Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot ja erityisehdot 1.9.2017 alkaen

 

Versio 11.2015

  ST Yleiset käyttöehdot ja erityisehdot (11-07-2017)

 1. Yleistä

Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ”ST”) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös verkkopalveluiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palveluita käyttävän yrityksen (jäljempänä ”käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen  käyttää  ST:n  palveluita.  Näiden  ehtojen  hyväksyminen  ei  poista  käyttäjän  mahdollista velvollisuutta hyväksyä lisäksi kutakin palvelua koskevat erityisehdot.

 1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

ST:n verkkopalveluiden käyttöä koskevan sopimuksen syntymiseksi ST:n ja käyttäjän välille, käyttäjän tulee 1) luoda käyttäjätunnukset palveluun antamalla ST:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot sekä yrityksen tiedot ja 2) hyväksyä sekä nämä yleiset käyttöehdot että kutakin palvelua koskevat erityisehdot itseään sitoviksi 3) hyväksyä tunnistautuminen sähköpostiosoitteen avulla tai muulla ST:n määrittelemällä tavalla ST:n sähköisessä palvelussa. Käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä käyttäjän tulee nimetä   lisäksi   palvelun   yrityskohtainen   pääkäyttäjä,   jolla   on   oikeus   saada,   luoda   ja   hallinnoida käyttäjäyrityksen ja sen työntekijöiden käyttöoikeuksia palvelussa.

ST:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä ensimmäisen kerran palveluun tai käyttäjän tilatessa uusia ST:n verkkopalveluita. ST:llä on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

 1. Palveluntarjoajan vastuu

ST ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle

–   tietolähteiden mahdollisista virheistä

–   palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista

–   palveluiden   sisältämien   tietojen   oikeellisuudesta,   ajantasaisuudesta   taikka   tietojen   käytöstä tai  tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista

–   palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen

–   palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta

–  palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

 1. Palveluiden saatavuus ja muutokset palveluissa

ST ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä.

ST:llä on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta ST:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että ST:llä on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö   tai   muu   viranomaismääräys   sitä   edellyttää.   Keskeytyksestä   ilmoitetaan   etukäteen internetsivulla, mikäli se on mahdollista.

Käyttäjä on tietoinen, että ST:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja palveluhinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia ST:n tarjoaman palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. ST sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että ST:n tarjoaman palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

 1. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia

Käyttäjä saa oikeuden käyttää ST:n verkkopalveluita näiden käyttöehtojen ja kutakin palvelua koskevien erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.

Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus tallentaa palvelussa olevaa materiaalia omalle koneelleen sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten. Käyttäjän tulee huomioida palvelusta saatavan materiaalin säilyttämisessä erityisesti henkilötietolain[1] 32 §:n mukainen suojaamisvelvoite sivullisiin nähden. Tästä rajoituksesta huolimatta käyttäjällä on aina oikeus käyttää materiaalia tilaajavastuulain[2] mukaisten velvoitteiden täyttämisessä (esim. liittämällä raportteja käyttäjän omiin tarjouksiin) tai palvelua koskevissa erityisehdoissa nimenomaisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjä ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä  sitä  julkisesti,  jollei  ST  tai  muu  oikeudenomistaja  ole  ennalta  antanut  siihen  kirjallista suostumusta.

ST:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen tai sopimusehtojen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

 1. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä  on  velvollinen  ilmoittamaan  ST:lle  käyttäjätunnuksensa  tai  salasanansa  katoamisesta  taikka joutumisesta    kolmannen    tietoon    tai    haltuun.    Ilmoitus    tehdään    sähköpostitse    osoitteeseen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi.  Saatuaan  ST:n  kuittauksen  ilmoituksestaan  käyttäjän  vastuu  palvelun käytöstä lakkaa.

ST:llä on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut ST:n katsomat perustellut syyt sitä edellyttävät. ST ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

 1. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa ST:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista ST:lle.

ST:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän palveluun antamia tietoja ja henkilötietoja henkilötietolain ja muun  lainsäädännön  mukaisesti  sekä  rekisteriselosteessa  tarkemmin  kuvatuin  tavoin.  ST  voi  kerätä palveluiden käytöstä anonymisoituja tilastotietoja ja käyttöä kuvaavia mittareita palveluiden jatkokehitystä ja ylläpitoa varten ja uusien palveluiden kehittämiseksi.

Käyttäjän tiedot tallennetaan ST:n käyttäjärekisteriin. ST ei luovuta käyttäjärekisterin tietoja kolmansille tahoille muuten kuin palvelun erityisehdoissa ja rekisteriselostessa kuvatulla tavalla.

 1. Tietoturva

ST vastaa palvelun tietoturvasta voimassa olevan oikeuden mukaisesti.

 1. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse palveluiden käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

ST vastaa siitä, että palvelun tietoturvan taso täyttää Suomessa kulloinkin voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset.

 1. Palveluista perittävät maksut

Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun palvelumaksun tai muun maksun maksamista.

Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiden yritysten tilaajavastuu                 -raportit ovat maksutta saatavilla tilaajavastuu.fi-palvelusta. Muiden yritysten raportit ovat maksullisia.

ST  varaa  oikeuden  muuttaa  palveluiden  hintoja  ja  hinnoitteluperusteita  ilmoittamalla  siitä  palvelun käyttöliittymässä yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä ST:n verkkosivuilla.

 1. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskua vastaan tai muulla ST:n ilmoittamalla tavalla. Vuosimaksut laskutetaan aina etukäteen palvelun tilauspäivästä seuraavat 12 kuukautta. Muut maksut laskutetaan palvelukuvauksessa kerrotulla tavalla joko palvelun tilauspäivänä tai jälkikäteen palvelukuvauksen mukaisina laskutuskausina.

Lasku erääntyy 14 päivän päästä laskun päivämäärästä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta ST:llä on oikeus periä korkolain[3] mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta   ST:llä   on   oikeus   periä   hinnaston   mukainen   huomautusmaksu   sen   käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. ST:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset tai siirtää lasku toisen yhtiön perittäväksi.

ST:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. ST:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

 1. Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä  on  velvollinen  korvaamaan  näiden  yleisten  käyttöehtojen,  palvelua  koskevien  erityisehtojen, palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.

ST ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja, ellei ST ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. ST:n vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjälle on kuitenkin kaikissa tapauksissa rajattu enimmillään kyseiseltä käyttäjältä   vahinkotapahtumaa   edeltävän   kuuden   kuukauden   aikana   saatujen   palvelumaksujen kokonaismäärään.

 1. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa ST:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän   suorituksen   tai   kohtuuttomasti   haittaa   sitä.   Ylivoimaisena   esteenä   pidetään   tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

ST  ilmoittaa  ylivoimaisesta  esteestä  verkkosivuillaan  heti  sen  jälkeen,  kun  se  on  ilmennyt,  mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

 1. Voimassaolo

Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. ST:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1 kk) aikaisemmin. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.

ST:llä on myös aina oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen käyttäjälle, jos käyttäjä on toiminut lainvastaisesti taikka rikkonut näitä yleisiä käyttöehtoja tai palveluita koskevia erityisehtoja.

ST ei ole velvollinen palauttamaan käyttäjän maksamia maksuja sopimuksen päättyessä.

 1. Virheellisten tietojen korjaaminen

Käyttäjän   velvollisuutena   on   ylläpitää   tietonsa   ajantasaisena   palvelussa   mikäli   on   kyse   käyttäjän itsesyöttämistä tiedoista. ST huolehtii muiden tietojen osalta virheellisten tietojen korjaamisesta ja kysyy siinä tarkoituksessa apua käyttäjältä, jolla on rekisterinpitäjänä velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti ja työntekijöiden  pyynnöstä  siitä,  että  palveluun  tallennetut  virheelliset,  puutteelliset,  tarpeettomat  tai vanhentuneet tiedot korjataan.

 1. Käyttöehtojen muuttaminen

ST on oikeutettu muuttamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun verkkosivuilla yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palveluiden käyttöä.

 1. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palveluiden käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ST:n kirjallista suostumusta.

ST:llä  on  oikeus  siirtää  palvelut  tai  yksittäinen  palvelu          (ml.  ylläpito  sekä  siihen  liittyvät  vastuut  ja velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle.

 1. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki ST:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen, palveluihin ja niiden käyttämiseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 1. Sovellettava laki

ST:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

[1] Henkilötietolaki (22.4.1999/523)

[2] Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)

[3] Korkolaki (20.8.1982/633)


Veronumero.fi-palvelun erityisehdot

Veronumero.fi-palvelun erityisehdot

Versio 11.2015

 1. Soveltaminen

Näitä Veronumero.fi-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”ST”) tarjoamaan Veronumero.fi-palveluun ja sen kautta tarjolla olevan sisällön käyttämiseen. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi ST:n yleisiä käyttöehtoja ja Veronumero.fi -palvelua täydentävien lisäpalveluiden erityisehtoja siten, että nämä erityisehdot täydentävät yleisissä käyttöehdoissa ja täydentävien lisäpalvelun erityisehdoissa mainittua. Mikäli nämä erityisehdot ja ST:n yleiset käyttöehdot ja täydentävän lisäpalvelun erityisehdot ovat keskenään ristiriidassa, sopimusehtojen pätemisjärjestys on seuraava: (i) Veronumero.fi-palvelua täydentävien lisäpalveluiden erityisehdot, (ii) nämä Veronumero.fi-palvelun erityisehdot ja (iii) ST:n yleiset käyttöehdot.

 1. Palvelun sisältö

Veronumero.fi  sisältää  useita  palveluita  liittyen  työturvallisuuslakiin[1],  lakiin   veronumerosta ja  rakennusalan veronumerorekisteristä[2](”veronumerolaki”), verotusmenettelylakiin[3] sekä lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä[4] (”tilaajavastuulaki”).

Palvelun sisältö ja tekniset vaatimukset on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa palvelukuvauksessa. Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen.

 1. fi -palvelussa kerättävät ja käsiteltävät tiedot

ST  käsittelee  käyttäjän  Palveluun  tallentamia  henkilöiden  henkilötietoja  ja  käyttäjäyritystä  koskevia  tietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sekä Palvelun rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjä  tallentaa  Palveluun  omaan  yrityskohtaiseen  työntekijärekisteriinsä  lakien  edellyttämiä  tietoja  sekä mahdollisesti muita Palvelun edellyttämiä tietoja.

Palveluntarjoaja   pitää   käyttäjistä   asiakasrekisteriä.   Asiakasrekisterin   ja   yrityskohtaisen   työntekijärekisterin rekisteriselosteet ovat saatavilla ST:n verkkosivuilla.

Käyttäjä on Palveluun tallentamiensa tietojen osalta henkilötietolain (523/1999)  mukainen rekisterinpitäjä ja näin ollen vastuussa siitä, että Palvelun käytön myötä koottavassa yrityskohtaisessa työntekijärekisterissä olevia henkilöitä koskevia tietoja käsitellään ja säilytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. ST huolehtii henkilörekisterin ylläpidosta ja käyttäjän valtuutuksen nojalla sille asetetuista tehtävistä käyttäjän puolesta ja lukuun.

 1. Käyttäjän antama valtuutus palveluntarjoajalle

Luomalla käyttäjätunnukset Palveluun ja hyväksyessään nämä erityisehdot käyttäjä valtuuttaa ST:n:

 • luomaan teknisen käyttöyhteyden avulla sähköisen työntekijärekisterin käyttäjän lukuun
 • tarkistamaan käyttäjän antamien tietojen oikeellisuuden yhteistyössä Verohallinnon kanssa
 • luovuttamaan henkilörekisterissä olevia työntekijä- ja yritystietoja muille Palvelun käyttäjille, joilla on veronumerolain tai siihen liittyvän lain mukainen oikeus saada työntekijää koskevat tiedot
 • raportoimaan urakka- ja henkilötiedot Verohallinnolle verotusmenettelylain mukaisesti (vaatii erillisen palvelusopimuksen), ja
 • ylläpitämään työturvallisuuslain vaatimusten mukaista henkilölistaa sekä perehdytystietoja (vaatii erillisen palvelusopimuksen).

Käyttäjän tulee varmistaa, että käyttäjällä on oikeus:

 • saada veronumerolain ja siihen liittyvien lakien mukaiset tiedot ja muut Palveluun tallennettavat tiedot työntekijältä;
 • luovuttaa työntekijän tietoja Palvelun muille käyttäjille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ST:llä on tehtäviensä takia pääsy yksittäisiin henkilörekisterin tietoihin ja sillä on oikeus käsitellä näitä tietoja varmistaessaan Palvelun toiminnan oikeellisuutta, korjatessaan tietoja, välittäessään tietoja Verohallinnolle sekä avustaessaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvissa viranomaispyynnöissä.

 1. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.

Käyttäjällä on oikeus oman yrityskohtaisen työntekijärekisterinsä rekisterinpitäjänä käsitellä omien työntekijöidensä tietoja, jotka on tallennettu sen omaan työntekijälistaan (”työntekijärekisteriin”), ainoastaan veronumerolain ja siihen liittyvien lakien mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Lisäksi käyttäjällä on veronumerolain ja siihen liittyvien lakien mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi oikeus käyttää työmaakohtaisia henkilörekistereitä, jotka sisältävät muiden yritysten Palveluun tallentamia työntekijätietoja.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa Palvelussa olevaa materiaalia hallinnassa olevalle koneelleen sekä oikeus tulostaa ja kopioida  tällaista  materiaalia  ainoastaan  veronumerolain  tai  siihen  liittyvien  lakien  mukaisten  velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttäjän tulee huomioida Palvelusta saatavan materiaalin säilyttämisessä voimassa olevan oikeuden velvoitteet.

Käyttäjä ei ole oikeutettu luovuttamaan Palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei ST tai muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita).

 1. Palveluntarjoajan oikeus käsitellä ja luovuttaa tietoja

ST käyttää ja luovuttaa Palveluun tallennettuja tietoja ainoastaan Palvelun tarjoamiseen käyttäjille. ST:llä ei ole oikeutta hyödyntää Palveluun tallennettuja tietoja muissa kuin näissä erityisehdoissa eritellyissä tapauksissa.

ST:llä on oikeus luovuttaa käyttäjän työntekijärekisteriin tai muihin veronumero.fi-palveluihin tallennettuja tietoja muille käyttäjille vain veronumerolain tai siihen liittyvien lakien mukaisessa tarkoituksessa siinä tapauksessa, että Palveluun tallennettuja tietoja käytetään rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen (nimi, veronumero) oikeellisuuden tarkastamiseen, verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvomiseen tai ilmoitusmenettelyyn liittyviin velvollisuuksiin.

ST:llä on myös oikeus luovuttaa Palveluun tallennettuja tietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön nojalla ilman käyttäjän suostumusta.

ST:llä on niin ikään oikeus yhdistää Palveluun tallennettuja tietoja uuteen työntekijästä muussa yhteydessä Palveluun tallennettuun tietoon esim. erityistyöluvat, joko muiden käyttäjien tai ST:n toimesta siinä laajuudessa kuin se liittyy käyttäjällä työnantajana olevaan lainsäädäntöön perustuvaan velvollisuuteen tarkastaa työntekijää koskevia tietoja.

 1. Palveluntarjoajan vastuu

ST toimii ainoastaan Palvelua käyttävien yritysten veronumerolain ja siihen liittyvien lakien nojalla kokoamien tietojen tallennus- ja tiedonsiirtopalveluna näiden erityisehtojen mukaisessa laajuudessa, eikä näin ollen vastaa mistään Palvelun virheistä tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjälle, työntekijöille tai kolmansille osapuolille.

 1. Palvelun irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. ST:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1kk) aikaisemmin. ST:llä on myös oikeus purkaa Palvelua koskeva sopimus palveluun välittömästi, jos käyttäjä rikkoo näitä erityisehtoja tai ST:n yleisiä käyttöehtoja.

 1. Tietojen poistaminen palvelusta

Käyttäjä on rekisterinpitäjänä ja työnantajana vastuussa siitä, että se poistaa työntekijöitä koskevat tarpeettomiksi käyneet tiedot (esimerkiksi työsuhteen päätyttyä) kohtuullisessa ajassa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

ST:llä on oikeus poistaa työntekijää koskevat tiedot, jos tiedot ovat olleet käyttämättöminä edeltävän kahden (2) kalenterivuoden ajan. ST:llä on niin ikään oikeus poistaa Palveluun tallennetut tiedot tai estää pääsy tietoihin viranomaisen määräyksen tai soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä käyttäjällä on oikeus vaatia, että sen yrityskohtaista työntekijärekisteriä koskevat tiedot poistetaan Palvelusta kohtuullisessa ajassa. Mikäli käyttäjän ja ST:n välisen sopimuksen päättyessä yksittäinen työntekijä toimii aktiivisesti työmaalla, häntä koskevaa tietoa ei voida poistaa Palvelusta ennen työurakan ja siihen liittyvien velvoitteiden päättymistä. Toiseksi, mikäli työntekijä on tallennettu useiden Palvelun käyttäjien tietoihin  aiempien  työsuhteidensa  nojalla,  on  käyttäjän  oikeus  poistoon  rajoitettu  ainoastaan  sen  omaan työntekijärekisteriin    sisältyviin    tietoihin.    Tietojen    poistossa    otetaan    huomioon    tietojen    lainmukaiset säilytysvaatimukset.

[1] Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)

[2] Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (9.12.2011/1231)

[3] Laki verotusmenettelystä (18.12.1995/1558)

[4] Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)Ilmoita-palvelun ja Valtti-korttipalvelun erityisehdot

Ilmoita-palvelun ja Valtti-korttipalvelun erityisehdot

Versio 11.7.2017

 1. Soveltaminen

Näitä Ilmoita-palvelun ja Valtti-korttipalvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”ST”) tarjoamaan Palveluun ja sen kautta tarjolla olevan sisällön käyttämiseen. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi ST:n yleisiä käyttöehtoja ja Veronumero.fi -palvelun erityisehtoja siten, että nämä erityisehdot täydentävät yleisissä ehdoissa ja Veronumero.fi-palvelun erityisehdoissa mainittua. Mikäli nämä erityisehdot ja ST:n yleiset käyttöehdot ja Veronumero.fi-palvelun käyttöehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.

 1. Ilmoita-palvelu

Ilmoita-palvelu on maksuton palvelu veronumerolain mukaiseen työnantaja- ja työntekijätietojen ilmoittamiseen tilaajille ja päätoteuttajille. Palvelun kautta muun muassa kerätään tietoja (työnantajatiedot, työntekijätiedot) ST:n ylläpitämään rakennusalan yhteiseen Työmaarekisteriin.

1.9.2017 alkaen käyttäjä voi tehdä Ilmoita-palvelun kautta työntekijöiden lähettämistä koskevan lain (447/2016) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen suomalaiselle työsuojeluviranomaiselle käyttäjän työntekijöiden lähettämisestä Suomeen. Ilmoitukseen poimitaan Työmaarekisteristä käyttäjän antaman työmaa-avaimen perusteella tilaajan, rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot sekä työnteon paikka. Ilmoitukseen liittyvän työmaan tilaajalla, rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla on oikeus nähdä käyttäjän tekemät kyseiseen työmaa-avaimeen liitetyt ilmoitukset sekä työntekijätiedot, joiden perusteella on laskettu ilmoituksessa annettu työntekijöiden ennakoitu lukumäärä.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta tehdyn ilmoituksen tietojen tarkastamisesta ja korjaamisesta sekä lähettämänsä ilmoituksen sisällön oikeellisuudesta. ST toimii vain ilmoituksen teknisenä välittäjänä.

Ilmoita-palvelu on yhteensopiva sitä täydentävien lisämaksullisten Valtti-korttipalvelun ja Taitorekisteri-palvelun kanssa. Ilmoita-palvelun kautta ilmoitettujen käyttäjän työntekijöiden tietoihin lisätään automaattisesti sellaiset Taitorekisteri-palvelun kulloinkin tukemat ammattipätevyystiedot (esimerkiksi rakennusalan ePerehdytys), jotka ST saa sähköisesti kyseisiä ammattipätevyyksiä myöntävältä tai ylläpitävältä taholta.

Käyttäjä vakuuttaa, että se on hankkinut työntekijöiltään suostumukset heidän tietojensa käsittelyyn ja luovutuksiin Palvelussa ST:n henkilörekisteriselosteessa kuvatussa laajuudessa.

Käyttäjän tulee varmistua siitä, että sen Ilmoita-palveluun syöttämät tiedot, erityisesti työntekijän työnantajaa koskeva tieto on oikeellista. Käyttäjä ei saa ilmoittaa omana työntekijänään sellaisia henkilöitä, jotka ovat käyttäjän alihankkijan, yhteistyökumppanin tai jonkun kolmannen työntekijöitä.

 

 1. Valtti-kortti

Valtti-kortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste rakennustyömaalle. Korttipakettiin kuuluu kaksi korttia: Valtti-älykortti ja työmaalla tarvittava kuvallinen henkilökortti. Valtti-älykortissa hyödynnetään RFID-tekniikkaa. Älykortilla olevat tiedot on tallennettu ST:n sähköiseen korttivarastoon, josta ne ovat noudettavissa työmaan käyttötarkoituksiin. Korttivarastoon tallennetaan vähintään seuraavat tiedot: työntekijän nimi, valokuva, veronumero, työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus sekä kortin voimassaoloaika.

Valtti-korttipaketeista on olemassa perusversio ja konserniversio. Konserniversio sisältää lisämaksullisina palveluina omat esipainetut korttiaihiot ja mahdollisuuden lisätä älykortille omia sovelluksia. Konserniversion käyttöönotosta on tehtävä erillinen sopimus ST:n kanssa.

Korttien tekniset ominaisuudet on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa käyttöohjedokumentaatiossa.

 1. Valtti-korttien tilaus

Valtti-korttipaketteja voivat itsepalveluna tilata vain henkilöt, joilla on käytettävissä henkilökohtaiset suomalaiset verkkopankkitunnukset. Itsepalvelutilauksissa korttien toimitusosoitteen tulee olla Suomessa. Valtti-korttien toimitus Viroon tapahtuu ST:n erikseen määrittelemällä tavalla.

Valtti-korttien tilaus  ja käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä tilaajavastuu.fi-palveluun. Tilaajavastuu.fi-palveluun jo rekisteröitynyt käyttäjä pääsee yleisten käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen hyväksymisen jälkeen samoilla tunnuksilla myös Veronumero.fi -palveluun.

Ennen Valtti-korttien tilausta käyttäjän tulee syöttää ja tarkistaa omien työntekijöidensä tiedot Ilmoita-palvelussa. Käyttäjä on vastuussa siitä, että tilatuissa korteissa tiedot ovat oikein eivätkä ne sisällä oikeinkirjoitusvirheitä.

Valtti-korttipaketin perusversion toimitusaika on arviolta 14 arkipäivää. Korttipaketit toimitetaan postitse käyttäjän tilauksen yhteydessä antamaan suomalaiseen toimitusosoitteeseen.

 1. Toimituksen hyväksyminen

Käyttäjän on ilmoitettava Valtti-korttipaketissa mahdollisesti olevat virheet ST:lle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. Käyttäjän on ilmoitettava ja ST:n pyytäessä tarkemmin kuvattava, miten virhe ilmenee.

Korttien toimitus katsotaan hyväksytyksi, (i) jos käyttäjä ei tee kirjallista ilmoitusta virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa kyseisen Kortin toimituksesta, (ii) jos käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä toimituksen, tai (iii) kun ST on korjannut käyttäjän edellä mainitulla tavalla ja ajassa ilmoittamat hyväksymisen estävät ST:sta johtuvat virheet, tai (iv) kun käyttäjä on ottanut Kortin käyttöön. Aikaisinta ajankohtaa yllä mainituista sovelletaan.

Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa kortin käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle. Mikäli kortti ei ole tilatun mukainen tai se on muutoin viallinen, käyttäjän on ilmoitettava siitä  viipymättä ST:lle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@veronumero.fi. Käyttäjä voi tilata uuden kortin maksutta, jos virhe johtuu ST:stä.

 1. Valtti-kortin voimassaoloaika, peruuttaminen ja uusiminen

Valtti-kortti on voimassa korttiin merkittyn voimassaoloajan, jonka päätyttyä kortti on uusittava tilaamalla uusi maksullinen korttipaketti. Käyttäjä voi sulkea tarvittaessa älykortin Ilmoita-palvelun kautta esimerkiksi työntekijän työsuhteen päätyttyä.

ST:llä on oikeus peruuttaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja sisältävät Valtti-kortit ja Valtti-kortit, joita on käytetty korttiehtojen vastaisesti ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle.

 1. Valtti-kortin käyttöoikeus

Käyttäjällä on oikeus käyttää omassa sisäisessä liiketoiminnassaan sen työntekijöille tehtyjä Valtti-kortteja ja Valtti-älykorttiin liitettyä sähköistä korttivarastoa korttiin merkityn voimassaoloajan, edellyttäen että korttiin tai sähköiseen korttivarastoon merkityt tiedot ovat oikeellisia ja että korttia käyttää vain työntekijä, jolle kortti on myönnetty.

Käyttäjällä on myös kortin voimassaoloajaksi ei-yksinoikeudella olevan ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää Valtti-älykorttia ja sen sisältämää ohjelmistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, tehdä tai teettää muutoksia kortteihin tai älykortin ohjelmistoon tai käänteisanalysoida, dekompiloida tai muuten yrittää johtaa lähdekoodia älykortilla olevasta  ohjelmistosta.  Tekijänoikeudet  ja  muut  immateriaalioikeudet  älykorttien  ohjelmistoihin,  sähköiseen korttitietokantaan ja niiden dokumentaatioon kuuluvat ST:lle ja/tai sen lisenssinantajille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää kortteja ja sähköistä korttivarastoa tarjotakseen niitä tai niiden sisältämiä tietoja palveluna kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa kortteja tai sähköisen korttivaraston sisältämiä tietoja kolmansille,    jollei    sitä ole    nimenomaisesti    sallittu    näissä    erityisehdoissa    tai    älykortin käyttöohjedokumentaatiossa.

 1. Konsernikortteja koskevat erityisehdot

Käyttäjä, joka haluaa tehdä konserninlaajuisen sopimuksen Valtti-korteista, on vastuussa ST:lle siitä, että sillä on oikeus tehdä sopimus kaikkien nimeämiensä konserniyhtiöiden puolesta. Käyttäjän tulee vahvistaa kirjallisesti sopimuksen piiriin kuuluvat konserniyhtiöt täyttämällä lomake, jossa yksilöidään jokaisen konserniyrityksen osalta nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Käyttäjän  ja  edustamiensa  konserniyritysten  tulee  hyväksyä  se,  että  konserniyhtiöiden  tietoja  yhdistellään Tilaajavastuu.fi   ja   Veronumero.fi -palveluissa   käytettävyyden   helpottamiseksi.   Tämä   tarkoittaa   sitä,   että konserniyhtiöt näkevät mm. toistensa työnantaja- ja työntekijätietoja palveluissa.

Sopimuksen piirissä olevat konserniyrityksillä on niin sovittaessa oikeus asentaa älykorteille myös omia sovelluksia ja sovellusten tietoja kuten lukituksia, tietoja ruokailuista, parkkipaikoista, porteista jne. Kortille kirjoittaminen edellyttää toista sirua sekä salaista kirjoitusavainta, jonka ST luovuttaa konsernin käyttöön. Konserniyritykset vastaavat omista sovelluksistaan ja niiden käytöstä, koska ST ei saa tietoonsa sovelluksia, joita Kortille asennetaan, poislukien asennukset, jotka tapahtuvat ST:n toimesta. ST ei ole miltään osin vastuussa tällaisten sovellusten ja sovellusten tietojen toimimisesta ja säilymisestä älykortilla.

Konsernikortti-palvelun hinnat määräytyvät tilattujen korttiaihioiden ja Valtti-korttien määrän ja valitun toimitustavan perusteella kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Konserniyrityksellä  on  oikeus  tilata  kortteja  ST:n  tarjoaman  sähköisen  palvelun  kautta.  ST  toimittaa  kortit Konserniyrityksen  ST:lle  sähköisesti  ilmoittamaan  toimitusosoitteeseen  Postin  välityksellä.  Konsernitilauksissa korttipakettien tilausmäärä on vähintään 1000 kpl.  Painotalo luo Konserniyrityksille omat korttiaihiot joiden pohjalta kortit luodaan. Valtti-Korttien tilausprosessi on kaksivaiheinen:

 • Valmisteluvaiheessa luodaan konsernin graafisen ilmeen mukaiset korttiaihiot. Valmisteluvaihe sisältää korttiaihioiden suunnittelun, hyväksynnän, esipainatuksen ja painatuksen. Toimitusaika on noin 4-6 viikkoa   Korttiaihioiden  teko  edellyttää,  että  käyttäjä  toimittaa  pyydetyt  materiaalit painotalon    ohjeistuksen    mukaisesti.    Käyttäjä    vastaa    itse    korttien    laadunvalvonnasta (oikeinkirjoituksesta, muotoilusta, väreistä jne.) korttiaihioiden painatuksen osalta.
 • Tilausten  käsittely  voidaan  aloittaa,  kun  ST:n  alihankkijana  toimiva  painotalo  on ilmoittanut,  että  valmisteluvaihe  on  päättynyt.  Tässä  vaiheessa  ei  voi  enää  tehdä  muutoksia korttiaihioihin,  vaan  konserniyritysten  kaikki  kortit  tulevat  samalla  korttiaihiolla.  Tilausvaiheessa kortteja voidaan tilata normaalisti sovittujen toimitusaikojen rajoissa. Toimitusaika on arviolta 3-7 arkipäivää.   ST   ei   sitoudu   tähän   toimitusaikaan,   mutta   pyrkii   yhdessä   alihankkijansa   kanssa toimittamaan kortit toimitusajan puitteissa.

Painotalo ilmoittaa, kun korttiaihioita on jäljellä enää 300 kpl. Käyttäjän tulee silloin päättää, tilaako lisää korttiaihioita. Minimitilausmäärä korttiaihioille on 1000 kpl. Toimitusaika on noin 1 kuukausi.

Taitorekisteri-palvelun erityisehdot

Taitorekisteri-palvelun erityisehdotot

Versio 3.4.2017

 1. Soveltaminen

Näitä Taitorekisteri-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”ST”) tarjoamaan Taitorekisteri-palveluun ja sen kautta tarjolla olevan sisällön käyttämiseen. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleisiä käyttöehtoja ja Veronumero.fi –palvelun käyttöehtoja siten, että nämä erityisehdot täydentävät yleisissä ehdoissa ja Veronumero.fi-palvelun käyttöehdoissa mainittua. Mikäli nämä erityisehdot ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot ja Veronumero.fi-palvelun käyttöehdot (https://www.tilaajavastuu.fi/kayttoehdot) ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.

Näissä erityisehdoissa ”käyttäjä” tarkoittaa yritystä, joka on tehnyt ST:n kanssa sopimuksen Taitorekisteri-, Työmaarekisteripalvelun tai muun Taitorekisteri-palvelun tietoja käyttävän ST:n palvelun käyttämisestä. ”Työnantaja” tarkoittaa sellaista käyttäjää, joka käyttää Palvelua omien työntekijöidensä ammattipätevyystietojen hallinnoimiseen ja -tietojen jakeluun muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

 1. Palvelun sisältö

Taitorekisteri on erityisesti rakennusalan työnantajille suunnattu lisäpalvelu, joka täydentää ST:n Työmaarekisteri-palvelua ja Ilmoita-palvelua siten, että Palvelun tilannut työnantaja voi: (i) kerätä, varmistaa, valvoa ja ylläpitää työntekijöidensä ammattipätevyystietoja,   ja jakaa niitä (ii) hankkimalla työntekijöidensä käyttöön Valttikortin, jonka avulla  ammattipätevyystiedot ovat kolmansien osapuolien luettavissa Palvelun kanssa yhteensopivalla kortinlukijasovelluksella, (iii) valtuuttamalla sopimuskumppaninsa saamaan pääsyn ammattipätevyystietoihin,  sekä (iv)  jakamalla työntekijöidensä ammattipätevyystietoja Työmaarekisteri-palveluun tehtyjen merkintöjen kautta työnantajan sopimuskumppaniksi automaattisesti tunnistetulle muulle käyttäjälle, kuten  tilaajayritykselle, yhteisellä rakennustyömaalla toimivalle päätoteuttajalle tai rakennuttajalle lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteiden ja työturvallisuuden takaamiseksi. Taitorekisterin sisältämät ammattipätevyystiedot on katsottavissa ST:n tai ST:n kumppaniohjelmaan kuuluvien kolmansien osapuolten tarjoamilla sovelluksilla, jotka joko lukevat työntekijän esittämän Valttikortin ja hakevat työntekijän tiedot Taitorekisteristä Valttikorttitunnuksilla tai hakevat tiedon Taitorekisteristä ST:n tarjoaman rajapinnan kautta sellaisilla käyttäjätunnuksilla, joilla on oikeus hakea työntekijän tiedot.

Taitorekisteri sisältää Työnantajan Palveluun syöttämät työntekijöidensä ammattipätevyystiedot sekä sellaiset Palvelussa kulloinkin tuetut kolmansien osapuolien myöntämät ja ylläpitämät ammattipätevyystiedot, jotka tuodaan kunkin Ilmoita-palvelussa ilmoitetun työntekijän tietoihin suoraan kyseiseltä pätevyyden myöntäneeltä tai pätevyystietoja ylläpitävältä kolmannelta osapuolelta.

Osana Palvelua työnantajan työntekijöillä voimassaolevien Palvelussa julkaistujen ammattipätevyyksien kokonaismäärä luokittain julkaistaan maksutta ST:n Zeckit.fi -palvelussa ja Zeckit-fi-palvelun tietoja hyödyntävissä muissa ST:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden yritystietopalveluissa.

Palvelun sisältö ja tekniset vaatimukset on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa Taitorekisteri-palvelun palvelukuvauksessa. ST voi käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen.

 1. Muutokset

Palveluiden toimituksessa käytetään ST:n toimitusmalleja, menetelmiä ja tietoliikenteen liityntätapoja, joita ST voi vapaasti muuttaa ST:n yleisten käyttöehtojen mukaisesti. ST:n toimitusmallit ja menetelmät kuuluvat yksinoikeudella ST:lle ja/tai sen alihankkijoille, eikä käyttäjälle myönnetä niihin mitään oikeutta.

Käyttäjä on tietoinen, että ST:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. turvallisuuskortteja ja osaamistodistuksia myöntävät tahot ja lakisääteisiä ammattipätevyyksiä myöntävät viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja hinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia ST:n tarjoaman Palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. ST sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttöliittymässä. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että ST:n Palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

 1. Palveluntarjoajan yleiset velvollisuudet

ST huolehtii henkilörekisterin ylläpidosta ja työantajan antaman valtuutuksen nojalla sille asetetuista tehtävistä työnantajan puolesta ja lukuun. ST sitoutuu toimittamaan Palvelut työnantajalle ja muille käyttäjille  asiantuntevasti, ammattitaitoisesti ja voimassaolevan palvelukuvauksen mukaisesti. ST ei kuitenkaan vastaa siitä, että Palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Mikäli Palvelussa esiintyy poikkeamia, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä ST:lle viipymättä kirjallisesti. ST:n tulee ilman aiheetonta viivytystä saattaa Palvelu sovitun mukaiseksi.

 1. Kerättävät henkilötiedot

Työnantaja tallentaa Palveluun omien työntekijöidensä ammattipätevyystietoja ja niiden voimassaoloa koskevia tietoja sekä mahdollisesti muita Palvelun edellyttämiä tietoja.

Työnantaja on henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisterinpitäjä Palveluun tallentamiensa työntekijöidensä henkilötietojen  osalta ja näin ollen vastuussa siitä, että Palvelun käytön myötä koottavassa yrityskohtaisessa työntekijärekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään, luovutetaan ja säilytetään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. ST huolehtii henkilörekisterin ylläpidosta ja työnantajan valtuutuksen nojalla sille asetetuista tehtävistä työnantaja puolesta ja lukuun.

ST käsittelee työnantajan Palveluun tallentamia henkilötietoja  henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sekä Taitorekisteri-palvelun rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Taitorekisteri-palvelun voimassaoleva rekisteriseloste löytyy ST:n verkkosivuilta.

ST pitää käyttäjistä asiakasrekisteriä. Asiakasrekisterin voimassaoleva rekisteriseloste löytyy ST:n verkkosivuilla.

 1. Työnantajan antama valtuutus palveluntarjoajalle

Luomalla käyttäjätunnukset Palveluun ja hyväksyessään nämä käyttöehdot työnantaja valtuuttaa ST:n:

 • luomaan teknisen käyttöyhteyden avulla sähköisen Taitorekisterin työnantajan lukuun;
 • tarkistamaan tiettyjen työnantajan antamien ammattipätevyystietojen oikeellisuuden ja voimassaolon yhteistyössä ammattipätevyyksiä myöntävien tai niitä valvovien tahojen kanssa; ja
 • luovuttamaan henkilörekisterissä olevia työntekijän ammattipätevyystietoja muille Palvelun käyttäjille, joilla on voimassaolevien lakien perusteella oikeus tai velvollisuus saada työntekijää koskevia ammattipätevyystietoja tai joilla on työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella oikeus tarkastaa työnantajan työntekijöiden ammattipätevyystietoja.
 • luovuttamaan henkilörekisterissä olevia tietoja yksittäisen kyselyn tai massaluovutuspyynnön perusteella suomalaisille viranomaisille, joiden tehtävänä on tilaajavastuulain tai työsuojelua, työturvallisuutta tai verotusta koskevan lainsäädännön toimeenpano ja valvonta sekä harmaan talouden torjunta.

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että sillä on oikeus:

 • saada ammattipätevyystiedot työntekijältä; ja
 • julkaista ja luovuttaa työntekijän ammattipätevyystietoja Palvelussa Palvelun muille käyttäjille ja Valttikorttia näyttämällä kolmansille osapuolille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ST:lla on tehtäviensä takia pääsy yksittäisiin henkilörekisterin tietoihin ja sillä on oikeus käsitellä näitä tietoja varmistaessaan Palvelun toiminnan oikeellisuutta, korjatessaan tietoja, välittäessään tietoja Verohallinnolle sekä avustaessaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvissa viranomaispyynnöissä.

 1. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia

Työnantaja saa oikeuden käyttää Palvelua näiden erityisehtojen ja Palvelun rekisteriselosteen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään. Työnantajalla on oikeus oman yrityskohtaisen työntekijärekisterinsä rekisterinpitäjänä käsitellä rekisteriselosteen mukaisissa käyttötarkoituksissa omien työntekijöidensä ammattipätevyystietoja, jotka on tallennettu sen omaan työntekijälistaan (”työntekijärekisteriin”).

Muilla käyttäjillä on oikeus käsitellä työnantajan työntekijöiden  ammattipätevyystietoja käyttäjän omien veronumerolain, työturvallisuuslain ja muiden kulloinkin voimassaolevien lakien mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi  tai työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa Palvelussa olevaa materiaalia hallinnassa olevalle koneelleen sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia ainoastaan Palvelun rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjän tulee huomioida Palvelusta saatavan materiaalin säilyttämisessä voimassa olevan lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Käyttäjä ei ole oikeutettu muuten luovuttamaan Palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei ST tai muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä tai sen tietokannoista kappaleita (kopioita).

ST:lla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään sen tarkoituksen vastaisesti tai voimassaolevan lain vastaisesti. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden erityisehtojen, Veronumero.fi –palvelun erityisehtojen ja  Suomen Tilaajavastuun yleisten käyttöehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

 1. Palveluntarjoajan oikeus käsitellä ja luovuttaa tietoja

ST käsittelee Palveluun tallennettuja tietoja ainoastaan Palvelun tarjoamiseksi käyttäjille. ST:lla ei ole oikeutta käyttää Palveluun tallennettuja tietoja muutoin kuin näissä erityisehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

ST:lla on oikeus luovuttaa työnantajan Taitorekisteriin tallennettuja tietoja muille käyttäjille ja kolmansille näissä erityisehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

ST:lla on myös oikeus luovuttaa Palveluun tallennettuja tietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön nojalla ilman työnantajan tai muun käyttäjän suostumusta.

ST:lla on niin ikään oikeus yhdistää Palveluun tallennettuja tietoja uuteen, samasta työntekijästä muussa yhteydessä Palveluun tallennettuun tietoon (esim. erityistyöluvat) siinä laajuudessa kuin se liittyy käyttäjällä työnantajana, tilaajana tai muussa roolissa olevaan rakennusalan tai muuhun lainsäädäntöön perustuvaan velvollisuuteen tarkastaa työntekijää koskevia tietoja.

 1. Hinnat ja maksuehdot

ST veloittaa Palvelun käytöstä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut.

Maksuehto kaikille laskuille on 14 päivää laskun päivämäärästä ja viivästyskorko on korkolain mukainen.

 1. Palvelun irtisanominen

Taitorekisteri-palvelua koskeva sopimus päättyy aina automaattisesti käyttäjän Työmaarekisteriä koskevan palvelusopimuksen päättyessä.

Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Taitorekisteri-palvelua koskevan sopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Käyttäjän pääkäyttäjä voi myös irtisanoa sopimuksen Palvelun verkkosivuilla.  Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Kuitenkin, jos sopimusrikkomus on korjattavissa, edellytyksenä on, että rikkonut osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivän sisällä toisen osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta. Sopimuksen päättyessä ST:lla ei ole velvollisuutta palauttaa mitään maksettuja palvelumaksuja.

Sopimuksen päättyessä käyttäjän käyttöoikeus Taitorekisteriin päättyy. Taitorekisterissä olevat työntekijöiden pätevyystiedot säilytetään Palvelussa historiatietoina, joiden avulla muut käyttäjät, joilla on voimassaolevien lakien perusteella oikeus tai velvollisuus saada työntekijää koskevia ammattipätevyystietoja tai joilla on työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella oikeus tarkastaa työnantajan työntekijöiden ammattipätevyystietoja, voivat edelleen tarkastaa aiemmin ilmoitettuja ammattipätevyystietoja. Historiatietoja pidetään saatavilla korkeintaan 15 vuoden ajan ammattipätevyyden voimassaolon päättymisestä.

ST Yleiset käyttöehdot ja erityisehdot (11-07-2017)

 

Valvoja-palvelun erityisehdot

versio 01.10.2017

Valvoja-palvelun erityisehdot