8.7.2016
Lähetatud töötajate seadus

Parlament on võtnud vastu uue seaduse töötajate lähetamise kohta, millega tunnistati kehtetuks varasem seadus töötajate lähetamise kohta.

Seadus jõustus 18.06.2016. Seaduses sätestatu, st. lähetava ettevõtte kohustus enne lähetamist esitada andmed lähetatavate kohta jõustub siiski hiljem eraldi seadusega sätestatud ajal.

Uus seadus sisaldab sätteid Soome lähetatud töötajatele sätestatud töötingimuste, lähetava ettevõtte ja tellija kohustuste kohta. Seaduses on sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse asutuste koostöö ja volitused, samuti on kehtestatud rahaliste- ja halduskaristuste ja trahvide piiriülese jõustamise regulatsioon. Seadus põhineb Euroopa Liidu direktiivil.

Lähetatud töötajatele sätestatud töötingimuste miinimumnõuded ei muutu. Soome lähetatud töötajale tuleb kohaldada samu kollektiivlepinguid nagu soomlastest töötajatele. Seega tuleb näiteks lähetatud töötajale maksta lähetuse ajal päevaraha.

Muudatusi on ka seaduse sanktsioonides ja karistuste kohaldamises. Varasemas lähetatud töötajate seaduses on kriminaalvastutust puudutavad sätted asendatud hooletustrahvidega (tegevusetuse tasu), mille suuruse määrab vastav järelevalveasutus. Hooletustrahvi suurus on 1000-10000 eurot.

Seaduse peamised muudatused

Peatöövõtjal ja tellijal on kohustus välja selgitada töötajale makstava palga suurus.

Kui lähetatud töötajale ei ole makstud üldkohalduva kollektiivlepinguga ettenähtud miinimumtasu on tal sellest õigus teavitada peatöövõtjat või tellijat. Miinimumpalk on üldsiduva kollektiivlepingu kohane palk. Saades sellise info tuleb peatöövõtjal või tellijal koheselt paluda lähetava töötaja ettevõttelt selgitust töötajale makstava palga kohta.

Peatöövõtja ja tellija peavad selgituse ning lähetavalt ettevõttelt saadud tõendi toimetama töötajale. Selgitus ja tõend tuleb töötaja palvel esitada ka tööohutuse ja töötervishoiu asutusele. Seadus puudutab ka allhankijaid ning tööjõudu vahendavaid ettevõtteid. Sisulist vastutust töötaja saamata jäänud palga eest peatöövõtjal või tellijal ei ole.

Peatöövõtjale või tellijale on võimalik määrata hooletustrahv, juhul kui ta seaduses ettenähtud viisil jätab lähetatud töötaja märguandele reageerimata ning ei palu lähetavalt ettevõttelt tõendit või ei edasta seda lähetatud töötajale või ei edasta lähetatud töötaja palvel saadud tõendeid tööohutuse ja töötervishoiu asutusele.

Esindaja ja selle valimine

Lähetaval ettevõttel on kohustus valida endale Soomes esindaja. Tulevikus piisab sellest, et esindaja on määratud ning, et ta on lähetatud töötajale ning ametnikule kättesaadav lähetuses oldava aja vältel. Esindajat ei pea olema lähetuse lõppedes. Samuti säilib tellijal kohustus hoolitseda selle eest, et lähetava ettevõttega lepingut sõlmides määratakse ka esindaja.

Uue seaduse kohaselt on tellijal kohustus aidata tööohutuse ja töötervishoiu asutusi vajadusel tabama/kätte saama ettevõtte esindajat. Juhul, kui tööohutuse ja töötervishoiu ametnikul ei ole oma töökohustusi täites võimalik ettevõtte esindajat tabada tuleb tellijal ametniku palvel paluda ettevõttel edastada andmed selle kohta, kus ja kuidas on esindajat võimalik tabada ning edastada saadud informatsioon ametnikule. Selle kohustuse täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral võidakse tellijale määrata hooletustrahv.

Kohustus pidada lähetatud töötajate andmeid kättesaadavana

Uue seaduses kohaselt peavad lähetatud töötajate andmed olema kirjalikult kättesaadavad kogu lähetuse aja. Erinevalt kehtivast seadusest ei ole see enam esindaja vaid lähetava ettevõtte kohustus. Esitatavad andmed on suuresti samad varasemas seaduses sätestatuga. Uueks kohustuseks on finantsasutuse poolt väljastatud makstud palgatõendi edastamine, millega püütakse tõhusamalt jälgima, et töötajatele makstaks miinimumpalka.

Andmeid on lubatud säilitada elektrooniliselt eeldusel, et need on ametniku palvel koheselt kättesaadavad. Kohustus on täidetud juhul, kui ametniku palvel suudetakse andmed kirjalikult esitada.

Lähetava ettevõtte kohustus edastada andmed töötajate lähetuse kohta

Seaduses on lähetava ettevõtte jaoks oluline uus kohustus. Lähetav ettevõte peab enne töötaja lähetamist teavitama tööohutuse ja töötervishoiu asutust töötajate lähetamise kohta Soome. See kohustus jõustub hiljem eraldi seadusega sätestatud ajal kuna järelvalveasutusel ei ole hetkel piisavalt tehnilisi võimalusi andmeid koguda.

Ehitusalal tuleb andmed edastada alati, sõltumata sellest mitu töötajat lähetatakse ja kaua töö kestab. Ehitusalal tuleb andmed lisaks töökaitseametnikule edastada ka tellijale ja peatöövõtjale.

Seaduses on üksikasjalik nimekiri andmete kohta mis tuleb edastada. Andmed peavad sisaldama mh. ettevõtte identifitseerimis- ja kontaktandmeid ja teavet vastutava isiku kohta. Samuti tuleb esitada ka tellija, peatöövõtja ja ehitaja kontaktandmed. Lähetavate töötajate ja sooritatava töö kohta tuleb esitada töötajate arv, lähetuse alguskuupäev ja prognoositav kestus, töökoht ning mis alal töötajad tööle asuvad. Lisaks sellele tuleb esitada lähetava ettevõtte esindaja identifitseerimis- ja kontaktandmed. Juhul, kui esitatavad andmed oluliselt muutuvad, tuleb sellest koheselt vastavaid instantse informeerida.

Seaduse rikkumise eest on karistuseks hooletustrahv

Hooletustrahvi suuruse määrab vastav järelevalveasutus. Trahvi suurust määrates määratakse samaaegselt ka selle tasumise tähtaeg. Hooletustrahvi suurus on minimaalselt 1000 ja maksimaalselt 10000 eurot.

Hooletustrahvi võib määrata ettevõttele, kes on jätnud edastamata andmed lähetatavate töötajate kohta, kes ei ole määranud seadusega ettenähtud esindajat või ei ole teinud lähetatud töötajate andmeid kättesaadavaks. Tellijale võidakse määrata hooletustrahv juhul, kui ta ametniku palvel ei ole aidanud ametnikul seaduses ettenähtud viisil kontakteeruda lähetava ettevõtte esindajaga.

Ehitusalal on võimalik peatöövõtjale või tellijale määrata hooletustrahv, juhul kui ta seaduses ettenähtud viisil jätab lähetatud töötaja märguandele reageerimata ning ei palu lähetavalt ettevõttelt tõendit või ei edasta seda lähetatud töötajale või ei edasta lähetatud töötaja palvel saadud tõendeid tööohutuse ja töötervishoiu asutusele.

 

Lisainformatsiooni Talonrakennusteollisuus ry liikmesettevõtetele