Registriinfo

Registriinfo

 1. Registripidaja

Suomen Tilaajavastuu Oy (2327327-1)

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 0600 301339

asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi

 

 1. Registritoimingute eest vastutav isik          

Haldusjuht Annina Mäki

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 040 351 6409

annina.maki@tilaajavastuu.fi

 

 1. Registri nimetus

Suomen Tilaajavastuu Oy Luotettava Kumppani ja tilaajavastuu.fi teenuste register.

 1. Registri kasutusotstarve

Registrit kasutatakse Luotettava Kumppani ja teiste tilaajavastuu.fi teenuste (”Teenused”) arendamisel.  Registris salvestatud andmeid avalikustatakse Teenuse kaudu ja andmeid loovutatakse Teenuse teistele kasutajatele vaid Registripidajale klientettevõtte poolt antud volituste ulatuses.

Registrit kasutatakse ka kliendiandmete haldamisel arvelduste tegemiseks, registri arendamiseks, vigade kõrvaldamiseks, maksevõime kontrollimiseks ning ettevõtte andmete õigsuse kontrollimiseks, kliendisuhete hoidmiseks ning Registripidaja ja/või selle koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste reklaamimisel.

 1. Registrisse kantavad andmed

Registris on kliendi nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, klientettevõtte registreerimisnumber (y-tunnus) ning ettevõtte juhatuse ja tegevjuhi andmed.

Lisaks nimetatud andmetele on registris salvestatud registreeritud kliendi peakasutaja kasutajatunnus ja salasõna.

Registrisse on salvestatud ka volikirja alusel kogutud andmed volikirja väljastanud ettevõtte ja selle allkirjastanud isiku kohta. Need andmed edastatakse pensionikindlustusfirmale ja maksuametile. Tänu nendele infoallikatele salvestatakse maksuameti andmebaasist registrisse ettevõtte nimi ja y-tunnus, pensionikindlustusseltsidest nimi ja y-tunnus, õnnetusjuhtumikindlustust vahendavatelt ettevõtetelt y-tunnus ja nimi, ettevõtluskeeluregistrist nimi ja isikukood ning Rakennuksen Laatu RALA ry-st ettevõtte nimi ja juhatuse ning võimaliku tegevjuhi andmed. Bisnode Oy poolt salvestatakse registrisse eraldi tasu eest ettevõtte krediidiinforaport. Klient ise teavitab millist kollektiivlepingut kohaldatakse. Eesti ettevõtete isikuandmed saadakse Eesti äriregistrist, MTR majandustegevuse registrist ning Eesti politseilt Justiitsministeeriumilt. Andmed avaldatakse vastavalt Eesti seadustele, seega sisaldavad need ka andmeid eesti isikukoodi ja aadressi kohta.

Kasutame oma veebileheküljel kasutaja tuvastamisel nn. cookie- funktsiooni ehk küpsiseid. Küpsiste kasutamine on internetimaailma igapäevane osa. Küpsised on väikesed andmefailid, mis tagavad Teenuse mugavama ja sujuvama kasutamise. Kasutaja saab keelata täielikult küpsiste kasutamise või seadistada arvuti nii, et brauser märku annaks, kui küpsiseid kasutatakse.

Kasutajal on õigus kontrollida registrisse salvestatud kasutajat puudutavaid andmeid. Seda saab teha võttes ühendust teenusepakkujaga.

Registripidaja rakendab mõistlikke meetmeid takistamaks Kasutaja isikuandmete kuritarvitamist ja kadumist ning tõkestamaks volitamata isikute juurdepääsu andmetele.

 1. Seadusjärgsed infoallikad /teabeallikad     

Soome ettevõtted:

– Bisnode Finland Oy edastab koostöölepingu kohaselt järgmised andmed: väljavõtte YTJ lehelt (ettevõtete ja organisatsioonide teabesüsteem) ning väljavõtte äriregistrist võimalike ärikeeldude kohta.

– PRH (Patendi- ja Registriamet) edastab koostöölepingu kohaselt väljavõtte äriregistrist.

– Rakentamisen Laatu RALA ry edastab koostöölepingu kohaselt RALA –raporti.

– Maksuamet edastab koostöölepingu kohaselt ettevõtete maksuandmed.

– Pensionikindlustusfirmad edastavad koostöölepingu kohaselt andmed töötajate ja ettevõtjate pensionimaksete kohta.

– Soome kindlustusfirmad edastavad koostöölepingu kohaselt andmed kohustusliku õnnetusjuhtumiskindlustuse kehtivusaja kohta. Mõned esitavad ka andmed vabatahtlike õnnetusjuhtumikindlustuste kohta.

Eesti ettevõtted:

– Maksu- ja tolliametist saadakse andmeid ettevõtte maksuvõlgade, maksehäirete, võimaliku pankroti, ametlike teadaannete ja käibemaksuinfo kohta.

– MTR Majandustegevuse registrist saadakse andmed võimalike väljastatud erilubade kohta.

– Eesti äriregistri teabesüsteemist saadakse äriregistriandmete väljavõte ning andmed ettevõtte finantsaruannete ning praeguste ja endiste juhatuse liikmete kohta.

– Maksehäirete registrist saadakse andmed juhatuse liikmete seostest teiste ettevõtetega.

– Politseilt ja Justiitsministeeriumilt saadakse andmeid juhatuse liikmete võimalike kohtulike karistuste kohta.

Eelpool nimetatud teabeallikad on avalikud.

Osa andmetest, sh. andmed kohaldatud kollektiivlepingute kohta edastab klient ise. Infoallikaks loetakse ka teenuse osutamise või haldamise käigus saadud infot.

 1. Andmete seadusjärgne loovutamine

Teavet antakse Suomen Tilaajavastuu Oy-ga lepingu sõlminud klientidele. Andmed esitatakse elektrooniliselt salastatud kujul või kirja teel.  Suomen Tilaajavastuu Oy võib kliendiandmeid esitada ametiasutuste nõudel.

 1. Seaduslik andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Registri andmeid ei loovutata kolmandatele osapooltele, välja arvata ülalpool kirjeldatud tingimustel. Andmeid ei loovutata väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud Soome isikuandmete seaduse piires ja Registripidaja antud volitusega sellistele teenuse kasutajaks registreerunud ettevõtetele, kes vajavad antud andmeid seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste täitmiseks Soomes tegutsemisel.

 1. Muudatused ja uuendused

Andmebaasis sisalduvat teavet ajakohastatakse regulaarselt sellest eraldi ette teatamata, võimalikest muudatustest teavitatakse hiljem ”viimati uuendatud” teatega. Uuendustega kursis olemiseks jälgi seda lehte. Teenust kasutav isik aktsepteerib muudatused jätkates Teenuse kasutamist.

 1. Registri kaitsmise põhimõtted

Nii manuaalselt kasutatavad materjalid kui ka elektrooniliselt salvestatud andmed on kaitstud andmekaitseseaduse elektroonilise infovahetuse põhimõtete ning sideameti määruste ja juhendite kohaselt. Kõik materjalid on olemas elektroonilisel kujul.

Volikirju säilitatakse nii elektrooniliselt, kui ka paberkandjal.

Register asub Soomes kaitstud serveris.

 1. Jõustumise kuupäevMäärus jõustus 24. aprillil 2012. Viimati muudetud 02.08.2016.

 

 

Registriinfo

Suomen Tilaajavastuu Oy CRM-süsteemiga liidetav isikuandmete register

Soome isikuandmete seadus (523/99) 10 §

 1. Registripidaja

Suomen Tilaajavastuu Oy (y-tunnus 2327327-1)

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 0600 301339

asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi

 

 1. Registritoimingute eest vastutav isik

Haldusjuht Annina Mäki

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 040 351 6409

annina.maki@tilaajavastuu.fi

 

 1. Registri nimetus

Suomen Tilaajavastuu Oy (edaspidi ”ST”) CRM-süsteemiga liidetav isikuandmete register ST klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikutest ja kasutajatest. Klientideks on ettevõtted või ettevõtjad. Registreeritud isikud on klientide või potentsiaalsete klientide töötajad või vastutavad isikud.

 1. Registri kasutusotstarve

Isikuandmeid kasutatakse ST teenuste osutamisel klientidele ning olemasolevate ja potentsiaalsete kliendisuhete hoidmisel ning arendamisel. ST võib isikuandmeid kasutada ka ST ja oma koostööpartnerite teenuste reklaamimisel klientidele.

 1. Registrisse kantavad andmed

Andmebaasis/registris on järgnevat teavet:

 • klientettevõtte nimi, y-tunnus ja kontaktandmed
 • klientettevõtte peakasutaja või võimaliku tegevjuhi põhiandmed nagu, nimi, elukutse, postiaadress, e-post, telefoninumber
 • klientettevõtete kliendistaatuse ja lepingulise suhtega seotud andmed, teave hangitud Teenuste kohta ning nende algus- ja lõpukuupäev, andmed ST teenuses olemasolevate tunnistuste ja kutsekvalifikatsioonide tunnistuste kehtivusaegade kohta ja klienditeenindusega seotud andmed
 • teenusepakkujate arveldusandmed ja andmed võlgnevuste kohta
 • andmed otseturunduse keeldude ja lubade kohta
 1. Seadusjärgsed infoallikad /teabeallikad

Infoallikaks on kliendi poolt antud informatsioon ning ST teenuste osutamise käigus ilmnenud informatsioon.

 1. Andmete seadusjärgne loovutamine

ST võib vastavalt seadusele andmeid loovutada oma koostööpartneritele otseturunduse eesmärgil.

 1. Andmete seaduspärane edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Andmeid ei loovutata peaasjalikult väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda va. juhul, kui see on andmete töötlemise tarbeks vajalik. ST-l on lubatud kasutada CRM- süsteemis olevate andmete töötlemiseks alltöövõtjaid. Juhul, kui ST alltöövõtjad töötlevad andmeid väljapool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda tuleb tagada piisav andmekaitse tase vastavalt kehtivale seadusele.

 1. Muudatused ja uuendused

Andmebaasis sisalduvat teavet ajakohastatakse regulaarselt sellest eraldi ette teatamata, võimalikest muudatustest teavitatakse hiljem ”viimati uuendatud” teatega. Uuendustega kursis olemiseks jälgi seda lehte. Teenust kasutav isik aktsepteerib muudatused jätkates Teenuse kasutamist.

 1. Registri kaitsmise põhimõtted

Kõik materjalid on elektroonilisel kujul. CRM-süsteemi on lubatud kasutada vaid töötajatel, kellel on õigus käidelda klientide isikuandmeid. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Andmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüri, salasõnade ning muude tehniliste vahenditega.

 1. Jõustumise kuupäev

Määrus jõustus 24. aprillil 2012. Viimati muudetud 21. oktoober 2015.