Üldised kasutustingimused

General terms and conditions of use from 25.5.2018

Updated 24.5.2018

We are making amendments to our contract terms regarding the Ilmoita, Building Site Register, and Valvoja services. The amendments concern the adding of a Special Terms and Conditions attachment regarding the processing of personal data in our services.

The new contract terms will be effective for new customers immediately, and for existing customers as of 25th of May 2018.

To read our Contractual Terms of Agreement click here.

For more information on our Special Terms (in finnish) on the processing of personal date click here.

Üldised kasutustingimused 1.9.2017

 

Versioon 11.2015

  EST-General terms special terms (11-07-2017)

 1. Üldsätted

Neid Suomen Tilaajavastuu üldisi kasutustingimusi rakendatakse Suomen Tilaajavastuu Oy (allpool “ST”) toodetud ja administreeritud võrguteenustes. Kasutustingimusi rakendatakse ka võrguteenuste kaudu pakutava sisu ja materjali kasutamisel, kui mingi teenuse osas ei ole eraldi teisiti teatatud või kokku lepitud.

Teenuseid kasutav ettevõte (allpool “kasutaja”) peab aktsepteerima neid kasutustingimusi endale siduvatena, et ta võiks kasutada ST teenuseid. Nende tingimustega heakskiitmine ei kaota kasutaja võimalikku kohustust heaks kiita lisaks iga teenust puudutavad eritingimused.

 1. Teenuse kasutamine ja sellesse registreerumine

ST võrguteenuste kasutamist käsitleva lepingu sõlmimiseks ST ja kasutaja vahel peab kasutaja 1) looma kasutajatunnused teenusesse, andes ST-le kasutamise eelduseks olevad vajalikud isiku- ja muud andmed ning ettevõtte andmed ja 2) aktsepteerima nii need üldised kasutustingimused kui ka iga teenust puudutavad eritingimused endale siduvatena 3) aktsepteerima identifitseerimise elektonpostiaadressi alusel või muul ST määratletud viisil ST elektroonilises teenuses. Kasutajatunnuste loomisel peab kasutaja nimetama lisaks teenuse ettevõttekohase peakasutaja, kellel on õigus saada, luua ja administreerida kasutajaettevõtte ja selle töötajate kasutusõigusi teenuses.

ST-l on õigus kontrollida kasutaja usaldusteavet, kui ta registreerub esimest korda teenusesse või kui kasutaja tellib uusi ST võrguteenuseid. ST-l on õigus takistada kasutajat tasulist teenust kasutamast, kui see on põhjendatud usaldusteabe selgitamisel ilmnenud maksehäirete tõttu või muul aktsepteeritaval põhjusel.

 1. Teenusepakkuja vastutus

ST ei vastuta kasutaja või kolmanda osapoole ees

 • andmeallikate võimalike vigade eest
 • teenustes võimalikult sisalduvate vigade või puuduste eest
 • teenustes sisalduvate andmete õigsuse, ajakohasuse ega andmete kasutamisest või tõlgitsemisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest
 • teenuste kohaldatavuse ja sobivuse eest kasutaja kavandatud otstarbeks
 • teenuste katkestusteta, õigeaegse ja veatu toimimise eest
 • teenustes ilmnevate tehniliste vigade, hooldus- või paigaldustoimingutest tulenevate katkestuste ega andmesideühenduste või Internet-võrgu võimalike tegevuskatkestuste ega nendest tulenevate teenustes sisalduvate või muude andmete muutumise või kadumise eest ega kolmandatest isikutest

tulenevate andmesidega seotud probleemide, häirete või katkestuste eest.

Vastutuse piirang ei kehti olukordades, kus kahju tuleneb tahtlikkusest või raskest hoolimatusest.

 1. Teenuste saadavus ja muudatused teenustes

ST ei garanteeri teenuste pidevat saadavust, aga püüdleb selle poole, et teenused on kasutatavad ilma katkestusteta.

ST-l on õigus muuta teenuste sisu, toimimist ja kasutustingimusi teenuste arendamiseks või muul ST äranägemisel põhjendatud põhjusel. Selguse mõttes märgitagu, et ST-l on alati õigus katkestada kõne all olev teenus selle muutmise, uuendamise või teenusega seotud tehnilisel põhjusel või andmesidevõrgu korrastus-, paigaldus- või hooldetöö tõttu või muul sellelaadsel põhjusel või kui seadusandlus või muu ametlik määrus seda eeldab. Katkestusest teatatakse eelnevalt internetilehel, kui see on võimalik.

Kasutaja on teadlik, et ST-st sõltumatud kolmandad osapooled (näit. pangad, kindlustusfirmad ja ametiasutused) võivad teha oma teenustes ja teenusehindades muudatusi, mis võivad mõjutada ST pakutava teenuse sisu, teostust ja hinda. ST kohustub teavitama kasutajaid selliste kolmandate osapoolte muudatustest tulenevatest teenuse- ja hinnakirjamuudatustest vastavalt võimalusele eelnevalt mõistliku aja jooksul. Kasutaja on siiski teadlik, et ST poolt pakutava teenuse toimivus võib oleneda selliste kolmandate osapoolte tehtud muudatustest ja otsustest, ja neist tulenevad muudatused jõustuvad koheselt.

 1. Kasutaja õigus kasutada teenust ja selles sisalduvat materjali

Kasutaja saab õiguse kasutada ST võrguteenuseid nende kasutustingimuste ja iga teenust puudutavate eritingimuste kohaselt oma ettevõtte siseselt.

Kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti, on kasutajal õigus salvestada teenuses olevat materjali oma arvutisse ning õigus printida ja kopeerida sellist materjali oma asutuse siseseks kasutamiseks. Kasutaja peab arvestama teenusest saadava materjali säilitamisel eriti isikuandmeseaduse[1] § 32 sätestatud kaitsmiskohustust kõrvaliste isikute eest. Sellest piirangust hoolimata on kasutajal alati õigus kasutada materjali tellijavastutusseadusele[2] vastavate kohustuste täitmisel (näit. lisada raporteid kasutaja enda pakkumistele) või teenust puudutavates eritingimustes eraldi mainitud kasutusotstarveteks. Kasutajal ei ole siiski muidu õigust loovutada teenuse kaudu saadud materjali kolmandale isikule ega lekitada selle sisu või selle osa üldsusele kättesaadavaks avaliku levitamise, vahendamise, esitamise või näitamise teel, kui ST või muu õigusehaldaja ei ole eelnevalt andnud selleks kirjalikku nõusolekut.

ST-l on õigus takistada teenuse kasutamist, kui on alust kahtlustada, et teenust kasutatakse selle otstarbe või lepingutingimuste vastaselt või muidu hea tava või seaduse vastaselt.

 1. Kasutajatunnus ja parool

Kasutaja vastutab oma kasutajatunnuse ja parooli säilitamise ja selle eest, et need ei satu kolmandate isikute valdusse ega neile teatavaks. Kasutaja vastutab oma tunnuseid kasutades toimuva kasutamise eest ja sellest võimalikult tulenevate kulude või tasude eest.

Kasutaja on kohustatud teatama ST-le oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmanda isiku valdusse või talle teatavaks. Teade tuleb saata e-postiga aadressile asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Kui kasutaja on saanud ST vastuse oma teatele, siis kasutaja vastutus teenuse kasutamise eest lakkab.

ST-l on õigus muuta kasutaja kasutajatunnust või parooli ning muid tunnuseid, mida teenuse kasutamine võimalikult eeldab, kui tehnilised või muud põhjused ST hinnangul seda nõuavad. ST ei ole tunnuste  muutmise eest hüvitamiskohuslane.

 1. Isikuandmed

Kasutaja peab andma ST-le kasutamise eelduseks olevad vajalikud isiku- ja muud andmed. Kasutaja on kohustatud teatama andmete muutumisest ST-le.

ST-l on õigus käsitleda ja loovutada kasutaja poolt teenusesse antud andmeid ja isikuandmeid isikuandmeseaduse ja muu seadusandluse kohaselt ning registriselgituses täpsemalt kirjeldatud viisil. ST võib koguda teenuste kasutamise kohta anonümiseeritud statistilisi andmeid ja kasutamist kirjeldavaid mõõdikuid teenuste edasiarendamiseks ja tegevuses hoidmiseks ning uute teenuste arendamiseks. Kasutaja andmed salvestatakse ST kasutajaregistrisse. ST ei loovuta kasutajaregistri andmeid kolmandatele isikutele muidu, kui teenuse eritingimustes ja registriselgituses kirjeldatud viisil.

 1. Andmekaitse

ST vastutab teenuse andmekaitse eest vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 1. Seadmed, programmid ja ühendused

Kasutaja vastutab ise teenuste kasutamiseks vajalike seadmete, programmide ja võrguühenduste hankimise, toimivuse ja nendest tulenevate kulude eest. Need ei tohi põhjustada häireid ega muud kahju teenusele ega teistele võrgu kasutajatele.

Kasutaja on teadlik, et võrgukeskkond ja võrguteenused ei ole täiesti andmeturvalised. Kasutaja vastutab oma andmesüsteemide andmekaitse asjakohase korraldamise eest.

ST vastutab selle eest, et teenuse andmekaitse tase vastab Soomes hetkel kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele.

 1. Teenuse eest võetavad tasud

Teenuste kasutamine eeldab iga teenuse puhul teatatud teenusetasu või muu tasu maksmist.

Programmiga Luotettava Kumppani liitunud ettevõtete tellijavastutusraportid on tasuta saadaval tilaajavastuu.fi teenuses. Teiste ettevõtete raportid on tasulised.

ST jätab endale õiguse muuta teenuste hindu ja hindamisaluseid, teatades sellest teenuse kasutajaliideses üks kuu (1 kuu) ette. Kehtivad hinnad ja hindamisalused on nähtaval ST võrgulehel.

 1. Maksmine

Kasutaja on kohustatud maksma tasulise teenuse eest võetava tasu arvega või muul ST poolt teatatud viisil. Aastamaksud nõutakse alati ettemaksena, teenuse tellimise kuupäevale järgnevad 12 kuud. Muud tasud võetakse teenusekirjelduses märgitud viisil kas teenuse tellimispäeval või tagantjärele teenusekirjelduses märgitud arveldusperioodidena.

Arve maksetähtaeg on 14 päeva pärast arve kuupäeva. Arve tuleb maksta hiljemalt maksetähtajal. Hilinenud makse eest on ST-l õigus võtta intressiseadusele[3] vastavat viivist alates maksetähtajast. Meeldetuletuse eest on ST-l õigus võtta hinnakirjas märgitud meeldetuletustasu selle käsitlemisest tulenenud kulude katteks. ST-l on lisaks õigus võtta arve sissenõudest tulenevaid mõõdukaid sissenõudekulusid või anda arve teisele ettevõttele sissenõudmiseks.

ST-l on õigus takistada kasutaja juurdepääs teenusele, kui makse on hilinenud ja seda ei maksta kahe (2) nädala jooksul meeldetuletuse saatmisest. ST-l on õigus võtta mõistlikku hüvitist teenuse uuesti avamise eest.

 1. Kahjuhüvitamiskohustus

Kasutaja on kohustatud hüvitama nende üldiste kasutustingimuste, teenust puudutavate eritingimuste, teenuse kasutamist käsitleva muu lepingu või seaduse vastasest kasutamisest põhjustatud otsesed kahjud.

ST ei ole kohustatud hüvitama teenuste kasutamisest kasutajale võimalikult tekkivaid otseseid egakaudseid kahjusid, kui ST ei ole tekitanud kahju tahtlikult või raske hoolimatuse tõttu. ST kahjuhüvitamiskohustus kasutajale piirdub siiski kõikidel juhtudel maksimaalselt kõne all olevalt kasutajalt kahjujuhtumile eelneva kuue kuu jooksul saadud teenustasude kogusummaga.

 1. Vääramatu jõud

Vääramatu jõud (force majeure) vabastab ST teenusega seotud kohustustest, kui see takistab teenusega seotud tegevust või raskendab seda oluliselt. Vääramatuks jõuks peetakse tulekahju, maavärinat, üleujutust, plahvatust, streiki või muud tööseisakut, ametivõimude korraldust, energiavarustuses esinevat häiret, toorme- või tarvikupuudust, ettevõttevälise toimija põhjustatud või ettevõttevälisest toimijast tulenevat kaabli- või muud andmesidehäiret või muud sellelaadset põhjust, mis ei ole olnud teada ja milleks ei ole olnud võimalik eelnevalt valmistuda.

ST teatab vääramatust jõust oma võrgulehel kohe pärast seda, kui see on ilmnenud, kui teatamine on võimalik.

 1. Kehtivus

Kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti, siis on kasutajal õigus lõpetada teenust käsitlev lepingkirjalikult ükskõik millal ilma põhjuseta. ST-l on õigus lõpetada teenust käsitlev leping, teatades sellest kasutajale kirjalikult üks kuu (1 kuu) ette. Selle lepingu võivad lõpetada mõlemad pooled viivitamatult raskete lepingurikkumiste korral.

ST-l on ka alati õigus katkestada teenuste pakkumine kasutajale, kui kasutaja on toiminud seadusevastselt või rikkunud neid üldisi kasutustingimusi või teenuseid puudutavaid eritingimusi.

ST ei ole kohustatud tagastama kasutaja makstud tasusid lepingu lõppemisel.

 1. Ebaõigete andmete korrigeerimine

Kasutaja kohustuseks on hoolitseda oma andmete ajakohastena hoidmise eest teenuses, kui on tegemist kasutaja enda poolt sisestatud andmetega. ST hoolitseb muude andmete osas ebaõigete andmete korrigeerimise eest ja küsib selleks abi kasutajalt, kellel on registripidajana kohustus hoolitseda omal algatusel ja töötajate palvel selle eest, et teenusesse salvestatud ebaõiged, puudulikud, tarbetud või vananenud andmed korrigeeritakse.

 1. Kasutustingimuste muutmine

ST-l on õigus muuta neid üldisi kasutustingimusi ning võimalikke teenusekohaseid eritingimusi, teatades muutustest teenuse võrgulehel üks kuu (1 kuu) ette. Kasutaja nõustub muutustega, jätkates teenuste kasutamist.

 1. Õiguste ja kohustuste siirdamine

Kasutajal ei ole õigust siirdada teenuste kasutamisõigust ega teenuste kohta võimalikult tehtud lepingut kolmandale osapoolele ilma ST kirjaljaliku nõusolekuta.

ST-l on õigus siirdada teenused või üksik teenus (kaasa arvatud administreerimine ning sellega seotud garantiid ja kohustused) ning teenuste kohta võimalikult tehtud muu leping kolmandale osapoolele.

 1. Lahkarvamuste lahendamine

Kõik ST ja kasutaja vahelise lepingusuhte, teenuste ja nende kasutamise või kasutustingimustega seotud lahkarvamused lahendatakse Helsingi alamkohtus.

 1. Kohaldatav seadusandlus

ST ja kasutaja vahelise lepingusuhte ja kasutustingimuste osas kohaldatakse Soome seadusandlust.

[1] Henkilötietolaki (22.4.1999/523)

[2] Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)

[3] Korkolaki (20.8.1982/633)Veronumero.fi teenuse eritingimused

Versioon 11.2015

 1. Rakendamine

Neid Veronumero.fi teenuse (”Teenus”) eritingimusi rakendatakse Suomen Tilaajavastuu Oy (”ST”) pakutava

Veronumero.fi teenuse ja selle kaudu pakutava sisu kasutamises. Teenuse kasutamisele rakendatakse nendele eritingimustele lisaks ST üldisi kasutustingimusi ja Veronumero.fi teenust täiendavate lisateenuste eritingimusi nii, et need eritingimused täiendavad üldistes kasutustingimustes ja täiendavate lisateenuste eritingimustes märgitut. Juhul, kui need eritingimused ja ST üldised kasutustingimused ja täiendava lisateenuse eritingimused on omavahel vastuolus, on lepingutingimuste pädevusjärjekord järgmine: (i) Veronumero.fi teenust täiendavate lisateenuste eritingimused, (ii) need Veronumero.fi teenuse eritingimused ja (iii) ST üldised kasutustingimused.

 1. Teenuse sisu

Veronumero.fi sisaldab mitmeid teenuseid, mis on seotud tööohutusseadusega[1], maksunumbri- ja ehitusala

maksunumbriregistri seadusega[2] (”maksunumbriseadus”), maksumenetlusseadusega[3] ning seadusega tellija selgitamiskohustusest ja vastutusest väljastpoolt võetud tööjõu kasutamisel[4] (”tellijavastutusseadus”).

Teenuse sisu ja tehnilised nõuded on kirjeldatud hetkel kehtivas teenusekirjelduses. Teenusepakkuja võib kasutada teenuse tootmisel alltöövõtjaid.

 1. fi teenuses kogutavad ja käsitletavad andmed

ST käsitleb kasutaja poolt Teenusesse salvestatud isikute isikuandmeid ja kasutajaettevõtet puudutavaid andmeid isikuandmeseaduse ja muu kohaldatava seadusandluse kohaselt ning Teenuse registriselgituses täpsemalt kirjeldatud viisil.

Kasutaja salvestab Teenusesse oma detailses töötajaregistris seadustes eeldatud andmeid ning võimalikult muid Teenuses eeldatud andmeid.

Teenusepakkuja peab kasutajate kohta kliendiregistrit. Kliendiregistri ja ettevõttekohase töötajaregistri registriselgitused on saadaval ST võrgulehel.

Kasutaja on tema poolt Teenusesse salvestatud andmete osas isikuandmeseadusele (523/1999) vastav registripidaja ja seega vastutav selle eest, et Teenuse kasutamisega kogutavas ettevõttekohases töötajaregistris olevaid isikuid puudutavaid andmeid käsitletakse ja säilitatakse vastavalt seadusandlusele. ST hoolitseb isikuregistri administreerimise eest ja kasutaja volituse alusel sellele seatud ülesannete täitmisest kasutaja eest ja tema arvel.

 1. Kasutaja antud volitus teenusepakkujale

Luues kasutajatunnused Teenusesse ja nõustudes nende eritingimustega volitab kasutaja ST:

 • looma tehnilise kasutusühenduse abil elektroonilise töötajaregistri kasutaja kulul
 • kontrollima kasutaja antud andmete õigsust koostöös Maksuametiga
 • loovutama isikuregistris olevaid töötaja- ja ettevõtteandmeid muudele Teenuse kasutajatele, kelledel on maksunumbriseaduse või sellega seotud seaduse kohaselt õigus saada töötajat puudutavaid andmeid
 • raporteerima töövõtu- ja isikuandmed Maksuametile maksustamismenetlusseaduse kohaselt (nõuab eraldi teenuselepingut), ja
 • pidama tööohutusseaduse nõuetele vastavat isikute nimekirja ning instrueerimisandmeid (nõuab eraldi teenuselepingut)

Kasutaja peab kontrollima, et kasutajal on õigus:

 • saada maksunumbriseaduse ja sellega seotud seaduste kohased andmed ja muud Teenusesse salvestatavad andmed töötajalt;
 • loovutada töötaja andmeid Teenuse muudele kasutajatele.

Selguse mõttes märgitagu, et ST-l on oma ülesannete tõttu juurdepääs üksikutele isikuregistri andmetele ja tal on õigus käsitleda neid andmeid kontrollides Teenuse toimimise õigsust, korrigeerides andmeid, vahendades andmeid Maksuametile ning abistades sundival seadusandlusel põhinevate ametivõimude taotluste puhul.

 1. Kasutaja õigus kasutada teenust ja selles sisalduvat materjali

Kasutaja saab õiguse kasutada Teenust nende eritingimuste kohaselt oma ettevõtte siseselt.

Kasutajal on õigus oma ettevõttekohase töötajaregistri registripidajana käsitleda oma töötajate andmeid, mis on salvestatud selle omasse töötajate nimekirja (“töötajaregistrisse”), ainult maksunumbriseaduse ja sellega seotud seadustele vastavate kohustuste täitmiseks.

Lisaks on kasutajal maksunumbriseadusele ja sellega seotud seadustele vastavate kohustuste täitmiseks õigus kasutada objektikohaseid isikuregistreid, mis sisaldavad muude ettevõtete poolt Teenusesse salvestatud töötajate andmeid.

Kasutajal on õigus salvestada Teenuses olevat materjali tema halduses olevale arvutile ning õigus printida ja kopeerida sellist materjali ainult maksunumbriseadusele või sellega seotud seadustele vastavate kohustuste täitmiseks. Kasutaja peab arvestama Teenusest saadava materjali säilitamisel kehtivaid seadusest tulenevaid kohustusi.

Kasutajal ei ole õigust loovutada Teenuse kaudu saadud materjali kolmandale isikule ega lekitada selle sisu või selle osa üldsusele kättesaadavaks levitades, vahendades, esitades või näidates seda avalikult, kui ST või muu õigusehaldaja ei ole eelnevalt andnud selleks oma kirjalikku nõusolekut. Kasutajal ei ole õigust teha või tellida Teenuse sisust eksemplare (koopiaid).

 1. Teenusepakkuja õigus käsitleda ja loovutada andmeid

ST kasutab ja loovutab Teenusesse salvestatud andmeid ainult Teenuse pakkumiseks kasutajatele. ST-l ei ole õigust kasutada Teenusesse salvestatud andmeid muudel kui nendes eritingimustes eritletud juhtudel.

ST-l on õigus loovutada kasutaja töötajateregistrisse või muudesse veronumero.fi teenustesse salvestatud andmeid muudele kasutajatele ainult maksunumbriseadusele või sellega seotud seadustele vastaval otstarbel sel juhul, kui Teenusesse salvestatud andmeid kasutatakse ehitusalal tegutsevate isikute isikuidentifikatsiooni (nimi, maksunumber) õigsuse kontrollimiseks, maksustamisega seotud kohustuste seireks või teatamismenetlusega seotud kohustuste täitmiseks.

ST-l on ka õigus loovutada Teenusesse salvestatud andmeid seadusjärgsete kohustuste täitmiseks ja ametiasutuse seadusel põhineva taotluse alusel ilma kasutaja nõusolekuta.

ST-l on samuti õigus ühendada Teenusesse salvestatud andmeid uute töötaja kohta muus kontekstis Teenusesse salvestatud andmetega, näit. eritööload, kas muude kasutajate või ST poolt selles ulatuses, kui see on seotud kasutajal tööandjana oleva, seadusandlusel põhineva kohustusega kontrollida töötajat puudutavaid andmeid.

 1. Teenusepakkuja vastutus

ST tegutseb ainult Teenust kasutavate ettevõtete maksunumbriseaduse ja sellega seotud seaduste alusel kogutud andmete salvestamis- ja andmesideteenusena käesolevatele eritingimustele vastavas ulatuses, ega vastuta seega mitte mingisuguste Teenuse vigade ega katkestuste eest, teenuses sisalduvate andmete ebaõigsuse või puudulikkuse eest ega nende tõttu tekkivate võimalike otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud kasutajale, töötajatele või kolmandatele isikutele.

 1. Teenuse ülesütlemine

Kasutajal on õigus üles öelda Teenust käsitlev leping kirjalikult ükskõik millal ilma põhjuseta. ST-l on õigus öelda teenust käsitlev leping üles, teatades sellest kirjalikult kasutajale üks kuu (1 kuu) ette. ST-l on ka õigus lõpetada Teenust käsitlev leping viivitamatult, kui kasutaja rikub neid eritingimusi või ST üldisi kasutustingimusi.

 1. Andmete kustutamine teenusest

Kasutaja on registripidajana ja tööandjana vastutav selle eest, et ta kustutab töötajaid puudutavad tarbetuks osutunud andmed (näiteks pärast töösuhte lõppemist) mõistliku aja jooksul vastavalt kohaldatavale seadusandlusele.

ST-l on õigus kustutada töötajat puudutavad andmed, kui andmed on olnud kasutamata kahe (2) eelmise kalendriaasta jooksul. ST-l on samuti õigus kustutada Teenusesse salvestatud andmed või takistada juurdepääs andmetele ametivõimude korralduse või kohaldatava sundiva seadusandluse alusel.

Teenust käsitleva lepingu lõppemisel on kasutajal õigus nõuda, et tema ettevõttekohast töötajaregistrit puudutavad andmed kustutatakse Teenusest mõistliku aja jooksul. Juhul, kui kasutaja ja ST vahelise lepingu lõppemisel üksik töötaja töötab aktiivselt objektil, siis teda puudutavaid andmeid ei saa kustutada Teenusest enne töövõtu ja sellega seotud kohustuste lõppemist. Teiseks, kui töötaja on salvestatud mitmete Teenuse kasutajate andmetesse varasemate töösuhete alusel, siis on kasutaja õigus kustutamiseks piiratud ainult tema enda töötajateregistris sisalduvate andmetega. Andmete kustutamisel arvestatakse andmete seadusjärgseid säilitamisnõudeid.

[1] Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)

[2] Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (9.12.2011/1231)

[3] Laki verotusmenettelystä (18.12.1995/1558)

[4] Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)


Ilmoita teenuse ja Valtti kaarditeenuse eritingimused

Versioon 11.7.2017

 1. Kohaldamine

Neid Ilmoita teenuse ja Valtti kaarditeenuse (”Teenus”) eritingimusi kohaldatakse Suomen Tilaajavastuu Oy (”ST”) pakutud Teenusele ja selle kaudu pakutava sisu kasutamiseks. Teenuse kasutamisele kohaldatakse lisaks nendele eritingimustele ST üldisi kasutustingimusi ja Veronumero.fi teenuse eritingimusi nii, et need eritingimused täiendavad üldistes tingimustes ja Veronumero.fi teenuse eritingimustes märgitut. Juhul, kui need eritingimused ja ST üldised kasutustingimused ja Veronumero.fi teenuse kasutustingimused on omavahel vastuolus, siis kohaldatakse esmajärjekorras käesolevaid eritingimusi.

 1. Ilmoita teenus

Ilmoita teenus on tasuta teenus maksunumbriseadusele vastava tööandja- ja töötajaandmete teatamiseks tellijatele ja peateostajatele. Teenuse kaudu kogutakse andmeid (tööandjaandmed, töötajaandmed) ST poolt

administreeritavasse ehitusala ühtsesse Objektiregistrisse.

Alates 01.09.2017 on võimalik Ilmoita-teenuse kasutajal teavitada tööohutuse ja töötervishoiu asutust Soome lähetatud töötajast, lähtudes Soome töötajate lähetamise seadusest (447/2016) §7. Teatiseks vajaminevad andmed töötellija, ehitaja ja peatöövõtja ning töötamise asukoha kohta saadakse Töömaa-registrist kasutaja poolt antud Töömaa-võtme abil. Konkreetse töömaaga seotud  töötellijal, ehitajal ja  peatöövõtjal on õigus näha Teenuse kasutaja poolt tehtud ja Töömaa-võtmega liidetud teatisi ning töötajate andmeid, mille alusel on arvutatud teatises märgitud töötajate hinnanguline arv.

Kasutaja on vastutav Teenuses tehtud teatise informatsiooni kontrollimise ja parandamise ning sisu õiguspärasuse eest. ST on üksnes teatise tehniline vahendaja.

Ilmoita teenus ühildub seda täiendavate, lisatasu eest kasutatavate Valttikortti ja Taitorekisteri teenustega. Kasutaja töötajate andmetele, mis on esitatud Ilmoita teenuse kaudu, lisatakse automaatselt sellised Taitorekisteri teenuse toetatavad kvalifikatsiooni andmed (näiteks ehitusala ePerehdytys), mille ST saab elektrooniliselt kõnealuseid kvalifikatsioone andvatelt või haldavatelt pooltelt.

Kasutaja kinnitab, et ta on hankinud oma töötajatelt nõusolekud nende andmete käsitlemiseks ja loovutamiseks Teenuses ST isikuregistriselgituses kirjeldatud ulatuses.

Kasutaja peab kontrollima, et tema poolt Ilmoita teenusesse sisestatud andmed, eriti töötaja tööandjat puudutavad andmed, on õiged. Kasutaja ei tohi teatada oma töötajatena selliseid isikuid, kes on kasutaja alltöövõtja, koostööpartneri või kellegi kolmanda osapoole töötajad.

 1. Valtti kaart

Valtti kaart on tööohutusseadusele vastav fotoga isikuidentifikaator kasutamiseks ehitusobjektil. Kaardipaketti kuulub kaks kaarti: Valtti nutikaart ja objektil vajalik fotoga isikukaart. Valtti nutikaardis kasutatakse RFID-tehnikat. Nutikaardil olevad andmed on salvestatud ST elektroonilisse kaardivaramusse, kust neid on võimalik saada objektil kasutamiseks. Kaardivaramusse salvestatakse vähemalt järgmised andmed: töötaja nimi, foto, maksunumber, tööandjaettevõtte nimi ja firmakood ning kaardi kehtivusaeg.

Valtti kaardipakettidest on olemas põhiversioon ja kontserniversioon. Kontserniversioon sisaldab lisatasuliste teenustena oma eeltrükitud kaarditoorikuid ja võimalust lisada nutikaardile oma rakendusi. Kontserniversiooni kasutuselevõtmisest tuleb teha eraldi leping ST-ga.

Kaartide tehnilised omadused on kirjeldatud hetkel kehtivas kasutusjuhise dokumentatsioonis.

 1. Valtti kaartide tellimine

Valtti kaardipakette võivad iseteenindusega tellida ainult isikud, kellel on kasutusel isiklikud Soome võrgupangatunnused. Iseteenindusega tellimisel peab kaartide tarneaadress olema Soomes. Valtti kaartide toimetamine Eestisse toimub ST poolt eraldi määratud viisil.

Valtti kaartide tellimine ja kasutamine eeldavad kasutaja registreerumist tilaajavastuu.fi teenusesse. Tilaajavastuu.fi teenusesse juba registreerunud kasutaja pääseb pärast üldiste kasutustingimuste ja teenusekohaste eritingimuste heakskiitmist samade tunnustega ka Veronumero.fi teenusesse.

Enne Valtti kaartide tellimist peab kasutaja sisestama ja kontrollima oma töötajate andmed Ilmoita teenuses. Kasutaja vastutab selle eest, et andmed tellitud kaartidel on õiged ja et need ei sisalda õigekirjavigu.

Valtti kaardipaketi põhiversiooni tarneaeg on hinnanguliselt 14 tööpäeva. Kaardipaketid toimetatakse posti teel kasutaja poolt tellimisel antud Soome tarneaadressile.

 1. Tarne heakskiitmine

Kasutaja peab teatama Valtti kaardipaketis võimalikult olevad vead ST-le kirjalikult ilma põhjendamatu viivituseta. Kasutaja peab teatama ja ST palvel täpsemalt kirjeldama, kuidas viga ilmneb.

Kaartide tarne loetakse heakskiidetuks, (i) kui kasutaja ei tee kirjalikku avaldust vigadest neljateistkümne (14) päeva jooksul kõnealuse Kaardi tarnest, (ii) kui kasutaja teatab, et ta kiidab tarne heaks, või (iii) kui ST on parandanud kasutaja poolt eespool märgitud viisil ja eespool märgitud aja jooksul teatatud heakskiitmist takistavad ST-st tulenevad vead, või (iv) kui kasutaja on võtnud Kaardi kasutusele. Kõige varasemat aega ülal mainitutest kohaldatakse.

Vead, mis oluliselt ei sega kaardi kasutamist, ei ole takistuseks kaardi heakskiitmisele. Juhul, kui kaart ei vasta tellimusele või see on muidu defektiga, peab kasutaja teatama sellest viivitamatult ST-le e-postiga aadressil asiakaspalvelu@veronumero.fi. Kasutaja võib tellida uue kaardi tasuta, kui viga tuleneb ST-st.

 1. Valtti kaardi kehtivusaeg, tühistamine ja uuendamine

Valtti kaart on kehtiv kaardile märgitud kehtivusaja, mille lõppemisel kaart tuleb uuendada, selleks tuleb tellida uus tasuline kaardipakett. Kasutaja võib vajadusel sulgeda nutikaardi Ilmoita teenuse kaudu näiteks juhul, kui töötaja töösuhe lõpeb.

ST-l on õigus tühistada valesid või puudulikke andmeid sisaldavad Valtti kaardid ja sellised Valtti kaardid, mida on kasutatud kaarditingimuste vastaselt, kasutajale sellest eelnevalt teatamata.

 1. Valtti kaardi kasutusõigus

Kasutajal on õigus kasutada oma ettevõttesiseses äritegevuses selle töötajatele tehtud Valtti kaarte ja Valtti nutikaardiga ühendatud elektroonilist kaardivaramut kaardil märgitud kehtivusajal, eeldades, et kaardile või elektroonilisele kaardivaramule märgitud andmed on õiged ja et kaarti kasutab ainult töötaja, kellele kaart on antud.

Kasutajal on ka kaardi kehtivuse ajaks ainuõiguseta ja siirdamiskõlbmatu õigus kasutada Valtti nutikaarti ja selles sisalduvat programmi. Kasutajal ei ole õigust kopeerida, teha või tellida muudatusi kaartides või nutikaardi programmis ega pöördanalüüsida, dekompileerida või muidu püüda tuletada lähtekoodi nutikaardil olevast programmist. Autoriõigused ja muud immateriaalsed õigused nutikaartide programmidele, elektroonilisele kaardiandmebaasile ja nende dokumentatsioonile kuuluvad ST-le ja/või selle litsentsiandjatele.

Kasutajal ei ole õigust kasutada kaarte ja elektroonilist kaardivaramut selleks, et pakkuda neid või nendes sisalduvaid andmeid teenusena kolmandatele osapooltele. Kasutajal ei ole õigust loovutada kaarte või elektroonilises kaardivaramus sisalduvaid andmeid kolmandatele osapooltele, kui seda ei ole eraldi lubatud nendes eritingimustes või nutikaardi kasutusjuhise dokumentatsioonis.

 1. Kontsernikaarte puudutavad eritingimused

Kasutaja, kes tahab teha kontserni hõlmava lepingu Valtti kaartidest, vastutab ST ees selles, et tal on õigus teha leping kõikide tema poolt nimetatud kontserniettevõtete nimel. Kasutaja peab kinnitama kirjalikult lepingu alla kuuluvad kontserniettevõtted, selleks tuleb täita blankett, milles eritletakse iga kontserniettevõtte osas nimi, ettevõttekood, kontaktisiku nimi ja kontaktandmed.

Kasutaja ja tema poolt esindatud kontserniettevõtted peavad heaks kiitma selle, et kontserniettevõtete andmeid ühendatakse Tilaajavastuu.fi ja Veronumero.fi teenustes kasutatavuse hõlbustamiseks. See tähendab seda, et kontserniettevõtted näevad mh. üksteise tööandjate ja töötajate andmeid teenustes. Lepingu alla kuuluvatel kontserniettevõtetel on, kui nii kokku lepitakse, õigus installeerida nutikaartidele ka oma rakendusi ja rakenduste andmeid nagu lukustusi, andmeid söömiste, parkimiskohtade, väravate jne. kohta. Kaardile kirjutamine eeldab teist mikrokiipi ning salajast kirjutamisvõtit, mille ST annab kontserni kasutusse.

Kontserniettevõtted vastutavad oma rakenduste ja nende kasutamise eest, kuna ST ei saa teada rakendusi, mida Kaardile installeeritakse, välja arvatud installeerimised, mida sooritab ST. ST ei ole mitte mingis osas vastutav selliste rakenduste ja rakenduste andmete toimimise ja säilimise eest nutikaardil.

Kontsernikaardi teenuse hinnad määratakse vastavalt tellitud kaarditoorikute ja Valtti kaartide määrale ja valitud tarneviisile hetkel kehtiva hinnakirja järgi.

Kontserniettevõttel on õigus tellida kaarte ST pakutud elektroonilise teenuse kaudu. ST toimetab kaardid Kontserniettevõtte poolt ST-le elektrooniliselt teatatud tarneaadressile Posti vahendusel. Kontsernitellimuste puhul on kaardipakettide tellimismäär vähemalt 1000 tk. Trükikoda loob Kontserniettevõtetele omad kaarditoorikud, millede põhjal kaardid luuakse. Valtti Kaartide tellimisprotsess on kahefaasiline:

 • Ettevalmistusfaasis luuakse kontserni graafilisele ilmele vastavad kaarditoorikud. Ettevalmistusfaas sisaldab kaarditoorikute kavandamist, heakskiitmist, eeltrükkimist ja trükkimist. Tarneaeg on umbes 4-6 nädalat tellimusest. Kaarditoorikute tegemine eeldab, et kasutaja toimetab palutud materjalid vastavalt trükikoja juhenditele. Kasutaja vastutab ise kaartide kvaliteediseire (õigekirja, kujunduse, värvide jne.) eest kaarditoorikute trükkimise osas.
 • Tellimuste käsitlemist võib alustada, kui ST alltöövõtjana toimiv trükikoda on teatanud, et ettevalmistusfaas on lõppenud. Selles faasis ei saa enam teha muudatusi kaarditoorikutes, vaid kontserniettevõtete kõik kaardid tehakse samasugusest kaarditoorikust. Tellimisfaasis võib kaarte tellida normaalselt kokkulepitud tarneaegade piires. Tarneaeg on hinnanguliselt 3-7 tööpäeva. ST ei kohustu sellest tarneajast kinni pidama, aga püüab koos oma alltöövõtjaga tarnida kaardid tarneaja jooksul.

Trükikoda teatab, kui kaarditoorikuid on järele jäänud 300 tk. Kasutaja peab siis otsustama, kas ta tellib kaarditoorikuid juurde. Kaarditoorikute minimaalne tellimismäär on 1000 tk. Tarneaeg on umbes 1 kuu.


Taitorekisteri teenuse eritingimused

Versioon 3.4.2017

 1. Kohaldamine

Neid Taitorekisteri teenuse (edaspidi: teenus) eritingimusi kohaldatakse Suomen Tilaajavastuu Oy (edaspidi: ST) osutatava Taitorekisteri teenuse ja selle kaudu pakutava sisu kasutamisel. Teenuse suhtes kohaldatakse lisaks eritingimustele Suomen Tilaajavastuu Oy üldisi kasutustingimusi ja Veronumero.fi teenuse kasutustingimusi nii, et käesolevad eritingimused täiendavad üldtingimustes ja Veronumero-fi teenuse kasutustingimustes nimetatut. Kui käesolevad eritingimused ning Suomen Tilaajavastuu Oy üldised kasutustingimused ja Veronumero.fi teenuse kasutustingimused (https://www.tilaajavastuu.fi/kayttoehdot) on omavahel vastuolus, kohaldatakse esmalt käesolevaid eritingimusi.

Registri eritingimustes tähendab „kasutaja“ ettevõtet, mis on sõlminud STga lepingu Taitorekisteri teenuse, Työmaarekisteri teenuse või ST muu sellise teenuse kohta, mis kasutab Taitorekisteri teenuse andmeid. „Tööandja“ all mõistetakse sellist kasutajat, kes kasutab teenust enda töötajate kutsekvalifikatsiooni andmete haldamiseks ning vastavate andmete edastamiseks teistele kasutajatele ja kolmandatele pooltele.

 1. Teenuse kirjeldus

Taitorekisteri on ennekõike ehitusala töötajatele suunatud lisateenus, mis täiendab ST Työmaarekisteri teenust ja Ilmoita teenust nii, et teenuse tellinud tööandja võib (i) koguda, tõendada, kontrollida ja hallata enda töötajate kvalifikatsiooniandmeid ning neid jagada, (ii) hankida töötajatele Valttikortti, mille abil saavad kolmandad pooled lugeda kvalifikatsiooniandmeid, kui kasutada teenusega ühilduvat kaardilugeja rakendust, (iii) anda lepingupartneritele volitused juurdepääsuks kvalifikatsiooniandmetele, (iv) jagada enda töötajate kvalifikatsiooniandmeid Työmaarekisteri teenuses tehtud märgete kaudu automaatselt tööandja lepingupartneriks tunnistatud muule kasutajale, näiteks tellija ettevõttele, ühisel ehitusobjektil tegutsevale peatöövõtjale või ehitustellijale seadusjärgsete ja lepingul põhinevate kohustuste ja tööohutuse tagamiseks. Taitorekisteris sisalduvaid kvalifikatsiooniandmeid saab vaadata ST või ST partnerprogrammi kuuluvate kolmandate poolte pakutavate rakenduste abil, mis kas loevad töötaja esitatavat Valttikorttit ja otsivad töötaja andmeid Taitorekisterist Valttikortti tunnustega või otsivad andmeid Taitorekisterist ST pakutava kasutajaliidese kaudu selliste kasutajatunnustega, millega on õigus töötaja andmeid otsida.

Taitorekisteri sisaldab tööandja poolt teenusesse sisestatavaid enda töötajate kvalifikatsiooniandmeid ning selliseid teenuses sel ajal kasutatavaid kolmandate poolte esitatud ja hallatavaid kvalifikatsiooniandmeid, mis lisatakse Ilmoita teenuses registreeritud töötaja andmetele otse kõnealuse kvalifikatsiooni andnud või kvalifikatsiooni andmeid haldavalt kolmandalt poolelt.

Ühe osana teenusest avaldatakse tööandja töötajate kehtivate teenuses avaldatud kvalifikatsioonide koguarv liikide kaupa tasuta ST teenuses Zeckit.fi ning Zeckit.fi teenuse andmeid kasutavates muudes ST ja/või selle koostööpartnerite äriinfoteenustes.

Teenuse sisu ja tehnilisi nõudeid on kirjeldatud praegu kehtivas Taitorekisteri teenuse kirjelduses. ST võib kasutada teenuse osutamisel allhankijaid.

 1. Muudatused

Teenuste osutamisel kasutatakse ST tarnemudeleid, menetlusi ja andmesidelahendusi, mida ST võib ST üldiste kasutustingimuste kohaselt vabalt muuta. ST tarnemudelid ja meetodid kuuluvad ainuõigusega ST-le ja/või tema allhankijatele. Kasutajatele nende suhtes mingeid õigusi ei anta.

Kasutaja on teadlik, et STst sõltumatud kolmandad pooled (nt ohutuskaarte ja kvalifikatsioonitõendeid väljastavad pooled ning seadusjärgseid kvalifikatsioone väljastavad asutused) võivad teha oma teenustes ja hinnakirjades muudatusi, mis võivad avaldada mõju ST pakutava teenuse sisule, teenuse osutamisele ja hinnale. ST kohustub teavitama kasutajat sellistest kolmandate poolte muudatustest tulenevatest teenuste ja hinnakirja muutustest olenevalt võimalustest teenuse kasutajaliidese kaudu mõistliku aja jooksul ette teatades. Kasutaja on siiski teadlik, et ST teenuse toimivus võib sõltuda selliste kolmandate poolte tehtud muudatustest ja otsustest ning neist tulenevad muudatused jõustuvad kohe.

 1. Teenuseosutaja üldised kohustused

ST hoolitseb isikuregistri haldamise ja tööandja antud volituste alusel talle määratud ülesannete eest tööandja nimel. ST kohustub osutama tööandjale ja teistele kasutajatele teenuseid professionaalselt, asjatundlikult ja kooskõlas kehtiva teenusekirjeldusega. ST ei vastuta siiski selle eest, et teenuse kasutamine on katkematu või veatu. Kui teenuses esineb kõrvalekaldeid, peab kasutaja sellest kohe ST-le kirjalikult teatama. ST peab ilma asjatu viivituseta viima teenuse kasutamise kokku lepitud kujule.

 1. Kogutavad isikuandmed

Tööandja salvestab teenuses enda töötajate kvalifikatsiooniandmed ja nende kehtivust puudutava info ning võimalikult ka muu teenuses eeldatava teabe.

Tööandja on isikuandmete seadusele (523/1999) vastav registripidaja seoses töötajaid puudutavate teenusesse salvestatud isikuandmetega ning vastutab seega selle eest, et teenuse kasutamise kaudu koostatavas ettevõttepõhises töötajate registris olevaid isikuandmeid käideldakse, edastatakse ja hoitakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega. ST hoolitseb isikuregistri haldamise ja tööandja antud volituste alusel talle määratud ülesannete eest tööandja nimel.

ST käitleb tööandja poolt teenusesse salvestatud isikuandmeid isikuandmete seaduse ja muu kohaldatava õiguskorra alusel ning Taitorekisteri teenuse kirjelduses täpsemalt selgitatud moel. Taitorekisteri teenuse kehtiv registri selgitus on ST veebilehel.

ST peab kasutajate kohta kliendiregistrit. Kliendiregistri kehtiv registri kirjeldus on ST veebilehel.

 1. Tööandja antud volitus teenuseosutajale

Luues teenuse kasutajatunnuse ja nõustudes kasutajatingimustega, annab tööandja ST-le järgmised volitused:

 • luua tehnilise kasutusühenduse abil elektrooniline Taitorekisteri tööandja nimel;
 • kontrollida tööandja esitatud teatavate kvalifikatsiooniandmete õigsust ja kehtivust koostöös kvalifikatsioone väljastavate või neid kontrollivate pooltega;
 • edastada isikuregistris olevaid töötaja kvalifikatsiooniandmeid teistele teenuse kasutajatele, kellel on kehtivate seaduste alusel õigus või kohustus saada töötajat puudutavaid kvalifikatsiooniandmeid või kellel on tööandjaga sõlmitud lepingu põhjal õigus kontrollida tööandja töötajate kvalifikatsiooniandmeid;
 • edastada isikuregistris olevaid andmeid üksiku päringu või massedastuse alusel Soome ametiasutustele, kelle ülesanne on tellija vastutuse seaduse või töökaitset, tööohutust või maksustamist puudutava õiguskorra järelevalve ja kontroll ning varimajanduse takistamine.

Tööandja vastutab, et tal on õigus

 • saada töötajalt andmeid kvalifikatsiooni kohta;
 • avaldada ja edastada töötaja kvalifikatsiooniandmeid teenuse teistele kasutajatele ja Valttikortti näitamise teel kolmandatele pooltele.

Selguse huvides olgu märgitud, et ST-l on oma ülesannete tõttu juurdepääs privaatsetele isikuregistri andmetele ja tal on õigus kasutada neid andmeid teenuse vajaliku õigsuse tagamiseks, parandades andmeid, edastades andmeid maksuametile ning aidates täita kohustuslikke seadustel põhinevaid ametkondlikke päringuid.

 1. Kasutaja õigus kasutada teenust ja selles sisalduvaid materjale

Tööandja saab õiguse kasutada teenust enda ettevõttes kooskõlas nende eritingimuste ja teenuse registri kirjeldusega. Tööandjal on õigus enda ettevõttepõhise töötajate registri pidajana käidelda registri kirjelduses nimetatud kasutusotstarbel enda töötajate kvalifikatsiooniandmeid, mis on salvestatud enda töötajate loendisse (edaspidi: töötajate register).

Teistel kasutajatel on õigus käidelda tööandja töötajate kvalifikatsiooniandmeid maksunumbri seadusel, tööohutusseadusel ja muudel kehtivatel seadustel põhinevate kohustuste täitmiseks või tööandjaga sõlmitud lepingu kohaselt.

Kasutajal on õigus salvestada teenuses olevaid materjale enda valduses olevasse arvutisse ning õigus printida ja kopeerida selliseid materjale ainult teenuse registri selgitusele vastaval otstarbel. Kasutaja peab arvestama teenuse kaudu saadavate materjalide hoidmisel kehtivates õigusaktides määratud kohustusi.

Kasutajal ei ole õigust edastada teenuse kaudu saadud materjale kolmandale poolele ega avalikustada selle sisu või osa sellest avaliku levitamise, vahendamise, esitamise või näitamise teel, kui ST või muu õiguste valdaja ei ole andnud selleks kirjalikku nõusolekut. Kasutajal ei ole õigust valmistada ega lasta kellelgi teisel valmistada teenuse sisu või selle andmebaaside koopiaid.

ST-l on õigus tõkestada teenuse kasutamine, kui on mõjuv põhjus kahtlustada, et teenust kasutatakse otstarbele mittevastavalt või kehtivaid seadusi eirates. Kasutaja on kohustatud hüvitama kahjud, mis tulenevad nende eritingimuste, Veronumero.fi teenuse eritingimuste ja Suomen Tilaajavastuu üldiste kasutustingimuste, teenuse kasutamist puudutava lepingu või seadustega vastuolus olevast kasutamisest.

 1. Teenuseosutaja õigus andmeid käidelda ja edastada

ST käitleb teenuses salvestatud andmeid vaid teenuse osutamiseks kasutajatele. ST-l ei ole õigust kasutada teenusesse salvestatud andmeid muul moel kui neis eritingimustes ja registri selgituses kirjeldatud otstarbel.

ST-l on õigus edastada tööandja poolt Taitorekisterisse salvestatud andmeid teistele kasutajatele ja kolmandatele pooltele neis eritingimustes ja registri selgituses kirjeldatud moel.

ST-l on ka õigus edastada teenuses salvestatud andmeid seadusjärgsete kohustuste täitmiseks ning ametkondade seadusjärgsete päringute alusel ilma tööandja või muu kasutaja nõusolekuta.

ST-l on seega õigus ühendada teenuses salvestatud andmeid uute sama töötaja kohta muus seoses teenusesse salvestatud andmetega (nt eritööload) sellisel juhul, kui kasutajal on ehitusala tööandjana, tellijana või muus rollis olles või seaduse järgi kohustus kontrollida töötajaid puudutavaid andmeid.

 1. Hinnad ja maksetingimused

ST nõuab teenuse kasutamise eest kehtivale hinnakirjale vastavat tasu.

Maksetingimus on kõigi arvete puhul 14 päeva arve kuupäevast ja viivis vastab intressiseadusele.

 1. Teenuse kasutamise lõpetamine

Taitorekisteri teenust puudutav leping lõppeb alati automaatselt kasutaja Työmaarekisteri teenust puudutava lepingu lõppemisel.

Mõlemad pooled võivad Taitorekisteri teenuse kasutamise lepingu lõpetada 30-päevase etteteatamisajaga. Lõpetamisest tuleb teisele poolele kirjalikult teatada. Kasutaja peakasutaja saab lepingu lõpetamisest teada anda ka teenuse veebilehel.  Mõlemad pooled võivad lepingu lõpetada kohe ilma etteteatamisajata, kui teine pool rikub lepingut märkimisväärselt. Kui lepingu rikkumist on võimalik heastada, on eelduseks siiski, et rikkumise teinud pool ei ole tegevust parandanud 30 päeva jooksul pärast teise poole esitatud kirjalikku nõuet. Pärast lepingu lõppemist ei ole ST-l kohustust tagastada ühtegi tasutud teenustasu.

Lepingu lõppemisel lõppeb ka kasutaja Taitorekisteri kasutamise õigus. Taitorekisteris olevaid töötajate kvalifikatsiooniandmeid hoitakse teenuses ajalooandmetena, mille abil teised kasutajad, kellel on kehtivate seaduste alusel õigus või kohustus saada töötajat puudutavaid kvalifikatsiooniandmeid või kellel on tööandjaga sõlmitud lepingu alusel õigus kontrollida tööandja töötajate kvalifikatsiooniandmeid, saavad endiselt kontrollida varem esitatud kvalifikatsiooniandmeid. Ajalooandmeid säilitatakse maksimaalselt 15 aastat pärast kvalifikatsiooni kehtivuse lõppu.

  EST-General terms special terms (11-07-2017)