltid rätt att ta sin penningfordran till tingsrätten på användarens hemort för avgörande.

 1. Tillämplig lag

På avtalsförhållandet mellan STV och användaren och på användarvillkoren tillämpas Finlands lag.


Specialvillkor för behandling av personuppgifter

Version 25.4.2018

 1. Tillämpningsområde

Dessa specialvillkor för behandling av personuppgifter tillämpas, när Suomen Tilaajavastuu Oy (”STV”) behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarig användares räkning i följande molntjänster (”tjänster”) som tillhandahålls av STV:

 • Ilmoita-tjänsten (arbetsgivarregister)
 • Byggplatsregister-tjänsten (ett byggplatsspecifikt register i anslutning till anmälningsförfarandet i byggbranschen)
 • Valvoja-tjänsten (uppföljning av de avtalspartners beställaransvarsuppgifter som användaren lagt till på övervakningslistan och det register som uppföljningen ger upphov till)
 • SignSpace-tjänsten (företagets egna användares personuppgifter som användaren sparat på SignSpace-tjänsten och de innehåll som användarna skapat)
 • andra särskilt avtalade tjänster i vilka det bildas ett eget personregister för användaren

För de personregister som uppstår i samband med användningen av dessa tjänster är användaren den personuppgiftsansvarige, och STV är personuppgiftsbiträde som arbetar för den personuppgiftsansvariges räkning. Förutom dessa specialvillkor för behandling av personuppgifter tillämpas på tjänsten användarvillkoren för varje enskild tjänst. Om specialvillkoren för behandling av personuppgifter och Tjänstens användningsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa specialvillkor för behandling av personuppgifter.

 1. Definitioner

”Personuppgift” avser alla uppgifter i anslutning till en identifierad eller identifierbar naturlig, levande person.

“Behandling” avser en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning av information, överlåtande av information genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av information.

”Personuppgiftsansvarig” avser en aktör, som ensam eller tillsammans med andra fastställer målen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

“Behandlare” avser en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett ämbetsverk eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

”Avtalsvillkor” avser ett avtal mellan användaren och STV om användningen av STV:s tjänster inklusive STV:s allmänna användarvillkor och tjänstespecifika specialvillkor som tillämpas för denna tjänst.

”Dataskyddslagstiftningen” avser den allmänna dataskyddsförordningen (679/2016) inom Europeiska unionen och andra tillämpliga nationella dataskyddsstadganden samt dataskyddsmyndigheters föreskrifter och deklarationer.

 1. Karaktär och syfte med behandling av personuppgifter

STV behandlar den personuppgiftsansvariges personuppgifter enligt följande:

3.1 Behandlingens föremål och längd

Som personuppgiftsbiträde behandlar STV den personuppgiftsansvariges personuppgifter som har sparats i de i punkt 1 nämnda molntjänsterna som STV tillhandahåller. STV behandlar personuppgifter så länge som den personuppgiftsansvarige använder tjänsten. När avtalet mellan den personuppgiftsansvarige och STV om användningen om tjänsten upphör slutar STV behandla personuppgifterna och raderar personuppgifterna eller återlämnar dem till den personuppgiftsansvarige på det sätt som beskrivs i specialvillkoren för den enskilda Tjänsten.

3.2 Behandlingens karaktär och syfte

STV behandlar den personuppgiftsansvariges personuppgifter för att tillhandahålla användaren en molntjänst i enlighet med Avtalsvillkoren. Vid leveransen av tjänsten behandlar STV personuppgifter för Tjänsteleverans, fakturering, tillhandahållande av kundsupport, förhindrande och utredande av bedrägerifall, mätning av Tjänstens kvalitet och prestanda och utvecklande av tjänsten.

Vid leverans av tjänsten samlar STV in logguppgifter om användningen av Tjänsten och behandlar logguppgifter i ovannämnda syften. STV är personuppgiftsansvarig för det personregister som bildas av logguppgifterna.

3.3 Personuppgifternas typ och grupper av registrerade

Personuppgiftstyperna och grupperna av registrerade har beskrivits i specialvillkoren för varje Tjänst.

 1. Den personuppgiftsansvariges ansvar och rättigheter

4.1 Den personuppgiftsansvarige ska vidta alla behövliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av de personuppgifter som flyttats till STV:s tjänster uppfyller dataskyddslagstiftningens krav för den personuppgiftsansvariges del. Den personuppgiftsansvarige ska speciellt se till att den tillägger endast sådana personer i sitt eget arbetstagarregister som har ett gällande anställnings-, chefs- eller praktikantförhållande med den personuppgiftsansvarige och att den utan dröjsmål tar bort sådana personer från sitt arbetstagarregister vars anställnings-, chefs- eller praktikantförhållande har upphört.

4.2 Den personuppgiftsansvarige har rätt att ge STV bindande skriftliga råd om hanteringen av personuppgifter. Till den del som ingenting annat avtalats betraktas tillhandahållandet av tjänsten enligt gällande avtalsvillkor och tjänstebeskrivningar som den personuppgiftsansvariges skriftliga anvisningar. STV har rätt at säga upp avtalet om tjänsten, om den personuppgiftsansvarige i bindande skriftliga anvisningar förutsätter åtgärder som inte kan genomföras tekniskt eller om den personuppgiftsansvarige inte förbinder sig till att ersätta de kostnader som genomförandet av åtgärden medför.

 1. Behandlarens ansvar

5.1 STV ska behandla personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt enligt Tjänstens avtalsvillkor och de skriftliga anvisningar som den personuppgiftsansvarige lämnat till STV. STV informerar den personuppgiftsansvarige omedelbart om STV anser att den personuppgiftsansvariges anvisningar är i strid med dataskyddslagstiftningen.

5.2 STV ska se till att den personuppgiftsansvariges personuppgifter hålls hemliga och inte överlåts eller används på annat sätt än det som beskrivits i Avtalsvillkoren. STV ska också se till att personuppgifter endast behandlas av behöriga personer som förbundit sig till sekretess och som omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

5.3 STV ska genomföra alla ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att bekämpa och förebygga olovlig eller olaglig behandling samt för att hindra att personuppgifter oavsiktligt försvinner, ändras, förstörs eller skadas.

5.4 STV ska i mån av möjligheter hjälpa den personuppgiftsansvarige (med beaktande av tjänstens karaktär) med ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder att uppfylla den personuppgiftsansvariges plikt att svara på begäranden som gäller de registrerades utövande av sina rättigheter (dataskyddsförordningen, III kapitel). Om STV har förverkligat en elektronisk tjänst som gör det möjligt för personer som registrerats i tjänsten att kontrollera sina egna uppgifter, befullmäktigar den personuppgiftsansvarige STV att svara på den registrerades begäranden att kontrollera sina egna uppgifter.

5.5 STV ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att säkerställa att de i artikel 32–36 i dataskyddsförordningen stadgade skyldigheter (behandlingens säkerhet, informerande av tillsynsmyndigheten och den registrerade om personuppgiftsincidenter, bedömning av konsekvenserna för dataskyddet i och deltagande i tillsynsmyndighetens förfarande för förhandssamråd) iakttas med beaktande av behandlingens karaktär och de uppgifter som är tillgängliga för STV.

5.6 STV ska tillställa den personuppgiftsansvarige alla uppgifter som är nödvändiga för att visa att den personuppgiftsansvarige har uppfyllt sina skyldigheter.

5.7 STV ska omedelbart informera den personuppgiftsansvarige om alla krav och frågor som de registrerade och dataskyddsmyndigheterna ställer för den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter.

5.8 STV underrättar den av den personuppgiftsansvarige nämnda kontaktpersonen per e-post om alla personuppgiftsincidenter som gäller den personuppgiftsansvarige. Underrättelsen ska innehålla en beskrivning av personuppgiftsincidentens karaktär, grupper av registrerade som utsatts för incidenten, det uppskattade antalet registrerade och typerna av personuppgifter, en beskrivning av incidentens sannolika följder samt en beskrivning av de korrigerande åtgärder som STV vidtagit eller föreslår för att minska de eventuella skadliga effekterna. STV ska dokumentera alla upptäckta personuppgiftsincidenter, deras effekter och vidtagna korrigerande åtgärder.

 1. Revision

6.1 Den personuppgiftsansvarige har rätt att på sin egen kostnad inspektera huruvida STV och dess underbehandlare agerar enligt dessa specialvillkor för behandling av personuppgifter. Om inte annat avtalas utförs inspektionen av en av den personuppgiftsansvarige vald oberoende revisor som inte kan vara STV:s konkurrent. STV har rätt att inte godkänna en revisor som inte uppfyller dessa krav.

6.2 Den personuppgiftsansvarige ska meddela STV skriftligt om revisionen minst två veckor i förväg. Före revisionen ska revisorn ingå ett skriftligt sekretessavtal så att revisorns tystnadsplikt är på minst lika hög nivå som vad har överenskommits i avtalet mellan användaren och STV.

6.3 STV ska på egen bekostnad delta i utförandet av revisionen.

 1. Lokaliseringsplats för personuppgifter

7.1 För att tillhandahålla tjänsten har STV rätt att överföra personuppgifter fritt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den personuppgiftsansvarige har rätt att när som helst få lokaliseringsuppgifter från de servicecentraler där personuppgifter behandlas.

7.2 STV varken överför eller lämnar ut den personuppgiftsansvariges personuppgifter till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet annat än i situationer som beskrivits i avtalsvillkoren utan den personuppgiftsansvarige skriftliga förhandsgodkännande.

 1. Underbehandlare

8.1 Den personuppgiftsansvarige ger STV ett allmänt förhandsgodkännande att i tillhandahållandet av Tjänster och behandlingen av personuppgifter använda underbehandlare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. STV ingår ett skriftligt avtal med varje underbehandlare om behandling av personuppgifter. I avtalet ställs minst samma skyldigheter på underbehandlaren som i denna bilaga.

8.2 Den personuppgiftsansvarige har rätt att få uppgifter om de underbehandlare som STV använder vid varje enskilt tillfälle och ändringar i de underbehandlare som används. Om den personuppgiftsansvarige inte godkänner en ändring i anlitande av underbehandlare, har den personuppgiftsansvarige rätt att säga upp avtalet om Tjänsten till att upphöra med omedelbar verkan utan uppsägningstid.

 1. Upprätthållande, radering och återställande av personuppgifter

9.1 Under giltighetstiden för avtalet om Tjänsten är den personuppgiftsansvarige ansvarig för upprätthållande av sina egna personuppgifter och radering av onödiga personuppgifter. Under giltighetstiden för avtalet om Tjänsten får STV inte radera den personuppgiftsansvariges personuppgifter förutom på det sätt som beskrivits i avtalsvillkoren utan den personuppgiftsansvariges uttryckliga skriftliga begäran. Som en del av tjänsternas tekniska underhållsuppgifter kan STV ändå på eget initiativ korrigera tydliga formella fel som upptäckts i de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige matat in, till exempel telefonnumrets felaktiga landskoder. STV måste meddela den personuppgiftsansvarige om korrigeringar som gjorts skriftligt.

9.2 När avtalet om tjänsten upphör, antingen återger STV den personuppgiftsansvariges personuppgifter till den personuppgiftsansvarige eller raderar dem på det sätt som beskrivs i den enskilda tjänsten specialvillkor.

 1. Redogörelse över behandlingsåtgärder

STV håller en redogörelse över behandlingsåtgärder tillgänglig för den personuppgiftsansvarige.

 1. Avgifter som debiteras för tjänsten

STV har rätt att debitera enligt STV:s gällande prislista för åtgärder som görs under denna avtalsbilaga när utförandet av åtgärden inte ingår i den serviceavgift som debiteras för tjänsten.

 1. Skador som orsakats av behandlingen av personuppgifter

12.1 Vardera avtalsparts skadeståndsansvar gentemot den andra avtalsparten för direkt skada som orsakats av behandling av personuppgifter är begränsat till ett belopp som motsvarar 20% av den mervärdeskattefria serviceavgift som användaren betalat för ifrågavarande tjänsten eller en del av den till STV under föregående 12 månader.

12.2 Avtalsparten ansvarar inte för en indirekt skada.

12.3 Denna ansvarsbegränsning gäller inte en skada som orsakats avsiktligt eller genom grov ovarsamhet.

 1. Kontaktpersoner i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska meddela STV vilken person inom den personuppgiftsansvariges organisation är kontaktpersonen som ansvarar för behandling av personuppgifter och dataskydd samt personens kontaktinformation.

STV:s dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
e-post:
dpo@tilaajavastuu.fi
postadress:
Suomen Tilaajavastuu Oy
Dataskyddsombud
Tarvosundsgatan 17 B
02600 Esbo

Specialvillkor i Ilmoita-tjänsten och Valtti-korttjänsten

Version 01.02.2019

 1. Tillämpning

Dessa specialvillkor i Ilmoita-tjänsten och Valtti-korttjänsten (”Tjänst”) tillämpas på den Tjänst som Suomen Tilaajavastuu Oy (”STV”) tillhandahåller och på användningen av det innehåll som finns tillgängligt via den. På användning av Tjänsten tillämpas förutom dessa specialvillkor även STV:s allmänna användarvillkor och specialvillkoren för behandling av personuppgifter så att dessa specialvillkor kompletterar det som nämnts i de allmänna villkoren och andra specialvillkor. Ifall dessa specialvillkor och STV:s allmänna användarvillkor eller specialvillkoren för behandling av personuppgifter strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa specialvillkor.

 1. Ilmoita-tjänsten

2.1 Ilmoita-tjänstens innehåll

Ilmoita-tjänsten är en avgiftsfri tjänst för arbetsgivarföretag inom byggbranschen för förmedling av arbetsgivar- och arbetstagaruppgifter i elektronisk form till personregister som förs av beställaren av arbetet, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet eller annan förvaltare av arbetsstället. Via Tjänsten samlas och förmedlas bland annat data (arbetsgivardata, arbetstagardata) till sådana huvudsakliga genomförare av byggprojekt som använder STV:s Byggplatsregistertjänst eller en tredje parts motsvarande datasystem så att den huvudsakliga genomföraren kan göra för Skatteförvaltningen de arbetstagarrapporter om personerna som arbetar på byggplatsen som förutsätts i lagen om beskattningsförfarande.

Via Ilmoita-tjänsten kan arbetsgivaren beställa avgiftsbelagda tjänster (som Valtti-kort och ePerehdytys) för sina anställda och göra en anmälan om utstationering av arbetstagare som avses i 7 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) till den finländska arbetarskyddsmyndigheten om utstationering av användarens arbetstagare till Finland. För anmälningen plockas beställarens, byggherrens och huvudentreprenörens identifieringsuppgifter och kontaktinformation samt platsen där arbetet utförs från Byggplatsregistret på basis av den byggplatsnyckel som användaren gett. Beställaren, byggherren och huvudentreprenören för den byggplats som anmälan gäller har rätt att se de anmälningar som anslutits till den ifrågavarande byggplatsnyckeln och som användaren gjort samt de arbetstagaruppgifter på basis av vilka det i anmälningen angivna prognosticerade antalet arbetstagare har beräknats. Användaren ansvarar för kontrollen och korrigeringen av meddelandet som gjorts via Tjänsten samt riktigheten i det skickade meddelandets innehåll. STV är endast den tekniska förmedlaren av anmälan.

Ilmoita-tjänsten är förenlig med de tjänster med tilläggsavgift som kompletterar den, dvs.med Valtti-korttjänsten och Taito-registertjänsten. Till uppgifterna för de arbetstagare som anmälts via Ilmoita-tjänsten tilläggs automatiskt sådana av Taito-registertjänsten stödda yrkeskvalifikationsuppgifter (till exempel ePerehdytys i byggnadsbranschen) som STV erhåller elektroniskt från den aktör som beviljar eller upprätthåller yrkeskvalifikationerna i fråga.

2.2 Behandlingen av personuppgifter i Ilmoita-tjänstens arbetstagarregister

Vid användningen av Ilmoita-tjänsten bildas ett sådant eget arbetstagarregister för arbetsgivaren i Tjänsten där arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig. STV behandlar personuppgifter som lagrats i arbetstagarregistret som personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som avtalats i dessa specialvillkor och i specialvillkoren för behandling av personuppgifter.

I Ilmoita-tjänsten behandlar den personuppgiftsansvarige sina egna arbetstagares person- och anställningsuppgifter för att kunna förmedla dessa personuppgifter vidare via Tjänsterna till tredje parter för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade eller avtalsbaserade informationsskyldigheter på det sätt som beskrivs i tjänsternas avtalsvillkor. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter också för att beställa avgiftsbelagda tilläggstjänster som Valtti-kort och ePerehdytys-utbildningar.

De registrerade som finns i arbetstagarregistret är arbetsgivarens arbetstagare, direktörer, oavlönade arbetare, yrkesutövare eller praktikanter.

Personuppgifter som behandlas på Tjänsten innehåller följande typer av personuppgifter beroende på de tjänstekomponenter som arbetsgivaren väljer:

 • personens namn
 • personbeteckning, skattenummer och födelsedatum
 • uppgift om att personen finns i Skatteförvaltningens skattenummerregister
 • personens bild
 • anställningsförhållandets slag
 • arbetsgivarens namn, FO-nummer, kontaktinformation samt namn och kontaktinformation för arbetsgivarens representant
 • hemstat
 • medborgarskap
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • adress i hemstaten
 • ePerehdytys-orderns status
 • Valtti-kortets status
 • den senaste bekräftelsedagen för personuppgifter
 • arbetstagarens status som utstationerad arbetstagare och uppgifterna om detta i A1-intyget (vid separat överenskommelse)

Dessutom kan arbetstagarens kortuppgifter i STV:s Valtti-kortregister och kvalifikationsuppgifter i Taito-registret kombineras med den registrerades uppgifter.

2.3 Utlämnande av personuppgifter

Via Ilmoita-tjänsten kan den personuppgiftsansvarige lämna ut sina arbetstagares personuppgifter till sina avtalspartner för följande ändamål

 • Utarbetande av en förteckning över personer som arbetar på en gemensam byggarbetsplats i enlighet med 52b § i arbetarskyddslagen
 • För att säkerställa giltigheten för ett sådant med fotografi försett personkort som krävs i 52 a§ i arbetarskyddslagen
 • För att genomföra den introducering i förhållandena på arbetsplatsen och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarsäkerheten som krävs i arbetarskyddslagen av huvudentreprenören eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet
 • För att göra den månatliga anmälan om arbetstagare som förutsätts i 15 b § i lagen om beskattningsförfarande
 • För att uppfylla en avtalsparts andra lagstadgade eller avtalsbaserade skyldigheter
 • För att genomföra passerkontrollen på en byggplats eller annat byggprojekt
 • För att kontrollera kvalifikationer hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats eller ett byggprojekt
 • För att kontrollera att kvalifikationen som arbetsuppgiften förutsätter är i kraft
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet
 • För arbetsledningsändamål på en byggplats eller annat byggprojekt
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med avtalspartens eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system
 • För att säkerställa att entreprenörer eller egenföretagare på en byggplats eller annat byggprojekt följer avtalen
 • med en arbetstagares uttryckliga samtycke till andra ändamål.

Utlämnande av personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarigs personregister sker via gränssnitt som STV tillhandahåller så att arbetstagarens uppgifter lämnas ut mot läsning av identifierarna på Valtti-kortet eller på annat sätt där avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och den andra personuppgiftsansvariga har identifierats.

Arbetsgivaren ansvarar för att den har rätt att lagra sina arbetstagares uppgifter i Tjänsten och överlåta dem vidare till sina avtalsparter på det sätt som beskrivits här och i Tjänstens dataskyddsbeskrivning.

Arbetsgivaren måste säkerställa att alla uppgifter som matats in i Ilmoita-tjänsten, speciellt information som gäller arbetstagarens anställningsförhållande är korrekt och à jour. Arbetsgivaren får inte anmäla som sina egna arbetare sådana personer som är arbetsgivarens, underleverantörens eller någon tredje parts arbetstagare.

2.4 Underhåll och radering av persondata

En arbetsgivare som använder Ilmoita-tjänsten förbinder sig att hålla uppgifterna i sitt arbetstagarregister uppdaterade. Arbetsgivaren förbinder sig på STV:s begäran, dock högst med 24 månaders mellanrum, att på Tjänsten bekräfta att en i arbetstagarregistret antecknad arbetstagares anställningsförhållande fortfarande är i kraft och personuppgifter korrekta.

Arbetsgivaren befullmäktigar och uppmanar STV att anmäla en arbetstagare som arbetsgivaren antecknat i arbetstagarregistret till Skatteförvaltningens skattenummerregister, kontrollera regelbundet att arbetstagaren finns i skattenummerregistret och anmäla arbetstagaren automatiskt på nytt till skattenummerregistret när arbetsgivaren under de senaste 24 månaderna har bekräftat på Tjänsten att arbetstagarens anställnings- och personuppgifter är à jour.

Arbetsgivaren befullmäktigar och uppmanar STV att automatiskt radera arbetstagaren från arbetstagarregistret och spärra det Valtti-kort som beviljats arbetstagaren, när arbetsgivaren under de senaste 24 månaderna inte har bekräftat att arbetstagarens anställningsförhållande fortfarande är i kraft och arbetstagarens i arbetstagarregistret antecknade personuppgifter är korrekta. STV påminner arbetsgivaren i god tid på förhand om begäran om bekräftelse av arbetstagaruppgifter i arbetstagarregistret på Tjänstens användargränssnitt och skickar bekräftelsebegäran via e-post till e-postadressen för den kontaktperson som arbetsgivaren uppgett på Tjänsten eller vid avsaknad av namngiven kontaktperson till e-postadressen för vilken som helst namngiven användare. Senast 30 dagar innan arbetstagaruppgifterna automatiskt raderas och Valtti-kortet spärras skickar STV en begäran om bekräftelse av uppgifterna via e-post. I begäran meddelas att arbetstagarens uppgifter raderas automatiskt och Valtti-kortet spärras, om inte arbetsgivaren bekräftar uppgifterna före det datum som nämns i begäran.

Om arbetsgivaren upprepade gånger försummar att upprätthålla uppgifterna i sitt arbetstagarregister eller bekräfta att arbetstagaruppgifterna är á jour, har STV rätt att avsluta arbetsgivarens åtkomsträttigheter till Ilmoita-tjänsten, radera uppgifterna i arbetsgivarföretagets arbetstagarregister och spärra alla de giltiga Valtti-kort som arbetsgivaren beställt, om arbetsgivaren inte rättar till sin försummelse inom 30 dagar efter den rättelseanmodan som STV skickat via e-post. Rättelseanmodan skickas till e-postadressen för den kontaktperson som arbetsgivaren angett på Tjänsten eller, vid avsaknad av en namngiven kontaktperson, till e-postadressen för vilken som helst namngiven användare.

Under användningen av tjänsten åligger det arbetsgivaren att upprätthålla uppgifterna i sitt eget arbetstagarregister och anteckna att anställningsförhållandet har upphört när arbetstagarens anställningsförhållande upphör. Om arbetsgivaren lägger ned sin verksamhet utan att anteckna att anställningsförhållandena har upphört, kan STV på eget initiativ anteckna att anställningsförhållandena har upphört.

En tidigare arbetstagares anställnings- och personuppgifter bevaras på tjänsten i minst 18 månader under vilka huvudentreprenören och de övriga användarna av tjänsten kan göra rättelsedeklarationer i de arbetstagarrapporter som de skickat till Skatteförvaltningen.

Om huvudentreprenören använder STV:s byggplatsregistertjänst, kan arbetstagarens anställnings- och personuppgifter stanna kvar i huvudentreprenörens byggplatsregister så länge som informationen behövs för andra användares ovannämnda användningsändamål. Enligt lagen om beskattningsförfarande ska uppgifterna bevaras i minst 6 år räknat från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.

 1. Valtti-kortet

Valtti-kortet är ett sådant med fotografi försett id-kort för byggplatsen som avses i arbetarskyddslagen. Valtti-kortet beviljas endast till en person som vid kortets beställningsögonblick är registrerad i Skatteförvaltningens skattenummerregister.

Till kortpaketet kan höra två kort: Valtti-smartkort och det personkort med bild som behövs på byggplatsen. I Valtti-smartkortet utnyttjas RFID-teknologi. Uppgifterna på smartkortet har lagrats i STV:s elektroniska kortlager varifrån de kan hämtas för de ändamål på en byggplats eller annat byggprojekt som beskrivits ovan i paragraf 2.3. I kortlagret lagras minst följande uppgifter: arbetstagarens namn, fotografi, skattenummer, arbetsgivarföretagets namn och FO-nummer, kortets giltighetstid, kortets nummer och andra identifierare, kortets bild och kortets status.

Valtti-kortpaketen finns i basversion och koncernversion. Koncernversionen innehåller, som tjänster med tilläggsavgift, egna förhandstryckta kortmallar och möjligheten att tillsätta egna applikationer på smartkortet. Ibruktagandet av koncernversionen förutsätter ett särskilt avtal med STV.

Kortens tekniska egenskaper har beskrivits i den gällande bruksanvisningsdokumentationen.

 1. Beställning av Valtti-kort

Beställning av Valtti-korten förutsätter att användaren registrerat sig i STV:s tjänster. Valtti-kortpaket kan som självbetjäning endast beställas av personer som har den av STV vid tillfället understödda starka elektroniska identifieringstjänsten till sitt förfogande. Leveransen av Valtti-korten till stater utanför Finland sker på det sätt som STV separat fastställt.

Före beställningen av Valtti-korten måste användaren mata in och kontrollera sina egna arbetstagares uppgifter i Ilmoita-tjänsten. Användaren ansvarar för att uppgifterna på de beställda korten är korrekta och inte innehåller skrivfel.

Leveranstiden för Valtti-kortpaketets basversion är uppskattningsvis högst 14 dagar. Kortpaketen levereras per post till den finska leveransadress som användaren gett vid beställningen.

 1. Godkännande av leverans

Användaren måste meddela STV om de eventuella fel som finns i Valtti-kortpaketet skriftligt utan obefogat dröjsmål. Användaren måste meddela och, när STV ber om det, beskriva mera detaljerat, hur felet yppar sig.

Kortleveransen anses vara godkänd, (i) om användaren inte gör en skriftlig anmälan om fel inom fjorton (14) dagar från leveransen av Kortet i fråga, (ii) om användaren uppger sig godkänna leveransen, eller (iii) när STV har åtgärdat de fel som förhindrar godkännandet och beror på STV och som användaren meddelat på ovannämnt sätt och inom ovannämnd tid, eller (iv) när användaren har tagit Kortet i bruk. Det tidigaste datumet av ovannämnda tillämpas.

Fel, som inte väsentligt stör användningen av kortet, utgör inte ett hinder för godkännande av leveransen. Ifall kortet inte motsvarar det som beställts eller är annars defekt måste användaren underrätta STV omedelbart om detta via e-post till adressen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. STV ger Valtti-korten 3 månaders begränsade garanti från kortets beställningsdag. Garantin ersätter kortets förnyande på grund av ett funktionsfel i chippet eller annat tekniskt fel i kortet.

 1. Valtti-kortets giltighetstid och hur kortet kan spärras och förnyas

Valtti-kortet gäller högst under den tid som har märkts ut på kortet, efter vilket kortet måste förnyas genom att beställa ett nytt avgiftsbelagt kortpaket. Arbetsgivaren måste utan obefogat dröjsmål spärra kortet via Ilmoita-tjänsten alltid när arbetstagarens anställningsförhållande upphört eller om kortet har försvunnit. Det spärrade kortet måste destrueras på ett datasäkert sätt t.ex. genom att klippa det sönder.

STV kan utan förhandsmeddelande spärra ett Valtti-kort som beviljats en arbetstagare, om arbetsgivaren som beställt kortet inte under de senaste 24 månaderna har bekräftat på Ilmoita-tjänsten att arbetstagarens anställningsförhållande- och personuppgifter är à jour eller om arbetstagaren har raderats från Skatteförvaltningens skattenummerregister. Ett spärrat Valtti-kort kan inte aktiveras på nytt.

STV har rätt att utan förhandsmeddelande spärra Valtti-kort som innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter och Valtti-kort som har använts i strid med kortvillkoren. STV har rätt att spärra alla de Valtti-kort som beviljats arbetsgivarens arbetstagare, om arbetsgivaren på det sätt som beskrivits i punkt 2.4 upprepade gånger har försummat underhållet av uppgifterna i sitt arbetstagarregister.

 1. Rätten att använda Valtti-kortet

Användaren har rätt att använda Valtti-kort som skapats för användarens arbetstagare samt det elektroniska kortlager som anslutits till ett Valtti-smartkort i sin interna verksamhet under kortets giltighetstid för de ändamål som beskrivits ovan i paragraf 2.3 förutsatt att de anställnings- och personuppgifter som antecknats på kortet, i det elektroniska kortlagret och i andra register är korrekta och att kortet endast används av den arbetstagare till vilken kortet har beviljats.

Under kortets giltighetstid har användaren också icke exklusiv rätt, som inte får överlåtas till en annan, att använda Valtti-kortet och den programvara som det innehåller. Användaren har inte rätt att kopiera, göra eller låta göra ändringar i korten eller smartkortets programvara eller genom omvänd analys, dekompilering eller på annat sätt försöka härleda källkoden från smartkortets programvara. Upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter till smartkortens programvaror, den elektroniska kortdatabasen och deras dokumentation är STV:s och/eller dess licensgivares egendom.

Användaren har inte rätt att använda korten och det elektroniska kortlagret för att erbjuda dem eller de data som de innehåller som tjänst till tredje parter. Användaren har inte rätt att överlåta kort eller data som det elektroniska kortförrådet innehåller till tredje parter, om det inte uttryckligen har tillåtits i dessa specialvillkor eller i smartkortets bruksanvisningsdokumentation.

 1. Specialvillkor för koncernkort

En användare som vill ingå ett koncernomfattande avtal om Valtti-kort ansvarar gentemot STV om att användaren har rätt att ingå avtalet å alla nämnda koncernbolags vägnar. Användaren ska skriftligt bekräfta vilka koncernbolag som omfattas av avtalet genom att fylla i ett formulär där för varje koncernbolag specificeras namn, FO-nummer, kontaktpersonens namn och kontaktinformation.

Användaren och de koncernföretag som användaren representerar ska godkänna att koncernbolagens uppgifter kan kombineras på STV:s tjänster för att underlätta tillgängligheten. Detta innebär att koncernbolag ser bl.a. varandras anställnings- och arbetstagaruppgifter på tjänsterna.

De koncernbolag som omfattas av avtalet har, om så avtalas, också rätt att installera egna applikationer på smartkort, t.ex. spärrningar, uppgifter om måltider, parkeringsplatser, portar osv. Skrivning på kortet förutsätter ett annat chip samt en hemlig skrivningsnyckel som STV överlåter till koncernens bruk. Koncernföretag ansvarar för sina egna applikationer och deras användning eftersom STV inte får kännedom om applikationer som installeras på Kortet, med undantag av de installationer som utförs av STV. STV är inte till någon del ansvarig för att sådana applikationer och deras uppgifter fungerar och bevaras på smartkortet.

Koncernkort-tjänstens priser beror på antalet beställda kortmallar och Valtti-kort och det valda leveranssättet enligt gällande prislista.

Koncernföretaget har rätt att beställa kort via den elektroniska tjänst som STV tillhandahåller. STV skickar korten per post till den leveransadress som Koncernföretaget elektroniskt angett till STV. Vid koncernbeställningar är minimiantalet kortpaket 1000 st. Tryckeriet skapar egna kortmallar för Koncernföretagen och korten skapas på basis av dessa. Beställningsprocessen för Valtti-kort är tvåfasig.

 • I förberedelsefasen skapas kortmallar som följer koncernens grafiska uttryck. Förberedelsefasen omfattar planeringen, godkännandet, förhandstryckningen och tryckningen av kortmallarna. Leveranstiden är cirka 4-6 veckor från beställningen. Tillverkningen av kortmallarna förutsätter att användaren lämnar det begärda materialet enligt tryckeriets instruktioner. Användaren ansvarar själv för kvalitetskontrollen av korten (rättskrivningen, formgivningen, färgerna osv.) vad gäller tryckningen av kortmallarna.
 • Beställningsfas. Behandlingen av beställningar kan påbörjas när det tryckeri som är STV:s underleverantör har meddelat att förberedelsefasen är avslutad. I denna fas kan inga ändringar göras i kortmallarna mera utan koncernföretagens alla kort kommer med samma kortmall. I beställningsfasen kan kort beställas inom ramen för normalt avtalade leveranstider. Leveranstiden är uppskattningsvis 3-7 vardagar. STV förbinder sig inte till denna leveranstid men försöker tillsammans med sin underleverantör leverera korten inom ramen för leveranstiden.

Tryckeriet meddelar när det finns endast 300 kortmallar kvar. Användaren måste då fatta beslut om att beställa flera kortmallar. Minsta beställningsmängden för kortmallar är 1000 st. Leveranstiden är cirka 1 månad.


Specialvillkor för Byggplatsregister-tjänsten

Version 25.4.2018

 1. Tillämpning

Dessa specialvillkor för Byggplatsregister-tjänsten (“Tjänst”) tillämpas på Byggplatsregister-tjänsten som Suomen Tilaajavastuu Oy (”STV”) tillhandahåller och på användningen av det innehåll som finns tillgängligt via den. På användning av Tjänsten tillämpas förutom dessa specialvillkor även STV:s allmänna användarvillkor, specialvillkoren för behandling av personuppgifter och specialvillkoren för kompletterande tilläggstjänster så att dessa specialvillkor kompletterar det som nämnts i allmänna användarvillkoren och andra specialvillkor. Om dessa specialvillkor och STV:s allmänna användarvillkor och specialvillkoren för en kompletterande tilläggstjänst är i strid med varandra, är deras rangordning följande: (i) specialvillkoren för tilläggstjänster som kompletterar Byggplatsregister-tjänsten, (ii) dessa specialvillkor för Byggplatsregister-tjänsten, (iii) specialvillkoren för behandling av personuppgifter och (iv) STV:s allmänna användarvillkor.

 1. Tjänstens innehåll

Byggplatsregistret innehåller flera tjänster i anslutning till arbetsmiljölagen[4], lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen[5](”skattenummerlagen”), lagen om beskattningsförfarande[6] samt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft[7] (”beställaransvarslagen”).

Tjänstens innehåll och tekniska krav har beskrivits i gällande tjänstebeskrivning. Tjänsteleverantören kan anlita underleverantörer för att tillhandahålla tjänsten.

 1. Personuppgifter som samlas och behandlas i Byggplatsregister-tjänsten

Vid användningen av tjänsten bildas för användaren i Tjänsten ett eget byggplatsspecifikt personregister där användaren är personuppgiftsansvarig. STV behandlar personuppgifter som lagrats i användarens byggplatsregister som personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning på det sätt som överenskommits i dessa specialvillkor, i specialvillkoren för behandling av personuppgifter och i Tjänstens dataskyddsbeskrivning.

De registrerade är personer som arbetar på en byggplats för användaren som är huvudentreprenör eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Personuppgifter som behandlas på tjänsten innehåller följande typer av personuppgifter beroende på de tjänstekomponenter som användaren väljer:

 • personens namn
 • personbeteckning eller skattenummer och födelsedatum
 • uppgift om att personen finns i Skatteförvaltningens skattenummerregister
 • anställningsförhållandets slag
 • arbetsgivarens namn, FO-nummer, kontaktinformation samt namn och kontaktinformation för arbetsgivarens representant
 • hemstat
 • medborgarskap
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • adress i hemstaten
 • uppgifter på personens Valtti-kort
 • personens introduceringsuppgifter
 • personens passagerättsuppgifter
 • stämplingsuppgifter som förmedlats från byggplatsens passerkontrollsystem

Tjänsteleverantören lagrar personuppgifter om användarna av Tjänsten i STV:s kundregister. Kundregistrets och Tjänstens dataskyddsbeskrivningar finns tillgängliga på STV:s webbplats.

 1. Behörighet som användaren beviljar till tjänsteleverantören

Genom att skapa användarnamn i Tjänsten och godkänna dessa specialvillkor befullmäktigar användaren STV:

 • att skapa ett elektroniskt byggplatsregister för användarens räkning med hjälp av teknisk anslutning
 • att kontrollera i Skatteförvaltningens och andra motsvarande aktörers register att de uppgifter som användaren angett är korrekta
 • att lämna ut personregistrets uppgifter om arbetstagare och företag till andra sådana användare av Tjänsten som enligt lagen om beskattningsförfarande, skattenummerlagen eller annan motsvarande lag har rätt att erhålla uppgifter om arbetstagaren eller användaren
 • att rapportera entreprenads- och arbetstagaruppgifter till Skatteförvaltningen enlig lagen med beskattningsförfarande å användarens vägnar (ett särskilt serviceavtal krävs), och
 • att upprätthålla en personlista och introduceringsuppgifter i enlighet med arbetarskyddslagens krav å användarens vägnar (ett särskilt serviceavtal krävs).

Användaren måste säkerställa att användaren har rätt:

 • att få uppgifter som krävs i gällande lagar samt andra uppgifter som lagras i Tjänsten från arbetstagaren och arbetstagarens arbetsgivare;
 • att lämna ut arbetstagarens uppgifter till andra användare av Tjänsten.

För tydlighetens skull konstateras att STV har åtkomst till enskilda uppgifter i byggplatsregistret för att kunna uppfylla sina skyldigheter och har rätt att behandla dessa uppgifter för att säkerställa funktionens korrekthet, korrigera uppgifter, förmedla uppgifter till Skatteförvaltningen samt assistera vid myndigheters begäranden som baserar sig på tvingande lagstiftning.

 1. Användarens rätt att använda tjänsten och material som tjänsten innehåller

Användaren får rätt att använda Tjänsten och behandla via Tjänsten förmedlade företags- och personuppgifter i följande syften:

 • Utarbetande av en förteckning över personer som arbetar på en gemensam byggarbetsplats i enlighet med 52b § i arbetarskyddslagen
 • För att säkerställa giltigheten för ett sådant med fotografi försett personkort som krävs i 52 a§ i arbetarskyddslagen
 • För att genomföra den introducering i förhållandena på arbetsplatsen och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarsäkerheten som krävs i arbetarskyddslagen av huvudentreprenören eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet
 • För att göra den månatliga anmälan om arbetstagare som förutsätts i 15 b § i lagen om beskattningsförfarande
 • För att uppfylla användarens andra lagstadgade eller avtalsbaserade skyldigheter
 • För att genomföra byggplatsens passerkontroll
 • För att kontrollera kvalifikationer hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats
 • För att kontrollera att kvalifikationen som arbetsuppgiften förutsätter är i kraft
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet
 • I arbetsledningssyften på byggplatser
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med kundens eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system
 • För att säkerställa att användarens entreprenörer eller egenföretagare på en byggplats eller annat byggprojekt följer avtalen

Användaren får inte överlåta material som erhållits via tjänsten till en tredje part eller göra dess innehåll eller dess del tillgänglig för allmänheten genom att distribuera, förmedla, presentera eller visa det offentligt om inte STV eller annan rättsinnehavare har gett skriftligt samtycke till detta i förväg.

 1. Tjänsteleverantörens rätt att behandla och lämna ut uppgifter

STV behandlar och överlåter uppgifter som lagrats i Tjänsten till andra användare endast för att tillhandahålla avtalsenlig Tjänst för användaren, de övriga användarna, för fakturering av Tjänsten, kundbetjäning, felkorrigering, mätning av kvaliteten och prestanda och vidareutveckling samt för att förhindra eller utreda missbruk av Tjänsten. STV har inte rätt att utnyttja uppgifter som lagrats i Tjänsten förutom i de fall som specificerats i dessa specialvillkor.

STV har också rätt att utan användarens samtycke lämna ut uppgifter som lagrats i Tjänsten för att uppfylla STV:s egna lagstadgade förpliktelser och med stöd av en myndighets lagbaserade begäran.

 1. Tjänsteleverantörens ansvar

STV agerar endast som en tjänst för lagring och överföring av data som företag som använder Tjänsten samlat in med stöd av lagen om beskattningsförfarande, skattenummerlagen och därmed anslutna lagar i den omfattning som anges i dessa specialvillkor och ansvarar följaktligen för inga fel eller avbrott i Tjänsten, felaktigheter eller brister i de uppgifter som tjänsten innehåller eller för eventuella direkta eller indirekta skador som de orsakar för användaren eller tredje parter.

 1. Uppsägning av tjänsten

Användaren har rätt att säga upp avtalet skriftligt när som helst utan orsak. STV har rätt att säga upp avtalet om tjänsten genom att meddela användaren skriftligt om detta en månad (1 mån.) tidigare. STV har också rätt att häva upp avtalet om Tjänsten med omedelbar verkan, om användaren bryter mot dessa specialvillkor eller STV:s allmänna användarvillkor.

 1. Radering av uppgifter från tjänsten

När avtalet om Tjänsten upphör har användaren rätt att kräva att de uppgifter som ingått i dess företagsspecifika byggplatsregister raderas från Tjänsten inom en rimlig tid på användarens skriftliga begäran. Under användningen av Tjänsten kan en användare som är personuppgiftsansvarig radera onödiga uppgifter från registret. STV hjälper användaren i radering av uppgiften. När ett företag som är användare upphör med sin verksamhet raderar STV byggplatsregistrets innehåll när det har gått sex år från slutet av det år då användaren upphörde med sin verksamhet.


Specialvillkor för Taito-registertjänsten

Version 25.4.2018

 1. Tillämpning

Dessa specialvillkor för Taito-registertjänsten (“Tjänst”) tillämpas på Taito-registertjänsten som Suomen Tilaajavastuu Oy (”STV”) tillhandahåller och på användningen av det innehåll som finns tillgängligt via den. På användning av Tjänsten tillämpas förutom dessa specialvillkor även STV:s allmänna användarvillkor så att dessa specialvillkor kompletterar det som nämnts i de allmänna villkoren. Ifall dessa specialvillkor och STV:s allmänna användarvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa specialvillkor.

I dessa specialvillkor syftar ”användaren” till ett företag som tecknat ett avtal med STV om användning av Taito-register-tjänsten eller någon annan av STV:s tjänster som utnyttjar Taito-registertjänstens uppgifter. ”Arbetsgivaren” syftar till en användare som använder Tjänsten för att förvalta sina egna arbetstagares yrkeskvalifikationsuppgifter och dela dessa uppgifter till andra användare och tredje parter.

 1. Tjänstens innehåll

Taito-registret är en tilläggstjänst som är särskilt riktad till arbetsgivare i byggbranschen och som kompletterar STV:s Byggplatsregister-tjänsten och Ilmoita-tjänsten så att en arbetsgivare som beställt Tjänsten kan: (i) samla, säkerställa, övervaka och upprätthålla sina arbetstagares yrkeskvalifikationsuppgifter och dela dem (ii) genom att anskaffa sina arbetstagare Valtti-kort med hjälp av vilket yrkeskvalifikationsuppgifterna kan läsas av tredje parter med en kortläsarapplikation som kompatibel med Tjänsten, (iii) genom att på annat sätt befullmäktiga sin avtalspartner att få åtkomst till yrkeskvalifikationsuppgifterna samt (iv) genom att distribuera sina arbetstagares yrkeskvalifikationsuppgifter via anteckningar i Byggplatsregistertjänsten till en annan användare som automatiskt identifierats som arbetsgivarens avtalspartner, såsom ett beställande företag, den huvudsakliga genomföraren på en gemensam byggplats eller byggherre för att uppfylla lagstadgade och avtalsbaserade skyldigheter och garantera arbetarsäkerheten. Yrkeskvalifikationsuppgifterna i Taito-registret kan läsas med applikationer som tillhandahålls av STV eller av tredje parter som är med i STV:s partnerprogram. Dessa applikationer antingen läser det Valtti-kort som arbetstagaren visar och hämtar arbetstagarens uppgifter från Taito-registret med Valtti-kortkoder eller hämtar informationen från Taito-registret via ett av STV tillhandahållet gränssnitt med sådana användarnamn som har rätt att hämta arbetstagarens uppgifter.

Taito-registret innehåller arbetstagarnas yrkeskvalifikationsuppgifter som arbetsgivaren matat in i registret samt sådana yrkeskvalifikationsuppgifter som beviljats och upprätthålls av tredje parter och som stöds i Tjänsten vid tidpunkten och som förs till varje sådan arbetstagares som anmälts i Ilmoita-tjänsten uppgifter direkt från den tredje part som beviljat kvalifikationen i fråga eller upprätthåller kvalifikationsuppgifterna.

Som en del av Tjänsten publiceras det totala antalet giltiga, på Tjänsten publicerade yrkeskvalifikationer hos arbetsgivarens arbetstagare klassvis avgiftsfritt på STV:s Zeckit.com-tjänst och på STV:s andra och/eller dess samarbetspartners företagsinformationstjänster som utnyttjar Zeckit.com-tjänstens uppgifter.

Tjänstens innehåll och tekniska krav har beskrivits i Taito-registertjänstens gällande tjänstebeskrivning. STV kan anlita underleverantörer för att tillhandahålla tjänster.

 1. Ändringar

I leveransen av tjänster används STV:s leveransmodeller, metoder och datatrafikanslutningssätt som STV fritt kan ändra enligt STV:s allmänna användarvillkor. STV och/eller dess underleverantörer har ensamrätt till STV:s leveransmodeller och metoder, och ingen rätt till dem beviljas till användaren.

Användaren är medveten om att tredje parter som är oberoende av STV (t.ex. aktörer som beviljar säkerhetskort och kvalifikationsintyg samt myndigheter som beviljar lagstadgade yrkeskvalifikationer) kan göra ändringar i sina egna tjänster och prislistor som kan ha effekter på innehållet, genomförandet och priset för den Tjänst som STV tillhandahåller. STV förbinder sig till att i skälig tid i förväg i Tjänstens användargränssnitt informera användaren om ändringar i tjänster och prislistor som beror på ändringar som görs av sådana tredje parter. Användaren är ändå medveten om att den av STV tillhandahållna tjänstens funktion kan vara beroende på ändringar och beslut som görs av sådana tredje parter och att de ändringar som föranleds av dessa träder i kraft omedelbart.

 1. Tjänsteleverantörens allmänna skyldigheter

STV förbinder sig att leverera Tjänster till arbetsgivaren och andra användare sakkunnigt, professionellt och enligt den gällande tjänstebeskrivningen. STV ansvarar inte för att Tjänsten är oavbruten och felfri. Om det förekommer avvikelser i Tjänsten, måste användaren omedelbart skriftligt underrätta STV om detta. STV ska utan oskäligt dröjsmål vidta behövliga åtgärder så att Tjänsten fungerar enligt avtalet.

 1. Personuppgifter som samlas in

I tjänsten kan arbetsgivaren lagra uppgifter om sina arbetstagares yrkeskvalifikationer och dessa uppgifters giltighet samt andra uppgifter som behövs för underhålla Tjänsten. Aktörer som beviljar yrkeskvalifikationer kan också lämna ut arbetstagares yrkeskvalifikationsuppgifter direkt till Taito-registret eller bestyrka deras riktighet när arbetstagaren har gett sitt samtycke om att yrkeskvalifikationen i fråga kan antecknas i Taito-registret.

STV är personuppgiftsansvarig för Taito-registret. STV behandlar personuppgifter som lagrats i Taito-registret på det sätt som beskrivs i Tjänstens dataskyddsbeskrivning.

 1. Arbetsgivarens fullmakt till tjänsteleverantören

Genom att skapa användarnamn i Tjänsten och godkänna dessa användarvillkor befullmäktigar arbetsgivaren STV:

 • att kontrollera vissa av arbetsgivaren givna yrkeskvalifikationsuppgifters riktighet och giltighet i samarbete med aktörer som beviljar yrkeskvalifikationer eller övervakar dem; och
 • att lämna ut arbetstagarens yrkeskvalifikationsuppgifter i Taito-registret till sådana andra användare av Tjänsten som med stöd av gällande lagar har rätt eller skyldighet att erhålla yrkeskvalifikationsuppgifter om arbetstagaren eller som på basis av ett avtal med arbetsgivaren har rätt att kontrollera yrkeskvalifikationsuppgifter om arbetsgivarens arbetstagare.
 • att på basis av en enskild förfrågan eller en massutlämnandebegäran lämna ut uppgifter som finns i personregistret till finländska myndigheter som ska verkställa beställaransvarslagen eller lagstiftningen om arbetarskydd, arbetssäkerhet eller beskattning samt bekämpning av svart ekonomi.

Det åligger arbetsgivaren att säkerställa att den har rätt:

 • att registrera nya yrkeskvalifikationsuppgifter om sin arbetstagare på Taito-registertjänsten; och
 • att publicera och lämna ut en arbetstagares yrkeskvalifikationsuppgifter till andra användare av Tjänsten på Tjänsten.
 1. Användarens rätt att använda tjänsten och material som tjänsten innehåller

Arbetsgivaren får rätt att använda Tjänsten enligt dessa specialvillkor och Tjänstens dataskyddsbeskrivning i sin egen interna användning.

Andra användare har rätt att behandla arbetskvalifikationsuppgifter om en annan arbetsgivares arbetstagare för följande ändamål:

 • För att genomföra den introducering i förhållandena på arbetsplatsen och de övriga åtgärder för främjande och säkerställande av arbetarsäkerheten som krävs i arbetarskyddslagen av huvudentreprenören eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet och uppfyllandet av andra lagstadgade förpliktelser
 • För att kontrollera yrkeskvalifikationer hos en arbetstagare som ska introduceras i förhållandena på en byggplats eller ett byggprojekt
 • För att kontrollera att kvalifikationen som arbetsuppgiften förutsätter är i kraft
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet
 • För arbetsledningsändamål på en byggplats eller annat byggprojekt
 • För att säkerställa att verksamheten är i enlighet med kundens eget kvalitets- eller verksamhetssystem eller annat motsvarande system
 • För att säkerställa att användarens entreprenörer eller egenföretagare på en byggplats eller annat arbetsställe följer avtalen, och

Användaren har rätt att lagra material som finns på Tjänsten i sina datasystem samt rätt att skriva ut och kopiera sådant material endast för ovannämnda ändamål. Användaren måste i behandlingen av det material som erhålls från Tjänsten beakta de skyldigheter som den gällande dataskyddslagstiftningen ställer.

Användaren får inte på annat sätt lämna ut material som erhållits via tjänsten till en tredje part eller göra dess innehåll eller dess del tillgänglig för allmänheten genom att distribuera, förmedla, presentera eller visa det offentligt om inte STV eller annan rättsinnehavare har gett skriftligt samtycke till detta i förväg. Användaren är inte berättigad att tillverka eller låta tillverka kopior av Tjänstens innehåll eller dess databaser.

STV har rätt att förhindra användningen av Tjänsten om det finns grundad anledning att misstänka att tjänsten används i strid med dess syfte eller i strid med gällande lag. Användaren är skyldig att ersätta skador som orsakats av användning i strid med dessa specialvillkor och STV:s allmänna användarvillkor, avtal om användningen av Tjänsten eller lagen.

 1. Tjänsteleverantörens rätt att behandla och lämna ut uppgifter

STV behandlar uppgifter som sparats i tjänsten endast för att tillhandahålla Tjänsten för användare. STV har inte rätt att använda uppgifter som sparats i Tjänsten annat än på det sätt som beskrivits i dessa specialvillkor och dataskyddsbeskrivningen.

STV har rätt att lämna ut uppgifter som sparats i Taito-registret till andra användare och tredje på ett sätt som beskrivits i dessa specialvillkor och dataskyddsbeskrivningen.

STV har också rätt att lämna ut uppgifter som lagrats i Tjänsten för att uppfylla sina egna lagstadgade förpliktelser och med stöd av en myndighets lagbaserade begäran utan arbetsgivarens eller annan användares samtycke.

STV har också rätt att inkorporera uppgifter som sparats i Tjänsten till en ny uppgift om samma arbetstagare som sparats i Tjänsten i ett annat sammanhang (t.ex. specialarbetstillstånd) i den omfattning som detta har att göra med användarens på lagstiftningen om byggbranschen eller annan lagstiftning baserade skyldighet att kontrollera uppgifter om arbetstagaren som arbetsgivare, beställare eller i annan roll.

 1. Priser och betalningsvillkor

STV tar ut avgifter för användningen av Tjänsten enligt gällande prislista.

Betalningsvillkoret för alla fakturor är 14 dagar från fakturans datum och förseningsräntan är enligt räntelagen.

 1. Uppsägning av tjänsten

Vilken part som helst kan säga upp avtalet om Taito-registertjänsten med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägningen måste göras skriftligt till den andra parten. Arbetsgivarens huvudadministratör kan också säga upp avtalet på Tjänstens webbplats. Vilken som helst av parterna kan säga upp avtalet att upphöra omedelbart utan uppsägningstid om den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Om avtalsbrottet ändå kan rättas är förutsättningen att den brytande parten inte har rättat sitt avtalsbrott inom 30 dagar efter den andra partens skriftliga anmodan. När avtalet upphör har STV inte skyldighet att returnera några betalade serviceavgifter.

När avtalet upphör avslutas arbetsgivarens behörighet till Taito-registertjänsten.


Specialvillkor i Valvoja-tjänsten

version 25.4.2018

 1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas i Valvoja-tjänsten som Suomen Tilaajavastuu Oy (nedan ”STV”) tillhandahåller. Dessa specialvillkor för Valvoja-tjänsten kompletterar STV:s allmänna användarvillkor och specialvillkoren för behandling av personuppgifter. Ifall dessa specialvillkor för Valvoja-tjänsten och STV:s allmänna användarvillkor och andra specialvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa specialvillkor för Valvoja-tjänsten.

Valvoja-tjänsten är FO-nummerspecifik, dvs. en enskild behörighet kan inte delas mellan koncernbolag, om inte användaren har ingått ett separat koncernavtal. Användning som sker inom en enskild med FO-nummer individualiserad organisation har inte begränsats vad gäller antalet användare.

 1. Behandling av personuppgifter

Vid användningen av Valvoja-tjänsten bildas en sådan egen lista över övervakade företag för användaren i Tjänsten, där användaren är personuppgiftsansvarig. STV behandlar personuppgifter som lagrats på användarens övervakningslista som personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning på det sätt som överenskommits i dessa specialvillkor och i specialvillkoren för behandling av personuppgifter.

De registrerade som finns på övervakningslistan är i handelsregistret antecknade ansvariga personer för företag och samfund som användaren följer på övervakningslistan.

Typer av personuppgifter:

 • personuppgifter som anges i handelsregisterutdraget inklusive namn, födelsedatum, nationalitet, hemort, ansvarsställning

Användaren kan lägga till eller ta bort företag på sin egen övervakningslista. När företaget tas bort från övervakningslistan, samlar Tjänsten inte mera nya rapporter om nämnda företag, men tidigare samlade rapporter finns fortfarande tillgängliga. På användarens begäran tar STV bort sådana företagsrapporter från användarens övervakningslista som användaren inte längre behöver. Enligt 5 § i beställaransvarslagen är minimiförvaringstiden för de utredningar som beställaren anskaffat två år från det datum då arbetet som utredningen gäller har avslutats.

 1. Avgifter

Användaren kan få behörighet till Valvoja-tjänsten avgiftsfritt för 30 dagar. Den avgiftsfria provperioden på 30 dagar börjar från den tidpunkt då användaren aktiverar Valvoja-tjänsten och tar den i bruk via tjänstens användargränssnitt. Med aktiveringen av Valvoja-tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor för Valvoja-tjänsten. Efter provperioden på 30 dagar blir Valvoja-tjänsten avgiftsbelagd och tjänstens pris bestäms enligt den nivå som användes under provperioden. Valvoja-tjänstens prislista är alltid tillgänglig här: https://www.tilaajavastuu.fi/fi/palvelumme/hinnasto/#Valvoja.

Avgifterna för Valvoja-tjänsten beror på hur många företag (dvs. FO-nummer) användaren övervakar för tidpunkten.

Om användaren inte vill fortsätta att använda Valvoja-tjänsten efter den avgiftsfria 30-dagarsperioden, ska användaren säga upp tjänsten vid slutet på provperioden på 30 dagar. Den avgiftsfria provperioden på 30 dagar kan utnyttjas bara en gång.

Den i prislistan angivna startavgiften tas ut när användaren fortsätter att använda tjänsten efter den avgiftsfria provperioden och när användaren förflyttar sig till en högre nivå vad gäller antalet FO-nummer (t.ex. S -> M). När användaren förflyttar sig till en högre nivå ska användaren betala skillnaden mellan startavgifterna för den lägre kategorin och den nya kategorin. Om antalet FO-nummer som följs upp minskar är STV inte skyldig att kreditera eller återbetala startavgifterna.

Årsavgiften bestäms enligt maximiantalet övervakade FO-nummer under kalenderåret. Faktureringsperioden för årsavgiften är 12 månader från dagen efter den dag då provperioden slutade. Årsavgiften faktureras alltid i början av faktureringsperioden.

En del av de rapporter som erhålls via Rapport-tjänsten är avgiftsbelagda på det sätt som beskrivs i Rapport-tjänstens användarvillkor.

 1. Suosittelutehdas-tjänsten

STV kan genomföra avgiftsfria rekommendationskampanjer för användaren årligen där användaren kan rekommendera anslutning till Pålitlig Partner-tjänsten för sina samarbetspartner. STV utarbetar rekommendationsbrevmallar för rekommendationskampanjen, ber användaren att godkänna rekommendationsbrevet när användaren godkänner att ett rekommendationsbrev ska skickas, STV skickar rekommendationsbrevet per e-post eller post till dem av användarens samarbetspartner som inte ännu har anslutit sig till Pålitlig Partner-tjänsten. Rekommendationskampanjerna genomförs på det sätt som STV beslutar för tidpunkten och de kan innehålla marknadsföringskommunikation per post, e-post eller telefon.

 1. Kreditvärderingsuppgifter

På Valvoja-tjänsten kan kreditvärdering enligt Bisnode Finland Oy:s (”Bisnode”) kreditvärderingssystem visas som en uppgift som beskriver ett övervakat företags kreditvärdighet. STV uppdaterar de kreditbedömningsuppgifter som visas i tjänsten minst en gång per vecka. Den av Bisnode tillhandahållna kreditvärderingsuppgiften ingår automatiskt i sådana beställningar av Bisnode-tjänsten vars prissättning baserar sig på antalet övervakade FO-nummer (prisgrupperna XS-L). Kreditbedömningsinformation finns tillgänglig som avgiftsbelagd valbar tjänst till sådana Valvoja-beställningar där antalet övervakade FO-nummer är obegränsat.

Till tjänsten kan tilläggas en länk till Bisnodes tjänster där användaren kan köpa Bisnodes mera detaljerade kreditupplysnings- och ekonomirapporter som en avgiftsbelagd tjänst. I samband med köptransaktionen förflyttar sig användaren till Bisnodes webbplats och köper tjänsten direkt från Bisnode.

STV har till ingen del ansvar för den kreditupplysnings- och företagsdatabastjänst som Bisnode tillhandahåller, dess tillgänglighet eller de innehåll som erbjuds via den.

 1. Giltighet

Avtalet om Valvoja-tjänsten gäller tillsvidare. Användaren har rätt att säga upp Valvoja-tjänsten skriftligt eller via användargränssnittet. Då upphör avtalet omedelbart. Den avgiftsfria provperioden på 30 dagar avslutas på provperiodens sista dag, om avtalet har sagts upp. STV har rätt att säga upp detta avtal om Valvoja-tjänsten med 30 dagars uppsägningstid.

Före uppsägningen av Valvoja-tjänsten och avtalets upphörande måste användaren spara de önskade rapporterna i sitt eget externa arkiv. När avtalet har upphört raderas de rapporter som användaren sökt permanent från tjänsten. STV är inte skyldig att lagra något material som användaren sparat under Valvoja-tjänstens användningstid. STV har ingen skyldighet att till någon del returnera den årsavgift som betalats, om användaren säger upp Valvoja-tjänsten att upphöra före den betalda faktureringsperioden.

 1. Övriga villkor

För tydlighetens skull konstateras att STV agerar fungerar som förmedlare av information om företag som listats och ansvarar följaktligen inte för fel eller avbrott i Valvoja-tjänsten eller andra tjänster i anslutning till den, felaktigheter eller brister i de uppgifter som tjänsten innehåller, eller eventuella direkta eller indirekta skador som orsakas av dessa. STV förbehåller sig rätten att ändra på Valvoja-tjänstens villkor och prissättning genom att informera om ändringar 30 dagar i förväg på tjänstens användargränssnitt. Användaren godkänner ändringarna genom att fortsätta använda tjänsten.

Användaren har alltid rätt att visa Valvoja-tjänstens uppgifter för myndigheter samt rätt att låta myndigheter använda Valvoja-tjänsten vid myndighetsinspektion. STV är inte skyldig att hjälpa användaren i sådana myndighetsinspektioner utan separat ersättning.


Specialvillkor för Rapport PRO-tjänsten

Version 15.04.2019

 1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas på Rapport PRO-tjänsten som Suomen Tilaajavastuu Oy (nedan ”STV”) tillhandahåller. Dessa specialvillkor kompletterar STV:s allmänna användarvillkor och specialvillkoren för behandling av personuppgifter. Ifall dessa specialvillkor står i strid med STV:s allmänna användarvillkor och andra specialvillkor, ska dessa specialvillkor ha företräde.

Rapport PRO-tjänsten är FO-nummerspecifik, dvs. en enskild behörighet kan inte delas mellan koncernbolag, om inte användaren har ingått ett separat koncernavtal. Antalet användare inom en enskild med FO-nummer specificerad organisation har ändå inte begränsats.

 1. Tjänstens innehåll

Rapport PRO är en årsavgiftsbelagd tjänst i vilken lagras alla de Pålitlig Partner-rapporter (”Rapporter”) om finska och estländska företag som sökts med den användares olika användarnamn som gjort beställningen så länge som användarens Rapport PRO-beställning är i kraft. Priset för tjänsten är enligt STV:s för tidpunkten gällande prislista och faktureras årligen på förhand.

De sökta Rapporterna finns tillgängliga så länge som användaren har en giltig Rapport PRO-beställning. Beställningen kan sägas upp omedelbart utan uppsägningstid direkt på Tjänsten. När Beställningen upphör raderas de Rapporter som användaren sökt permanent från Tjänsten. STV är inte skyldig att spara något material som användaren sparat i Tjänsten efter att tjänstebeställningen har upphört. STV har ingen skyldighet att till någon del återbetala en betalad årsavgift, om användaren säger upp Tjänsten att upphöra före den betalda beställningsperiodens slut.

 1. Behandling av personuppgifter

Vid användningen av Rapport PRO-tjänsten bildas en egen lista över sökta Rapporter där listans personuppgiftsansvarige är användaren. STV behandlar personuppgifter som lagrats på användarens rapportlista som personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning på det sätt som överenskommits i dessa specialvillkor och i specialvillkoren för behandling av personuppgifter.

Användaren kan radera Rapporter från sin rapportlista efter eget behov. Enligt 5 § i beställaransvarslagen ska de utredningar som beställaren anskaffat bevaras i minst två år efter det att det arbete som avtalet gäller har avslutats.

De registrerade personerna på rapportlistan är målföretagens och målorganisationernas ansvariga personer som antecknats i handelsregistret och nämns i de sökta Rapporterna.

Personuppgiftstyper: personuppgifterna i handelsregisterutdraget inklusive namn, födelsedatum, nationalitet, hemort, ansvarsställning.