Isikuandmete kaitse

 

Tietosuoja

Verkkosivujen ja palveluiden käyttäjät

Versio 23.5.2018

Miten keräämme henkilötietoja?

Kun käytät verkkosivujamme tai Tilaajavastuun palveluita, keräämme käytön yhteydessä henkilötietojasi tässä kuvatulla tavalla. Tarkemmat tiedot löydät tietosuojaselosteiltamme.

Käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano. Keräämme tietoja sopimuksen tekovaiheessa eli kun ostat palvelumme ja/tai kun rekisteröidyt palvelumme käyttäjäksi. Keräämme tietoa myös sopimuksen voimassaollessa. Saamme tietoa myös muilta rekisterinpitäjiltä ja julkisilta tietolähteiltä.

Käytämme henkilötietoja STV:n palveluiden markkinoinnissa ja myynnissä, asiakassuhteen hallinnassa, laskutusta ja asiakastuen tarjoamista varten, käyttöoikeuksien valvontaa ja palvelujen kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittely pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä ja palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

Keräämme webanalytiikka-palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.

Tyypillisesti saamme asiakkaamme yhteyshenkilöiltä suoraan seuraavia tietoja:

 • Asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työsähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tiedot yhteyshenkilön sähköisen suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän luvista ja/tai kielloista
 • Yhteyshenkilön itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
 • Yhteydenottolomakkeiden kautta syötetyt tiedot
 • Asiakaspalautetiedot, yhteydenottoviestit ja suostumukset
 • Keräämme myös potentiaalisten asiakkaidemme tietoja kilpailuihin, arvontoihin tai asiakastapahtumiin tai messuihin osallistuttaessa.

Palveluiden ja verkkosivujen käytön yhteydessä käsittelemme esimerkiksi seuraavia käyttäjää koskevia henkilötietoja:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • STV:n verkkopalveluiden käytöstä kerättävät tiedot
 • STV asiakaspalvelukanavien käytöstä kerättävät tiedot

Muista lähteistä saamme erityisesti seuraavia käyttäjää koskevia tietoja:

 • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Twitterin käyttöön liittyvät tiedot kuten tykkäykset verkkosivuillamme
 • Vieraillessa websivuillamme keräämme selailutietoja kuten IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden toiminnallisuuden käyttöön. Keräämme rekisteröityä koskevia henkilötietoja pääasiassa rekisteröidyltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä ja palveluidemme käytön yhteydessä.
 • Keräämme verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.
 • Voimme kerätä tietojasi erikseen antamasi suostumuksen perusteella.
 • Nauhoitamme asiakaspalvelupuheluita ja tallennamme chat-keskusteluita, jotta voimme kehittää asiakaspalveluamme.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuin STV tarvitsee niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Säilytysajat asiakassuhteen hoitoon liittyville tiedoille:

 • asiakaspalvelun chat-keskustelujen tallenteet: 3 kuukautta
 • asiakaspalvelun puhelinkeskustelujen tallenteet: 7 kuukautta
 • asiakassuhteen hoitoon liittyvät asiakkaan yhteyshenkilön tiedot: niin kauan kuin rekisteröity on kyseisen asiakkaan yhteyshenkilö tai niin kauan kuin STV säilyttää asiakkaan käyttämän palvelun historiatietoja

Kiinteistö- ja rakennusalalla työskentelevät henkilöt (Ilmoita -palvelu)

Versio 23.5.2018

Ilmoita -palvelu

Ilmoita-palvelun kautta työnantajasi voi välittää henkilötietojasi sähköisessä muodossa työn tilaajan, rakennustyömaan päätoteuttajan tai muun työkohteen hallinnoijan henkilörekistereihin. Työnantajasi voi tilata Ilmoita-palvelun kautta sinulle Valttikortin, ePerehdytyksen ja muita mahdollisia lisäpalveluita.

Työnantajasi kirjaa palveluun seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • henkilön nimi
 • henkilötunnus, veronumero ja syntymäaika
  • henkilötunnusta käytetään henkilön yksiselitteiseen tunnistamiseen mm. työsuhteeseen liittyvissä asioissa,  pätevyystietojen verifioinnissa ja TUPAS-tunnistautumisessa
 • henkilön kuva
 • työsuhteen laatu
 • työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kotivaltio
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • osoite kotivaltiossa

Palvelun käytön yhteydessä rekisteröidyn tietoihin voidaan lisätä seuraavia tietoja:

 • tieto henkilön kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin tiedon syöttöhetkellä
 • ePerehdytys-tilauksen status
 • Valttikortin status
 • työntekijän status lähetettynä työntekijänä ja sitä koskevan A1-todistuksen tiedot

Lisäksi tietojen luovutuksen yhteydessä rekisteröidyn tietoihin voidaan yhdistellä STV:n Valttikorttirekisterissä olevia korttitietoja ja Taitorekisterissä olevia pätevyystietoja.

Huomioithan, että työnantajayritys on rekisterinpitäjä oman työntekijälistansa osalta ja työnantajan vastuulla on mm. poistaa omalta työntekijälistaltaan henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt. Työnantajayrityksen vastuulla on myös varmistaa, että sillä on oikeus tallentaa järjestelmään omien työntekijöidensä henkilötiedot.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Työnantajayrityksellä on lakisääteisiä ja sopimusperusteisia velvoitteita luovuttaa työntekijöiden henkilötietoja rakennustyömaan pääurakoitsijalle tai päätoteuttajalle (mm. työturvallisuuslain 52b§ ja verotusmenettelylain 15b §). Rakennusalan ilmoitusvelvollisuutta koskevia ehtoja on myös rakennusalan yleissitovissa työehtosopimuksissa. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilötietojen osalta käsittelyperusteena on laissa asetettu rekisterinpitäjän raportointivelvollisuus. Sopimusperusteisten velvoitteiden täyttämiseksi luovutettavien tietojen osalta käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Ilmoita-palvelun kautta työnantajasi voi luovuttaa henkilötietojasi sopijakumppaneilleen seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
 • Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
 • Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
 • Muiden sopijapuolta koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen kulunvalvonnan toteuttamiseksi
 • Työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
 • Sopijakumppanin oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Sopijakumppanin työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi, ja
 • Työntekijän nimenomaisella suostumuksella muihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu STV:n tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla jossa käyttäjän ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Työnantajasi voi säilyttää henkilötietosi palvelussa työsuhteesi keston ajan. Työsuhteesi päätyttyä työsuhde- ja henkilötiedot säilytetään palvelussa vähintään 18 kuukauden ajan, jonka aikana päätoteuttajana toimivat muut palvelun käyttäjät voi tehdä korjausilmoituksia Verohallinnolle lähettämiinsä työntekijäraportteihin.

Työsuhteen päättymisen jälkeen työsuhde- ja henkilötiedot voivat vielä jäädä STV:n työmaarekisteripalvelua käyttävän päätoteuttajan työmaarekisteriin niin pitkäksi aikaa, kun tietoa tarvitaan yllämainittuihin käyttötarkoituksiin. Verotusmenettelylain mukainen tiedon minimisäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.

Yrityksen vastuuhenkilö (Luotettava Kumppani -palvelu)

Versio 23.5.2018

Luotettava Kumppani ja Raportti -palvelu

Luotettava Kumppani -asiakkaista keräämämme henkilötieto rajoittuu yrityksen vastuuhenkilöiden tietoihin. Olemme rajanneet toiminimestä mahdollisesti selviävät henkilötiedot (esim. henkilön nimi osana toiminimeä tai aputoiminimeä: “Tmi Etunimi Sukunimi ” tai “Etunimi Sukunimi Oy”) henkilötietorajauksen ulkopuolelle koska kyseessä on yritystieto.

Luotettava Kumppani valtakirjasopimuksen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö/t ja allekirjoittajilta tallennamme seuraavat henkilötiedot, jotka kerätään allekirjoittajalta:

 • allekirjoituksen päiväys
 • etunimi
 • sukunimi
 • vastuuasema
 • henkilötunnus
  • Kysymme henkilötunnuksen varmistaaksemme, että valtakirjasopimuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö yrityksessä. Vastuuhenkilöiltä tarkastetaan myös liiketoimintakieltotieto, joka on yksi tilaajavastuulain mukaisista selvitettävistä tiedoista.

Tilaajavastuuraporttien luomista varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotka saamme kaupparekisteriotteelta ja Suomen Asiakastiedolta:

 • etunimet
 • sukunimi
 • syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotipaikka
 • tehtävä organisaatiossa
 • tiedot mahdollisesta liiketoimintakiellosta

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano.

Luotettava Kumppani -palvelun avulla edustamasi yritys voi tarjota sopijakumppaneilleen sähköisessä muodossa tiedot, joita sopijakumppani tarvitsee täyttääkseen tilaajavastuulaissa (22.12.2006/1233) tilaajalle asetetun selvitysvelvollisuuden.

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Henkilötietosi ovat tilaajavastuuraportin liitteenä olevassa yrityksen kaupparekisteriotteessa. Tilaajavastuuraportin tiedot ja siihen sisältyvät henkilötiedot ovat kolmansien osapuolien saatavilla omissa verkkopalveluissamme (Valvoja, Raportti ja Zeckit) sekä yhteistyökumppaneidemme yritystietopalveluissa. Tilaajavastuuraportteja ja niiden tietoja voidaan tarjota rajapinnan kautta sähköisessä muodossa asiakkaidemme kilpailutus-, hankinta- tai vastaavaan tietojärjestelmään.

Voimme luovuttaa Luotettava Kumppani -rekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Arkistoimme kaikki luodut tilaajavastuuraportit. Käyttämme arkistoituja tilaajavastuuraportteja asiakaspalvelun tarjoamiseksi sekä palvelun luotettavuuden ja luotujen tilaajavastuuraporttien autenttisuuden varmistamista varten.

STV:n verkkopalveluissa pidetään kolmansien osapuolien saatavilla aina vain viimeisin tilaajavastuuraportti.

Valttikortinhaltija

Versio 23.5.2018

Valttikortinhaltija

Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste rakennustyömaalle. Ylläpidämme rekisteriä myönnetyistä Valttikorteista.

Keräämme kortinhaltijasta seuraavat henkilötiedot STV:n asiakkaana olevalta työnantajayritykseltä:

 • kortinhaltijan etunimi, sukunimi, veronumero, syntymäaika ja valokuva
 • työnantajan nimi ja y-tunnus

Valttikortin luomisen yhteydessä STV lisää rekisteriin seuraavat tiedot:

 • Valttikortin numero ja viivakoodi
 • sirutunniste
 • Valttikortin viimeinen voimassaolopäivä
 • kortin kuva
 • kortin status ja sen muutostiedot

Valttikortin tilauksen yhteydessä keräämme asiakasrekisteriimme ja palvelun lokeihin seuraavat tiedot:

 • tilauksen tekijän nimi ja tunnistaumisaika ja -tapa
 • tehdyt ja keskeytetyt tilaukset ja niiden tapahtuma-aika

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisterinpitäjän ja asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

STV:n palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä kortinhaltijan henkilötietoja silloin, kun kortinhaltija työskentelee tai on tarkoitus työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaun yhteydessä Valttikorttirekisterin tietoihin voidaan liittää Taitorekisteriin tallennettuja kortinhaltijan pätevyystietoja ja Ilmoita-palvelussa työnantajan ilmoittamia muita henkilötietoja, siinä laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.

Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu STV:n tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla jossa työnantajan/rekisteröidyn ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.

STV voi luovuttaa Valttikorttirekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun STV katsoo viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu STV:n palveluiden käyttöön liittyvän

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Valttikorttirekisterissä säilytetään myönnettyä Valttikorttia koskevat tiedot 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana kortin voimassaoloaika on päättynyt tai niin kauan kuin STV:n asiakkaan Työmaarekisterissä tai muussa rekisterissä on tallennettuna viittauksia kyseiseen Valttikorttiin.

Päättyneiden Valttikorttien numerot (ilman henkilötietoja) tallennetaan pysyvästi suljettujen korttien sulkulistalle.

Rakennustyömaan työntekijä (Työmaarekisteri)

Versio 23.5.2018

Työmaarekisteri-palvelu

Verotusmenettelylaki edellyttää rakennustyömaan päätoteuttajan/pääurakoitsijan raportoivan Verohallinnolle kuukausittain kaikki rakennustyömaalla työskennelleet omat ja urakoitsijoiden työntekijät. Työturvallisuuslaki edellyttää ajantasaisen henkilöluettelon ylläpitämistä rakennustyömaalla, työntekijöiden perehdytystä työmaalle sekä kuvallisen henkilötunnisteen käyttöä. Tämän vuoksi päätoteuttaja/pääurakoitsija käsittelee henkilötietojasi.

Työmaakohtaisen henkilörekisterin rekisterinpitäjä on päätoteuttaja/pääurakoitsija, joka on perustanut työmaan palveluumme.

Työmaarekisteripalvelussa käsiteltävät henkilötietosi sisältävät seuraavia henkilötietotyyppejä riippuen rekisterinpitäjän valitsemista palvelukomponenteista:

Ilmoita-palvelun työntekijärekisteristä haetut tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai veronumero ja syntymäaika
 • tieto kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin
 • työsuhteen laatu
 • työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kotivaltio
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • osoite kotivaltiossa

Valttikorttirekisteristä haetut tiedot:

 • Valttikortin tiedot

Rekisterinpitäjän palveluun syöttämät tiedot:

 • perehdytystiedot
 • kulkuoikeustiedot

Rekisterinpitäjän kulunvalvontajärjestelmästä tuodut tiedot:

 • työmaan kulkuleimaustiedot

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelyperusteena on rakennustyömaan päätoteuttajan/pääurakoitsijan lakisääteiset velvollisuudet sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Päätoteuttaja/pääurakoitsija luovuttaa henkilötietoja säännöllisesti viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Päätoteuttaja/pääurakoitsijavoi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassaolevan tietosuojalainsäädännön puitteissa.

Työmaarekisteripalveluun tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
 • Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
 • Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
 • Muiden rekisterinpitäjää koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaan kulunvalvonnan toteuttamiseksi
 • Työmaalle perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan työnjohtotarkoituksissa
 • Päätoteuttajan/pääurakoitsijan oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Päätoteuttajan/pääurakoitsijan työmaalla toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Päätoteuttaja/pääurakoitsija säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se tarvitsee niitä ylläolevissa käyttötarkoituksissa. Verotusmenettelylain mukainen Verohallinnolle raportoitujen tietojen vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.

Taitorekisteriin merkityt pätevyydet

Versio 23.5.2018

Taitorekisteriin merkityt pätevyydet

Taitorekisteriin kerätään tietoja ammattipätevyyksistä ja niiden voimassaolosta. Henkilötietojasi on Taitorekisterissä jos:

 • työnantajasi ylläpitää pätevyystietoja Taitorekisterissä, tai
 • olet pätevyyden suorittamisen yhteydessä antanut suostumuksesi sille että pätevyys voidaan julkaista Taitorekisterissä

Taitorekisteriin tallennamme seuraavat henkilötiedot/henkilöön liittyvä tiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • veronumero
 • syntymäaika
 • pätevyyden tyyppi
 • pätevyyden tunniste
 • pätevyyskortille kirjoitettu nimi
 • voimassaolotiedot
 • pätevyyden myöntäjä
 • tieto onko pätevyyden voimassaolo varmennettu
 • muutostiedot

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano ja/tai rekisteröidyn antama suostumus.

Taitorekisteri on erityisesti rakennusalan työnantajille suunnattu palvelu, jolla työnantaja voi ylläpitää työntekijöidensä ammattipätevyystietoja ja jakaa niitä sopijakumppaneilleen, kuten esimerkiksi rakennustyömaan työnjohtajalle.

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

STV:n palveluita käyttävät asiakkaat voivat hakea ja tallentaa omiin tietojärjestelmiinsä rekisteröidyn (pätevyyden haltijan) henkilötietoja silloin, kun rekisteröity työskentelee tai on tarkoitus työskennellä asiakkaan rakennustyömaalla tai muussa työkohteessa. Tiedonhaku tapahtuu pääsääntöisesti siten, että rekisteröity esittää asiakkaalle Valttikorttinsa ja asiakas hakee pätevyystiedot Valttikortin tunnisteilla rajapinnan läpi STV:n järjestelmästä. Asiakas voi hakea samassa yhteydessä Valttikorttirekisterin ja Ilmoita-palvelussa työnantajan ilmoittamia muita henkilötietoja, siinä laajuudessa kuin asiakkaalla on laillinen käsittelyperuste tällaisen lisätiedon käsittelylle.

STV voi luovuttaa Taitorekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun STV katsoo viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu STV:n palveluiden käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

Käytämme palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita (mm. palvelukeskuksia) ja siirtää henkilötietoja tällaisille alihankkijoille palvelun tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Pätevyystietojen säilytysaika määritellään seuraavasti:

 • pätevyystieto poistetaan Taitorekisteristä viipymättä, kun saamme tiedon siitä, että olet peruuttanut antamasi suostumuksen
 • voimassaolevat pätevyystiedot säilytetään niin kauan kuin tietosi on tallennettuna Ilmoita-palvelun työntekijärekisteriin
 • päättynyttä pätevyyttä koskevat tiedot tallennetaan korkeintaan kahden vuoden ajan pätevyyden vanhenemisvuoden lopusta.

 

 

 

Andmesubjekti õigused

Versioon 23.5.2018

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

Kui soovite teid puudutavaid isikuandmeid kontrollida, täitke enda isikuandmete kontrollimistaotluse blankett.

Tietosuojavastaava

Lisätietoja ja yhteydenotot

Jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä Suomen Tilaajavastuu Oy:n tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaava, Saara Rinta-Jouppi

tietosuoja@tilaajavastuu.fi

Suomen Tilaajavastuu Oy

Tietosuojavastaava

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

Miten turvaamme tietosi?

Versio 23.5.2018

Miten turvaamme tietosi?

Henkilötietoja voivat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtävässään. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon.

Palvelun tuottamisessa voidaan käyttää Euroopan talousalueella toimivia alihankkijoita. Alihankkijoiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen kirjallinen data processing agreement ja sovittu henkilötietojen salassapidosta. Siltä osin kuin asiakas- ja markkinointiviestinnän ja asiakaspalvelun tarjoamisessa käytetään kolmannen osapuolen pilvipalveluita (mm. Hubspot, Zendesk), olemme varmistaneet, että henkilötietojen siirrot  Euroopan talousalueen ulkopuolelle on tehty voimassaolevan lain mukaisesti kuten esim. EU:n mallilausekkeiden ehdoilla tai hyödyntäen EU – USA Privacy Shield -järjestelyä.

Tietojen käsittelyssä käytetyt palvelimet sijaitsevat asianmukaisilla kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmillä suojatuissa Euroopan talousalueella sijaitsevissa palvelinkeskuksissa. Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Palveluiden käytöstä kerätään lokitietoja virhetilanteiden ja väärinkäytösten selvittämistä ja palvelun kehittämistä varten.

Tiedonsiirto palvelinkeskuksen ja käyttäjän välillä suojataan käyttäen asianmukaista salaustekniikkaa.

Palveluihin tallennetun tiedon ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys, tietojen saatavuus ja vikasietoisuus varmistetaan erilaisilla menetelmillä ja järjestelmillä, kuten järjestelmien tietoturva-auditoinneilla, tietoturvapäivityksillä ja palveluiden monitoroinnilla.

 

 

Tietosuojaselosteet

Suomen Tilaajavastuu Oy kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

 Suomen Tilaajavastuu Oy kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”) klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikud, STV teenuste kasutajad ja STV veebilehtede külastajad. Kliendid on ettevõtted, üksikettevõtjad või tarbijad.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi või volitatud töötlejaga sõlmitud lepingu täitmine.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register sisaldab järgmisi klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikute andmeid:

 • nimi, meiliaadress, telefon, ametikoht
 • ettevõtte/organisatsiooni nimi ja kontaktid
 • postiloendite tellimise teave
 • otseturundust ja kliendikommunikatsiooni puudutavad keelud
 • veebilehel kasutaja avatud lehed ja küsitud brošüürid
 • teave sisselogimiste kohta STV võrguteenusesse
 • teave meili teel saadetud kliendi- või otseturundussõnumite ning selle kohta, kas sõnumeid on loetud
 • kasutajaprofiil
 • andmesubjekti ja STV teenuste müüja vahel toimunud suhtlust puudutavad andmed, nagu sõnumite sisu ja sõnumite saatmise ajad
 • klienditeenindusele saadetud sõnumid ja sellega seotud pileti käsitlemise andmed
 • veebilehel toimunud chat-vestlused klienditeenindusega
 • klienditeeninduse teenindusnumbrile tehtud kõnede salvestised
 • klienditeenuse kasutamise kohta esitatud tagasiside
 • muud registri eesmärgiga seotud andmed, näiteks andmesubjektiga seotav teave, teenuse kasutamisega seoses toimuva veebilehe kasutamise kohta kogutav teave, nt kasutaja IP-aadress, külastuse kellaaeg, külastatud lehed, kasutatud brauser, võrguaadress, millelt kasutaja veebilehele tuli, ning server, millest kasutaja veebilehele sisenes.
 • Kliendiks oleva ettevõtte nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, tööl kehtiv meiliaadress ja telefon
 • Teave kontaktisiku elektroonilise otseturunduse ja kliendikommunikatsiooni lubade ja/või keeldude kohta
 • Kontaktisiku enda esitatud liigitamisandmed (nt huviobjektid)
 • Kontakteerumisvormide kaudu sisestatud andmed
 • Klienditagasiside andmed, kontakteerumissõnumid ja nõusolekud
 • IP-aadress või muu tuvastuskood
 • Tellimis-, arveldus- ja tarneandmed
 • Küpsiste abil kogutavad andmed
 • STV veebiteenuste kasutamise kaudu kogutavad andmed
 • STV klienditeeninduskanalite kasutamise kaudu kogutavad andmed
 • Sotsiaalmeedia, nt LinkedIni, Facebooki ja Twitteri kasutamisega seotud andmed, nt meeldivaks märkimised meie veebilehtedel
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

STV võib kasutada isikuandmete töötlemisel allhankijaid.

STV võib edastada kontaktandmeid otseturunduse eesmärgil oma koostööpartneritele kehtivates lubatud piirides.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda, kui see ei ole vajalik andmetöötluse tehniliseks teostamiseks näiteks juhul, kui andmesubjekt saadab või võtab vastu sõnumeid e-posti teel või muu internetti kasutava vahendusteenuse kaudu.

STV võib kasutada kliendi- ja turunduskommunikatsioonis ning klienditeenuse haldamisel kolmandate poolte pakutavaid infosüsteeme ja pilveteenuseid, mille puhul võib isikuandmete töötlemine toimuda osaliselt väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kui STV allhankijad kasutavad andmetöötlust väljaspool EMP riike, tagab STV, et isikuandmete edastamine väljapoole EMP riike toimub kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Kliendi- ja turundussõnumite registris olevaid isikuandmeid hoitakse seni, kuni STV neid eespool nimetatud kasutusotstarbel vajab.

Isikuandmete säilitamise ajad:

 • klienditeeninduse chat-vestluste salvestised: 3 kuud
 • klienditeeninduse telefonivestluste salvestised: 7 kuud
 • kliendisuhte korraldamisega seotud kliendi kontaktisiku andmed: seni, kuni andmesubjekt on kõnealuse kliendi kontaktisik, või seni, kuni STV säilitab kliendi kasutatud teenuse ajaloo andmeid
 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmeid salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Ilmoita teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy Ilmoita teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Volitatud töötleja on Ilmoita teenust kasutav STV kliendiks olev ettevõte, kes on andmesubjekti tööandja.

Ilmoita teenuse ja selle kasutajaliideste haldamise, arendamise ja klienditeeninduse eest vastutab:

Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”)

Registrikood 2327327-1

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on volitatud töötleja (STV kliendi) töötajad, juhtkond või mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja ja andmesubjekti vaheline leping (tööleping), volitatud töötleja seadusjärgsete kohustuste täitmine (ehitusala deklareerimiskohustus) ning volitatud töötleja õigustatud huvi.

Ilmoita teenuse kaudu saab volitatud töötleja edastada ettevõtte tööandja ja töötajate andmeid elektroonilisel kujul töö tellija, ehitusobjekti peatöövõtja või muu tööobjekti juhi isikuregistrisse.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Volitatud töötleja salvestab oma töötajate registrisse järgmisi isikuandmeid:

 • isiku nimi
 • isikukood, maksunumber ja sünniaeg
 • isiku foto
 • töösuhte liik
 • tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
 • koduriik
 • kodakondsus
 • telefon
 • e-posti aadress
 • aadress koduriigis

Teenuse kasutamisega seoses võidakse andmesubjekti andmetele lisada järgmist teavet:

 • teave isiku kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse andmete sisestamise hetkel
 • e-instrueerimise tellimuse olek
 • Valtti kaardi staatus
 • töötaja staatus lähetatud töötajana ja seda puudutava A1 tõendi andmed (eraldi kokkuleppel)

Peale selle võidakse andmete edastamise käigus andmesubjekti andmetele lisada STV Valtti kaardi registris olevad kaardiandmed ja Taito registris olevad kvalifikatsiooniandmed.

 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

Ilmoita teenuse kaudu võib volitatud töötleja edastada oma töötajate isikuandmeid lepingupartneritele järgmistel eesmärkidel:

 • Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • Muude lepingust tulenevate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha läbipääsukontrolli võimaldamiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • Lepingupartneri enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Lepingupartneri tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • töötaja eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu või muul moel, mille alusel kasutaja ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja andmete kasutusotstarve on tuvastatud.

STV võib edastada Ilmoita registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada Valtti kaardi teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Teenuse kasutamise ajal on volitatud töötleja vastutusel hallata oma töötajate registrisse salvestatud andmeid ja märkida töösuhe lõpetatuks, kui töötaja töösuhe lõppeb. Endise töötaja töösuhte- ja isikuandmeid säilitatakse teenuses vähemalt 18 kuud. Selle aja jooksul saavad põhiteostajana tegutsevad muud teenuse kasutajad teha parandusavaldusi maksuametile saadetud töötajate aruannetes. Kui isikuandmeid kasutav ettevõte lõpetab oma tegevuse, märkimata töösuhted lõppenuks, võib STV omaalgatuslikult töösuhted lõppenuks määrata.

Pärast töösuhte lõppemist võivad töötaja töösuhte- ja isikuandmed jääda STV tööobjekti registri teenust kasutava peateostaja tööobjekti registrisse seniks, kuni andmeid on vaja teiste klientide eespool nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal ehitusobjekt valmis.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Usaldusväärse partneri teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy Usaldusväärse partneri teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) kliendi vastutavad isikud, kes on nimetatud äriregistri väljavõttes.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.

Usaldusväärse partneri teenuse abil saab STV klient pakkuda oma lepingupartneritele elektroonilisel kujul andmeid, mida lepingupartner vajab täitmaks tellija vastutuse seaduses (22.12.2006/1233) tellijale määratud selgitamiskohustusi. Usaldusväärse partneri teenuse tellinud kliendi tellija vastutuse andmed on kolmandatele pooltele saadaval STV Valvoja teenuses, Raportit-teenuses ja Zeckit-teenuses ning STV koostööpartnerite ettevõtete teabeteenustes.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Usaldusväärse partneri teenuse registrisse kogutakse järgmisi kliendiks oleva ettevõtte vastutavate isikute isikuandmeid:

 • nimi
 • sünniaeg
 • kodakondsus
 • kodukoht
 • positsioon ettevõttes ning selle algus- ja lõpukuupäev
 • teave võimaliku ärikeelu kohta

Andmeid kogutakse ettevõtete kommertsiaalse infosüsteemi kaudu hangitud äriregistri andmete ja ärikeeldude registri andmete alusel. Need andmed lisatakse STV koostatavale tellija vastutuse aruandele.

Usaldusväärse partneri teenust puudutava lepingu allkirjastaja kohta kogume allkirjastamisega seoses järgmisi andmeid:

 • nimi
 • positsioon ettevõttes
 • isikut tuvastav tunnus (isikukood), mille alusel saab kontrollida äriregistri andmetest isiku positsiooni ettevõttes
 • allkirjastamise kuupäev
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

Tellija vastutuse aruanne ja selles sisalduvad isikuandmed on kolmandatele pooltele kättesaadavad STV teenustes Valvoja, Raportti ja Zeckit ning STV koostööpartnerite ettevõtete infosüsteemides. Tellija vastutuse aruandeid võib pakkuda kasutajaliidese kaudu elektroonilisel kujul lõppklientide konkursside, hangete vms tegevusega seotud infosüsteemides.

STV võib edastada usaldusväärse partneri registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja me edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

STV arhiveerib kõik koostatud tellija vastutuse aruanded ja kasutab neid klienditeenuse osutamiseks ning teenuse usaldusväärsuse ja loodud tellija vastutuse aruannete autentsuse tagamiseks.

STV teenustes hoitakse kolmandatele pooltele kättesaadaval vaid kõige viimane tellija vastutuse aruanne.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

 

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Valtti kaardi register

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

 

  Suomen Tilaajavastuu Oy Valtti kaardi register

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) väljastatud Valtti kiipkaartide valdajad. Kaartide valdajad on STV kliendi töötajad, juhtkond või mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.

Valtti kaart on tööohutusseadusele vastav fotoga isikukaart ehitusobjektil. Kaardikomplekti võib kuuluda kaks kaarti: Valtti kiipkaart ja tööobjektil vajalik fotoga isikukaart. Valtti kiipkaardi juures kasutatakse RFID-tehnoloogiat.

Kiipkaardile salvestatud andmed on hoiul STV elektroonilises Valtti kaardi andmebaasis, kust vastavaid kasutusõigusi omavad kolmandad pooled võivad otsida kaardi valdaja isikuandmeid käesolevas andmekaitsetegevuse kirjelduses toodud eesmärkidel.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Kogume kaardi valdaja kohta STV kliendiks olevalt tööandjalt järgmisi isikuandmeid:

 • kaardi valdaja eesnimi, perekonnanimi, maksunumber, sünniaeg ja foto
 • tööandja nimi ja registrikood

Valtti kaardi väljastamise käigus lisab STV registrisse järgmised andmed:

 • Valtti kaardi number ja vöötkood
 • kiibi tunnus
 • Valtti kaardi viimane kehtivuspäev
 • kaardi foto
 • kaardi staatus ja selle muudatusandmed

Valtti kaardi tellimise käigus kogume oma kliendiregistrisse ja teenuse logidesse järgmisi andmeid:

 • tellimuse tegija nimi ning registreerimise aeg ja viis
 • tehtud ja katkestatud tellimused ja nende aeg
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

STV teenuseid kasutavad kliendid võivad taotleda ja salvestada oma infosüsteemidesse kaardi valdaja isikuandmeid juhul, kui kaardi valdaja töötab või kavatseb tööle asuda kliendi ehitusobjektil või muul tööobjektil. Teabeotsingu käigus võidakse Valtti kaardi registri andmetele lisada Taito registris salvestatud kaardi valdaja kvalifikatsiooniandmed ja Ilmoita teenuses tööandja teatatud muud isikuandmed sellises ulatuses, kui kliendil on seadusjärgne õigus sellist lisateavet kasutada.

Kaardi valdaja isikuandmeid saab otsida ja töödelda vaid järgmistel eesmärkidel:

 • tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • muude lepingust tulenevate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha läbipääsukontrolli võimaldamiseks
 • tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • lepingupartneri enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • lepingupartneri tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • töötaja eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

 

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu või muul moel, mille alusel tööandja/andmesubjekti ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja andmete kasutusotstarve on tuvastatud.

STV võib edastada Valtti kaardi registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada Valtti kaardi teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Valtti kaardi registris säilitatakse välja antud Valtti kaarti puudutavaid andmeid 10 aastat selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul kaardi kehtivuse aeg on lõppenud, või seni, kuni STV kliendi tööobjekti registris või muus registris on salvestatud viiteid kõnealusele Valtti kaardile.

Kehtivuse kaotanud Valtti kaartide numbrid (ilma isikuandmeteta) salvestatakse alaliselt suletud kaartide loendisse.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Taito registri teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy Taito registri teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on:

 • Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”) Taito registri teenust kasutava kliendi töötajad, juhtkond või mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud või
 • füüsilised isikud, kes on andnud nõusoleku selleks, et isiku omandatud kvalifikatsiooni võib avaldada STV Taito registri teenuses.
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi, volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine ja/või andmesubjekti antud nõusolek.

Taito register on ennekõike ehitusala töötajatele suunatud teenus. Selle abil saab andmesubjekti tööandja hallata oma töötajate kutseoskuste andmeid ning jagada neid oma koostööpartneritele, nt ehitusobjekti töödejuhatajale.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Taito register sisaldab järgmisi isikuandmeid:

 • andmesubjekti nimi
 • maksunumber
 • sünniaeg
 • kvalifikatsiooni liik
 • kvalifikatsiooni kaardile kirjutatud nimi
 • kvalifikatsiooni kood
 • kehtivusandmed
 • kvalifikatsiooni andja
 • teave selle kohta, kas kvalifikatsiooni kehtivus on tõendatud otse allikast
 • muutmisandmed
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

STV teenuseid kasutavad kliendid võivad taotleda ja salvestada oma infosüsteemidesse andmesubjekti (kvalifikatsiooni valdaja) isikuandmeid juhul, kui andmesubjekt töötab või kavatseb tööle asuda kliendi ehitusobjektil või muul tööobjektil. Andmete otsimine toimub üldjuhul selliselt, et andmesubjekt esitab kliendile Valtti kaardi ning klient otsib kvalifikatsiooni andmed Valtti kaardi tunnuste abil vastava liidese abil STV süsteemist. Klient võib samas otsida ka Valtti kaardi registris ja Ilmoita teenuses tööandja teatatud muid isikuandmeid sellises ulatuses, kui kliendil on seadusjärgne õigus sellist lisateavet kasutada.

Klient võib otsida ja töödelda Taito registris sisalduvaid isikuandmeid vaid järgmistel eesmärkidel:

 • Tööandja võib käsitleda oma töötajate isikuandmeid kõigil seaduslikel eesmärkidel oma sisekasutamisel.
 • Muud kliendid peale andmesubjekti tööandja võivad käsitleda isikuandmeid järgmisel kasutusotstarbel:
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks ja muude seadusjärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • Kliendi enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Kliendi tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • Andmesubjekti eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

STV võib edastada Taito registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada Taito registri teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Kvalifikatsiooniandmete säilitamise aeg määratakse järgmiselt:

 • kvalifikatsiooni puudutav teave kustutatakse Taito registrist kohe, kui STV saab teavet selle kohta, et andmesubjekt on enda antud nõusoleku tühistanud
 • kehtivaid kvalifikatsiooniandmeid säilitatakse seni, kuni andmesubjekt on salvestatud Ilmoita teenuse tööandjate registrisse
 • lõppenud kvalifikatsiooni puudutavaid andmeid hoitakse maksimaalselt kahe aasta jooksul pärast kvalifikatsiooni aegumise aja lõppu.
 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Tööobjekti registri teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy tööobjekti registri teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Volitatud töötleja on STV kliendiks olev ettevõte, mis on ehitusobjekti peatöövõtja või peateostaja.

Tööobjekti registri teenuse ja selle kasutajaliideste haldamise, arendamise ja klienditeeninduse eest vastutab:

Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”)

Registrikood 2327327-1

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on volitatud töötleja ehitusobjektil töötavad isikud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja seadusjärgsete kohustuste täitmine (nt tööohutusseaduse (738/2002) § 52b ja maksukorraldusseaduse (1558/1995) § 15b) ning volitatud töötleja õigustatud huvi.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Tööobjekti registri teenuses käsitletavad isikuandmed sisaldavad järgmisi isikuandmete liike sõltuvalt volitatud töötleja valitud teenuse komponentidest:

Ilmoita teenuse töötajate registrist saadud andmed:

 • isiku nimi
 • isikukood või maksunumber ja sünniaeg
 • teave isiku kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse
 • töösuhte liik
 • tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
 • koduriik
 • kodakondsus
 • telefon
 • e-posti aadress
 • aadress koduriigis

Valtti kaardi registrist saadud andmed:

 • isiku Valtti kaardi andmed

Volitatud töötleja poolt teenusesse sisestatavad andmed:

 • isiku instrueerimisandmed
 • isiku läbipääsuõiguse andmed

Volitatud töötleja läbipääsukontrolli süsteemist saadud andmed:

 • tööobjekti tööaja märkimise andmed
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

Volitatud töötleja edastab isikuandmeid regulaarselt ametiasutustele vastavalt kehtivates seadustes määratud korrale. Volitatud töötleja võib edastada isikuandmeid kolmandatele pooltele kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide raames.

Tööobjekti registri teenusesse salvestatud isikuandmeid võib töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • Muude volitatud töötlejat puudutavate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti läbipääsukontrolli teostamiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti tööjuhtimise eesmärgil
 • Volitatud töötleja enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Volitatud töötleja tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks

STV võib kasutada tööobjekti registri teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Volitatud töötleja säilitab isikuandmeid seni, kuni neid on vaja eelnevalt nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav maksuametile esitatud andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal ehitusobjekt valmis.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

Kui soovite kontrollida, kas teie isikuandmed on salvestatud peatöövõtja või peateostaja tööobjekti registrisse, võtke ühendust otse kõnealuse peatöövõtja või peateostajaga.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Evästeet

Evästeet | Tilaajavastuu

EVÄSTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet –sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Evästeet eivät kerää tai muutoin käsittele henkilötietoja. Mikäli et halua evästeitä käytettävän voit määritellä selaimesi siten, että se ei hyväksy evästeitä. Tällöin sivut eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeistä tarkemmin

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä seuraavia tietoja: miltä sivulta olet siirtynyt meidän sivuillemme, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on tietokoneesi näytön tarkkuus ja mikä on tietokoneesi käyttöjärjestelmän merkki ja malli, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet-sivustoilla tapahtuvista vierailuista Suomen Tilaajavastuu Oy:n, sen konserniyhtiöiden ja niiden palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Suomen Tilaajavastuu -konserni voi myös hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltaan kerättyä käyttäytymistietoa. Evästetietojen avulla palvelujen kävijämääriä voidaan seurata Suomen Tilaajavastuu -konsernin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet-palveluja kävijöitä paremmin palveleviksi. Nämä mainitut tahot saattavat käyttää oman mainontansa kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Suomen Tilaajavastuu -konsernin sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen Suomen Tilaajavastuu -konsernin ja yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä kävijästä saatuja anonyymejä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Suomen Tilaajavastuu -konserni pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Internet on avoin järjestelmä josta johtuen Suomen Tilaajavastuu -konserni ei kuitenkaan valvo eikä vastaa kolmansien osapuolten käytännöistä.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toimintaan.