Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 tästä. (Versio 2014.01.31)

Yleistä
 
Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös verkkopalveluiden kautta tarjolla olevaan olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.
 
Palveluita käyttävän yrityksen (jäljempänä "käyttäjä") on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää ST:n palveluita. Näiden ehtojen hyväksyminen ei poista käyttäjän mahdollista velvollisuutta hyväksyä lisäksi kutakin palvelua koskevat erityisehdot.
 
Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen
 
ST:n verkkopalveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja sopimuksen solmimista. Ellei toisin ole mainittu, Palveluihin voi rekisteröityä suomalaisen y-tunnuksen omaava yritys, jolla on laskutusosoite Suomessa. ST voi lisäksi edellyttää käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.
ST:lla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä ensimmäisen kerran palveluun tai käyttäjän tilatessa uusia ST:n verkkopalveluita. ST:lla on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.
 
Palveluntuottajan vastuu
 
ST ei vastaa
• tietolähteiden mahdollisista virheistä
• käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai
puutteellisuuksista
• palveluiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta taikka tietojen
käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
• palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen
• palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
• palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista
keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.
 
Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
 
Palveluiden saatavuus ja muutokset palveluissa
 
ST ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä.
ST:lla on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta ST:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että ST:lla on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen ST:n internetsivuilla, mikäli se on mahdollista.
 
Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia
 
Käyttäjä saa oikeuden käyttää ST:n verkkopalveluita näiden käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.
Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus tallentaa palvelussa olevaa materiaalia omalle koneelleen sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten. Käyttäjän tulee huomioida palvelusta saatavan materiaalin säilyttämisessä erityisesti henkilötietolain 32 §:n mukainen suojaamisvelvoite sivullisiin nähden. Tästä rajoituksesta huolimatta käyttäjällä on aina oikeus käyttää materiaalia tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämisessä (esim. liittämällä raportteja käyttäjän omiin tarjouksiin) tai palvelua koskevissa erityisehdoissa nimenomaisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin. Käyttäjä ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei ST ja muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta.
ST:lla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.
 
Käyttäjätunnus ja salasana
 
Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.
Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan ST:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen tilaajavastuu.fi(at)aspida.com. Saatuaan ST:n kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa.
ST:lla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut ST:n katsomat perustellut syyt sitä edellyttävät. ST ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.
 
Henkilötiedot
 
Käyttäjän tulee antaa ST:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista ST:lle. ST:lla on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessatarkemmin kuvatuin tavoin.
Käyttäjän tiedot tallennetaan ST:n käyttäjärekisteriin. ST ei luovuta käyttäjän tietoja kolmansille tahoille ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin.
 
Tietoturva
 
ST vastaa palvelun tietoturvasta voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet
Käyttäjä vastaa itse palveluiden käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.
Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.
 
Palvelusta perittävät hinnat
Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan maksamista. Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiden yritysten tilaajavastuu-raportit ovat maksutta saatavilla tilaajavastuu.fi-palvelusta. Muiden yritysten raportit ovat maksullisia. Maksullinen raportti sisältää vain YTJ- ja kaupparekisteriotteen.
ST varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita ilmoittamalla siitä palvelun käyttöliittymässä 1 kk etukäteen. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä ST:n verkkosivuilla.
 
Maksaminen
Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskulla tai muulla ST:n ilmoittamalla tavalla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta ST:lla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta ST:lla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. ST:lla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.
ST:lla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. ST:lla on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.
 
Vahingonkorvausvelvollisuus
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden käyttöehtojen, erityisehtojen, palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.ST ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 
Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa ST:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.ST ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.
 
Voimassaolo
Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. ST:lla on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.
ST:llä on myös aina oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen käyttäjälle, jos käyttäjä on toiminut lainvastaisesti taikka rikkonut näitä käyttöehtoja tai palveluita koskevia erityisehtoja. ST ei ole velvollinen palauttamaan käyttäjän maksamia maksuja sopimuksen päättyessä.
 
Virheellisten tietojen korjaaminen
Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti että sen palveluihin tallentamat virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot korjataan.
 
Käyttöehtojen muuttaminen
ST on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun internetsivuilla 30 päivää etukäteen. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palveluiden käyttöä.
 
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palveluiden käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ST:n kirjallista suostumusta. ST:lla on oikeus siirtää palvelut tai yksittäinen palvelu (ml. ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle.
 
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki ST:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen, palveluihin ja niiden käyttämiseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
 
Sovellettava laki
ST:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.