Registriinfo

Registriinfo

 1. Registripidaja

Suomen Tilaajavastuu Oy (2327327-1)

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 0600 301339

asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi

 

 1. Registritoimingute eest vastutav isik          

Haldusjuht Annina Mäki

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 040 351 6409

annina.maki@tilaajavastuu.fi

 1. Registri nimetus

Suomen Tilaajavastuu Oy Luotettava Kumppani ja tilaajavastuu.fi teenuste register.

 1. Registri kasutusotstarve

Registrit kasutatakse Luotettava Kumppani ja teiste tilaajavastuu.fi teenuste (”Teenused”) arendamisel.  Registris salvestatud andmeid avalikustatakse Teenuse kaudu ja andmeid loovutatakse Teenuse teistele kasutajatele vaid Registripidajale klientettevõtte poolt antud volituste ulatuses.

Registrit kasutatakse ka kliendiandmete haldamisel arvelduste tegemiseks, registri arendamiseks, vigade kõrvaldamiseks, maksevõime kontrollimiseks ning ettevõtte andmete õigsuse kontrollimiseks, kliendisuhete hoidmiseks ning Registripidaja ja/või selle koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste reklaamimisel.

 1. Registrisse kantavad andmed

Registris on kliendi nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, klientettevõtte registreerimisnumber (y-tunnus) ning ettevõtte juhatuse ja tegevjuhi andmed.

Lisaks nimetatud andmetele on registris salvestatud registreeritud kliendi peakasutaja kasutajatunnus ja salasõna.

Registrisse on salvestatud ka volikirja alusel kogutud andmed volikirja väljastanud ettevõtte ja selle allkirjastanud isiku kohta. Need andmed edastatakse pensionikindlustusfirmale ja maksuametile. Tänu nendele infoallikatele salvestatakse maksuameti andmebaasist registrisse ettevõtte nimi ja y-tunnus, pensionikindlustusseltsidest nimi ja y-tunnus, õnnetusjuhtumikindlustust vahendavatelt ettevõtetelt y-tunnus ja nimi, ettevõtluskeeluregistrist nimi ja isikukood ning Rakennuksen Laatu RALA ry-st ettevõtte nimi ja juhatuse ning võimaliku tegevjuhi andmed. Bisnode Oy poolt salvestatakse registrisse eraldi tasu eest ettevõtte krediidiinforaport. Klient ise teavitab millist kollektiivlepingut kohaldatakse. Eesti ettevõtete isikuandmed saadakse Eesti äriregistrist, MTR majandustegevuse registrist ning Eesti politseilt Justiitsministeeriumilt. Andmed avaldatakse vastavalt Eesti seadustele, seega sisaldavad need ka andmeid eesti isikukoodi ja aadressi kohta.

Kasutame oma veebileheküljel kasutaja tuvastamisel nn. cookie- funktsiooni ehk küpsiseid. Küpsiste kasutamine on internetimaailma igapäevane osa. Küpsised on väikesed andmefailid, mis tagavad Teenuse mugavama ja sujuvama kasutamise. Kasutaja saab keelata täielikult küpsiste kasutamise või seadistada arvuti nii, et brauser märku annaks, kui küpsiseid kasutatakse.

Kasutajal on õigus kontrollida registrisse salvestatud kasutajat puudutavaid andmeid. Seda saab teha võttes ühendust teenusepakkujaga.

Registripidaja rakendab mõistlikke meetmeid takistamaks Kasutaja isikuandmete kuritarvitamist ja kadumist ning tõkestamaks volitamata isikute juurdepääsu andmetele.

 1. Seadusjärgsed infoallikad /teabeallikad     

Soome ettevõtted:

– Suomen Asiakastieto Oy edastab koostöölepingu kohaselt järgmised andmed: väljavõtte YTJ lehelt (ettevõtete ja organisatsioonide teabesüsteem) ning väljavõtte äriregistrist võimalike ärikeeldude kohta.

– Suomen Asiakastieto Oy edastab koostöölepingu kohaselt järgmised andmed: edastab koostöölepingu kohaselt väljavõtte äriregistrist.

– PRH (Patendi- ja Registriamet) edastab koostöölepingu kohaselt väljavõtte äriregistrist.

– Rakentamisen Laatu RALA ry edastab koostöölepingu kohaselt RALA –raporti.

– Maksuamet edastab koostöölepingu kohaselt ettevõtete maksuandmed.

– Pensionikindlustusfirmad edastavad koostöölepingu kohaselt andmed töötajate ja ettevõtjate pensionimaksete kohta.

– Soome kindlustusfirmad edastavad koostöölepingu kohaselt andmed kohustusliku õnnetusjuhtumiskindlustuse kehtivusaja kohta. Mõned esitavad ka andmed vabatahtlike õnnetusjuhtumikindlustuste kohta.

Eesti ettevõtted:

– Maksu- ja tolliametist saadakse andmeid ettevõtte maksuvõlgade, maksehäirete, võimaliku pankroti, ametlike teadaannete ja käibemaksuinfo kohta.

– MTR Majandustegevuse registrist saadakse andmed võimalike väljastatud erilubade kohta.

– Eesti äriregistri teabesüsteemist saadakse äriregistriandmete väljavõte ning andmed ettevõtte finantsaruannete ning praeguste ja endiste juhatuse liikmete kohta.

– Maksehäirete registrist saadakse andmed juhatuse liikmete seostest teiste ettevõtetega.

– Politseilt ja Justiitsministeeriumilt saadakse andmeid juhatuse liikmete võimalike kohtulike karistuste kohta.

Eelpool nimetatud teabeallikad on avalikud.

Osa andmetest, sh. andmed kohaldatud kollektiivlepingute kohta edastab klient ise. Infoallikaks loetakse ka teenuse osutamise või haldamise käigus saadud infot.

 1. Andmete seadusjärgne loovutamine

Teavet antakse Suomen Tilaajavastuu Oy-ga lepingu sõlminud klientidele. Andmed esitatakse elektrooniliselt salastatud kujul või kirja teel.  Suomen Tilaajavastuu Oy võib kliendiandmeid esitada ametiasutuste nõudel.

 1. Seaduslik andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Registri andmeid ei loovutata kolmandatele osapooltele, välja arvata ülalpool kirjeldatud tingimustel. Andmeid ei loovutata väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud Soome isikuandmete seaduse piires ja Registripidaja antud volitusega sellistele teenuse kasutajaks registreerunud ettevõtetele, kes vajavad antud andmeid seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste täitmiseks Soomes tegutsemisel.

 1. Muudatused ja uuendused

Andmebaasis sisalduvat teavet ajakohastatakse regulaarselt sellest eraldi ette teatamata, võimalikest muudatustest teavitatakse hiljem ”viimati uuendatud” teatega. Uuendustega kursis olemiseks jälgi seda lehte. Teenust kasutav isik aktsepteerib muudatused jätkates Teenuse kasutamist.

 1. Registri kaitsmise põhimõtted

Nii manuaalselt kasutatavad materjalid kui ka elektrooniliselt salvestatud andmed on kaitstud andmekaitseseaduse elektroonilise infovahetuse põhimõtete ning sideameti määruste ja juhendite kohaselt. Kõik materjalid on olemas elektroonilisel kujul.

Volikirju säilitatakse nii elektrooniliselt, kui ka paberkandjal.

Register asub Soomes kaitstud serveris.

 1. Jõustumise kuupäev
 2. Määrus jõustus 24. aprillil 2012. Viimati muudetud 011.04.2017.

Registriinfo

Veronumero.fi

Registriinfo

Veronumero.fi -teenuse töötaja registri andmebaas

Veronumero.fi -teenuse kaudu edastatud isikuandmete töötlemisel ja avaldamisel ning hooldustööde teostamisel järgitakse isikuandmete seadust ning Soomes kehtivaid seadusi ja eeskirju.

Soome isikuandmete seadus (523/99) 10 §

Andmebaasis nimetatakse registripidajat esindavat kasutajat ja klienti sõnaga (”Kasutaja”).

Andmebaasis nimetatakse Veronumero.fi -teenust sõnaga (”Teenus”).

 1. Registripidaja

Registripidajaks on Veronumero.fi -teenuse tellinud ettevõte (”Registripidaja”)

Registri halduse ja operatiivse hoolduse eest vastutab/ Registrit haldab ja ajakohastab Suomen Tilaajavastuu Oy (”Haldaja”, operatiivne hooldustöö)

Y-tunnus: 2327327-1

Kontaktandmed: Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. Registritoimingute eest vastutav isik
  Asepresident Mika Huhtamäki
 2. Registri nimetus
  Veronumero.fi–teenuse töötaja register.
 3. Andmete töötlemise eesmärk (registri kasutusotstarve)
  Registri andmeid on võimalik kasutada järgmistel juhtudel:
 • Soome maksunumbri seadusest tulenevate kohustuste täitmisel
 • Maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmisel
 • Soome tööohutusseadusest tulenevate kohustuste täitmisel
 • Peatöövõtjale ja tellijale esitatud kohustuste täitmisel
 • Peatöövõtja poolt töömaal isiku tuvastamisel
 • Maksuametile andmete edastamisel
 • Järelevalvet teostavale ametiasutusele andmete edastamisel
 • Abivahendina uue töötaja sisseelamisperioodil
 • Kontakti saamise eesmärgil
 • Teenuste ning süsteemide testimisel ning arendamisel
 • Juhtimisülesannete täitmisel

Registri haldaja vastutab teabe õigsuse eest, mis pärineb registrist ning mis avaldatakse registri kaudu. Registripidajal ja haldajal on õigus isikuandmeid loovutada ehitussektoris tegutsevate isikute kohustuste täitmise järgimiseks. Isikuandmed loovutatakse kolmandatele osapooltele vaid siis, kui seadus seda nõuab. Vajalikke andmeid võib siiski avalikustada Registripidaja ja Haldaja teenusepakkujatele ja ekspertidele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Registripidaja ja Haldaja võivad registri andmeid loovutada tütar- ja sõsarettevõtetele järgides Soome isikuandmete seadust. Haldaja võib lisaks kasutada ja loovutada registri andmeid Soome isikuandmete seaduses lubatud määral Haldaja ja/või selle  koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste reklaamimisel Registripidajale.

Teenus registreerib ja salvestab informatsiooni, mille Registripidaja on edastanud või lihtsalt teavitanud Teenuse kaudu, nii kaua, kui Registripidaja on registreerinud end Teenuse kasutajaks. Peale registripidaja Teenuse kasutamise lõppu säilitab Haldaja isikuandmeid 5 aastat selleks, et Haldajal oleks võimalik vastata võimalikele Registripidaja andmeid puudutavatele küsimustele /järelepärimistele ülalmainitud registri kasutuseesmärgi raames.  Peale seda Registripidaja isikuandmed hävitatakse Haldaja andmebaasist välja arvatud andmed, mis seadusest tulenevalt on kohustuslik säilitada.

 1. Registrisse kantavad andmed ja nende kontroll

Registris on töötajate ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, soome isikukood, välismaine isikukood,  postiaadress kodumaal, postiaadress välismaal, maksunumber, foto, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress, tööandja nimi ja Y-tunnus.

Lisaks nimetatud andmetele salvestatakse registris ka registreerunud kasutajate salasõna. Kasutaja identifitseeritakse e-posti ja salasõna abil.

Kasutame oma veebileheküljel Kasutaja tuvastamisel nn. cookie- funktsiooni ehk küpsiseid. Küpsiste kasutamine on internetimaailma igapäevane osa. Küpsised on väikesed andmefailid, mis tagavad Teenuse mugavama ja sujuvama kasutamise. Kasutaja saab keelata täielikult küpsiste kasutamise või seadistada arvuti nii, et brauser märku annaks, kui küpsiseid kasutatakse.

Kasutajal on õigus kontrollida registrisse salvestatud kasutajat puudutavaid andmeid. Seda saab teha Teenuse kasutajalehel või võttes ühendust teenusepakkujaga.

Registripidaja ja Haldaja kasutavad mõistlikke meetmeid takistamaks Kasutaja isikuandmete kuritarvitamist ja kadumist ning tõkestamaks volitamata isikute juurdepääsu andmetele.

 1. Seadusjärgsed infoallikad /teabeallikad

Teenuse andmete allikaks on Kasutaja poolt registreerudes edastatud ning hiljem uuendatud andmed, samuti Maksuametilt saadud maksunumbri õigsust kinnitavad andmed.

 1. Andmete seadusjärgne loovutamine / Seaduslik andmete loovutamine

Teavet antakse Suomen Tilaajavastuu Oy-ga lepingu sõlminud klientidele. Andmed esitatakse elektrooniliselt salastatud kujul või kirja teel. Suomen Tilaajavastuu Oy võib kliendiandmeid esitada ametiasutuste nõudel.

 1. Seaduslik andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Registri andmeid ei loovutata kolmandatele osapooltele, välja arvata ülalpool kirjeldatud tingimustel. Andmeid ei loovutata väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud Soome isikuandmete seaduse piires ja Registripidaja antud volitusega sellistele teenuse kasutajaks registreerunud ettevõtetele, kes vajavad antud andmeid seadusjärgsete ja lepinguliste kohustuste täitmiseks Soomes tegutsemisel.

 1. Teenuse ülevõtmine, ühinemine või omandamine

Juhul, kui Haldaja või osa tema äritegevusest müüakse või ühendatakse kolmanda osapoolega või võtab Teenuse üle kolmas osapool jätab Haldaja kõigil neil juhtudel endale õiguse edastada või näidata Registripidajalt kogutud andmeid käimasoleva ülevõtmise, ühinemise, ostu, omandamise või muu juhtimise muudatuse osana.

 1. Muudatused ja uuendused

Andmebaasis sisalduvat teavet ajakohastatakse regulaarselt sellest eraldi ette teatamata, võimalikest muudatustest teavitatakse hiljem ”viimati uuendatud” teatega. Uuendustega kursis olemiseks jälgi seda lehte. Teenust kasutav isik aktsepteerib muudatused jätkates Teenuse kasutamist.

 1. Registri kaitsmise põhimõtted

Nii manuaalselt kasutatavad materjalid kui ka elektrooniliselt salvestatud andmed on kaitstud andmekaitseseaduse elektroonilise infovahetuse põhimõtete ning sideameti määruste ja juhendite kohaselt. Kõik materjalid on olemas elektroonilisel kujul.

Register asub Soomes kaitstud serveris.

 1. Jõustumise kuupäev

Määrus jõustus 24. aprillil 2012. Viimati muudetud 21. oktoober 2015.


 

Registriinfo

Suomen Tilaajavastuu Oy CRM-süsteemiga liidetav isikuandmete register

Soome isikuandmete seadus (523/99) 10 §

 1. Registripidaja

Suomen Tilaajavastuu Oy (y-tunnus 2327327-1)

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 0600 301339

asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi

 1. Registritoimingute eest vastutav isik

Haldusjuht Annina Mäki

Kontaktandmed:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

telefon 040 351 6409

annina.maki@tilaajavastuu.fi

 1. Registri nimetus

Suomen Tilaajavastuu Oy (edaspidi ”ST”) CRM-süsteemiga liidetav isikuandmete register ST klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikutest ja kasutajatest. Klientideks on ettevõtted või ettevõtjad. Registreeritud isikud on klientide või potentsiaalsete klientide töötajad või vastutavad isikud.

 1. Registri kasutusotstarve

Isikuandmeid kasutatakse ST teenuste osutamisel klientidele ning olemasolevate ja potentsiaalsete kliendisuhete hoidmisel ning arendamisel. ST võib isikuandmeid kasutada ka ST ja oma koostööpartnerite teenuste reklaamimisel klientidele.

 1. Registrisse kantavad andmed

Andmebaasis/registris on järgnevat teavet:

 • klientettevõtte nimi, y-tunnus ja kontaktandmed
 • klientettevõtte peakasutaja või võimaliku tegevjuhi põhiandmed nagu, nimi, elukutse, postiaadress, e-post, telefoninumber
 • klientettevõtete kliendistaatuse ja lepingulise suhtega seotud andmed, teave hangitud Teenuste kohta ning nende algus- ja lõpukuupäev, andmed ST teenuses olemasolevate tunnistuste ja kutsekvalifikatsioonide tunnistuste kehtivusaegade kohta ja klienditeenindusega seotud andmed
 • teenusepakkujate arveldusandmed ja andmed võlgnevuste kohta
 • andmed otseturunduse keeldude ja lubade kohta
 1. Seadusjärgsed infoallikad /teabeallikad

Infoallikaks on kliendi poolt antud informatsioon ning ST teenuste osutamise käigus ilmnenud informatsioon.

 1. Andmete seadusjärgne loovutamine

ST võib vastavalt seadusele andmeid loovutada oma koostööpartneritele otseturunduse eesmärgil.

 1. Andmete seaduspärane edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Andmeid ei loovutata peaasjalikult väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda va. juhul, kui see on andmete töötlemise tarbeks vajalik. ST-l on lubatud kasutada CRM- süsteemis olevate andmete töötlemiseks alltöövõtjaid. Juhul, kui ST alltöövõtjad töötlevad andmeid väljapool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda tuleb tagada piisav andmekaitse tase vastavalt kehtivale seadusele.

 1. Muudatused ja uuendused

Andmebaasis sisalduvat teavet ajakohastatakse regulaarselt sellest eraldi ette teatamata, võimalikest muudatustest teavitatakse hiljem ”viimati uuendatud” teatega. Uuendustega kursis olemiseks jälgi seda lehte. Teenust kasutav isik aktsepteerib muudatused jätkates Teenuse kasutamist.

 1. Registri kaitsmise põhimõtted

Kõik materjalid on elektroonilisel kujul. CRM-süsteemi on lubatud kasutada vaid töötajatel, kellel on õigus käidelda klientide isikuandmeid. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Andmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüri, salasõnade ning muude tehniliste vahenditega.

 1. Jõustumise kuupäev

Määrus jõustus 24. aprillil 2012. Viimati muudetud 21. oktoober 2015.


Registriinfo Zeckit.com

Soome keeles

 1. Jõustumise kuupäev
  The date the file has entered into force is on 1.12.2015. Latest update on 2.8.2016.

Registriinfo Taito

Taitorekisteri teenuse registri kirjeldus

Taitorekisteri teenuse haldamisel ning esitatud isikuandmete käitlemisel ja registreerimisel järgitakse isikuandmete seadust ning Soomes kehtivaid õigusakte.

Registri selgituses viidatakse Suomen Tilaajavastuu Oy pakutavale Taitorekisteri teenusele mõistega „teenus“. Registri selgituses tähendab „kasutaja“ ettevõtet, mis on sõlminud teenuseosutajaga lepingu Taitorekisteri teenuse, Työmaarekisteri teenuse või teenuseosutaja muu sellise teenuse kohta, mis kasutab Taitorekisteri teenuse andmeid. „Tööandja“ all mõistetakse sellist kasutajat, kes kasutab teenust enda töötajate kutsekvalifikatsiooni andmete haldamiseks ning vastavate andmete edastamiseks teistele kasutajatele ja kolmandatele pooltele.

 1. Registripidaja

Registripidaja on teenuse tellinud tööandja (edaspidi: registripidaja).

Registri operatiivse haldamise ja juhtimise eest vastutab Suomen Tilaajavastuu Oy (edaspidi: haldaja), registrikood 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. Registri eest vastutav isik

Tegevdirektori asetäitja Mika Huhtamäki

 1. Registri nimi

Taitorekisteri

 1. Registri kasutusotstarve

Registri andmeid kasutatakse muu hulgas järgmisel otstarbel.

 • Registripidaja töötajate kvalifikatsiooni puudutavate andmete kogumine, haldamine ja kasutamine registripidaja ettevõttesisesel kasutusotstarbel, nagu registripidaja töötajate oskuste ja kvalifikatsiooni arendamine.
 • Registripidaja töötajalt seaduse või lepingu kohaselt nõutavate kvalifikatsioonide kehtivuse või muu tööülesande jaoks eeldatavate oskuste tagamine ja nimetatud andmete edastamine registripidaja lepingupartneriks olevale tellivale ettevõttele või ühisel ehitusobjektil tegutsevale peatöövõtjale või tellijale või muule lepingupartnerile seadusjärgsete ja/või lepingupõhiste kohustuste ja tööohutuse tagamiseks.
 • Esitamine aruandlust kontrollivale ametiasutusele.
 • Vajaduse korral kontakteerumine.
 • Teenuste ning süsteemide katsetamine ja arendamine.
 • Juhtimisülesannete täitmine.

Haldaja hoolitseb registri haldamise ja registripidaja volituste alusel talle määratud ülesannete eest registripidaja nimel.

Registripidaja ja haldaja võivad loovutada isikuandmeid (i) registripidaja lepingupartneritele; (ii) pooltele, kellega registripidaja arutab lepingulisi suhteid; (iii) ehituses või muul tegevusalal tegutsevatele pooltele seadusjärgsete kohustuste täitmiseks; (iv) kolmandatele pooltele, kes tegutsevad punktides (i)–(iii) nimetatud poolte nimel ja volitustega; ning (v) järelevalvet teostavatele ametkondadele juhul, kui kehtivad seadused seda ette näevad.

Töötaja võib loovutada oma isikuandmeid kolmandatele pooltele, lubades enda valduses oleva Valttikortti andmete lugemist teenusega ühilduva kaardilugeja abil.

Registripidaja ja haldaja võivad loovutada andmeid tütar- ja allettevõtetele isikuandmete seadust järgides.

Haldaja võib lisaks kasutada ja edastada registri andmeid kehtivates seadustes lubatud ulatuses haldaja ja/või tema koostööpartnerite pakutavate teenuste tutvustamiseks registripidajale.

Kvalifikatsiooniandmeid võib ka jagada haldaja koostatavates ettevõttepõhistes aruannetes või andmetes, nimetamata kvalifikatsiooni omava töötaja nime (anonüümsed andmed). Lisaks võib haldaja edastada anonüümseid andmeid registripidaja töötajate kvalifikatsioonide koguarvu kohta liikide kaupa kolmandatele pooltele nii, et anonüümseid andmeid saab avaldada kolmandate poolte ELi ja EMÜ alal pakutavate äriinfoteenuste ning muude veebiteenuste kaudu.

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele pooltele, kui seadus või muu säte seda ei kohusta.

Teenus salvestab ja talletab andmeid, mille registripidaja on teenuse kaudu edastanud või muul moel teenuse kaudu teatanud, seni, kuni registripidaja on teenuse kasutamiseks registreerunud või registreerinud töötajaid Ilmoita teenuse kaudu. Kui registripidaja lõpetab Taitorekisteri ja Ilmoita teenuse kasutamise, hoiab haldaja isikuandmeid maksimaalselt 15 aastat, et haldaja saaks täita oma lepingu- ja seadusjärgsed kohustused ning vastata võimalikele kasutajate ja/või ametnike poolt registripidaja andmeid puudutavatele küsimustele/päringutele registri eelnimetatud kasutusotstarbe raames.  Pärast seda kustutatakse registripidaja esitatud andmed registrist, välja arvatud need andmed, mida tuleb seaduste alusel alles hoida.

 1. Registri andmesisu ja järelevalve

Taitorekisteri sisaldab tööandja poolt teenusesse sisestatavaid enda töötajate kvalifikatsiooniandmeid ning selliseid teenuses sel ajal kasutatavaid kolmandate poolte esitatud ja hallatavaid kvalifikatsiooniandmeid, mis lisatakse Ilmoita teenuses registreeritud töötaja andmetele otse kõnealuse kvalifikatsiooni andnud või kvalifikatsiooni andmeid haldavalt kolmandalt poolelt.

Registri andmesisu võib põhineda Veronumero.fi Ilmoita teenuses esitatud andmetel (mh registripidaja töötajate ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, Soome isikukood, välisriigi isikukood, aadress kodumaal, aadress välismaal, maksunumber, foto, elukoht, telefon, e-posti aadress, tööandja nimi ja registrikood), ST teistes veebiteenustes esitatud andmetel ja järgmistel lisaandmetel:

 • kvalifikatsiooni liik (nimetus);
 • kvalifikatsiooni kirjeldus;
 • kvalifikatsiooni omanik;
 • personaalset kvalifikatsiooni tuvastav number või muu teave, näiteks kaardi number;
 • väljastamispäev, koolituspäev, kvalifikatsiooni kehtivuse algus;
 • väljastaja (isik või organisatsioon);
 • kvalifikatsiooni kehtivus, kehtivuse lõpp;
 • kvalifikatsiooni sisestanud või seda muutnud isiku andmed;
 • kvalifikatsiooni viimane muutmise kuupäev;
 • võimalik kvalifikatsiooni tõendava dokumendi või kaardi foto;
 • Valttikortti tunnus;
 • Valttikortti vöötkood.

Lisaks salvestatakse teenuse kasutajate kohta (teenusesse sisselogivad kasutajad) nimi, organisatsioon, kasutajatunnus ja salasõna.  Kasutaja tuvastatakse e-posti aadressi ja salasõna põhjal.

Kasutaja tuvastamiseks teenuses kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamine on veebiteenustes tavaline. Küpsised on tarkvaratehnoloogia, mis aitab arendada teenuse kasutamist, muutes sisu vastavaks kasutaja valikutele. Kasutaja võib määrata, et internetibrauser tõkestab küpsiste kasutamise täielikult või annab küpsiste kasutamisest teada.

Töötajal ja teistel kasutajatel on õigus kontrollida teda puudutavaid registrisse salvestatud andmeid. Töötaja võib kontrollida teda puudutavaid andmeid registripidajana toimivalt tööandjalt. Teised kasutajad saavad kontrollida oma andmeid teenuse kasutaja lehel või võttes ühendust teenuse haldajaga.

Registripidaja ja operatiivse haldamise eest vastutav haldaja võtavad vajalikud meetmed, mille abil püütakse takistada isikuandmete väärkasutust ja kadumist ning loata juurdepääsu andmetele.

 1. Tavalised teabeallikad

Teenuse teabeallikaks on isiku tööandjana tegutsev registripidaja, registripidaja nimel ja volitusel tegutsevad välised teenuseosutajad ning kvalifikatsioone andvad ametnikud ja muud pooled, kellelt haldaja võib koguda ka kvalifikatsiooni õigsust ja kehtivust kinnitavaid andmeid.

 1. Regulaarne andmete loovutamine ja edastamine väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda

Andmeid edastatakse väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda vaid teenuse eritingimustes kirjeldatud moel kasutajatele ja/või registripidaja lepingupartneritele või töötaja nõusolekul, kuvades Valttikortti andmeid teenusega ühilduvas kaardilugejas.

Registri andmeid ei edastata kolmandatele pooltele väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda muul kui eespool kirjeldatud moel.

 1. Teenuse üleandmine, ühinemine või ettevõtte müümine

Kui ST või osa selle äritegevusest müüakse või liidetakse kolmanda poolega või kui teenus antakse üle kolmandale poolele, jätab ST endale õiguse kõigil neil juhtudel edastada ka teenust puudutav leping ja registri haldamine kõnealusele kolmandale poolele.

 1. Muudatused ja uuendused

Registri selgitust võidakse regulaarselt uuendada ilma eraldi teateta ning toimunud muudatustest teavitatakse hiljem lisatava „viimati muudetud“ teatega. Vaadake seda lehte, et olla kursis võimalike muutustega. Teenuse kasutaja nõustub muutustega, kui ta teenuse kasutamist jätkab.

 1. Registri kaitsmise põhimõtted

Elektrooniliselt salvestatud andmed on kaitstud elektroonilise kommunikatsiooni valdkonna andmekaitseseaduses kirjeldatud põhimõtete ning sideameti eeskirjade ja juhiste alusel. Kõik materjalid on elektroonilisel kujul.

Register paikneb kaitstud serveris.

Teenuse kasutamiseks saab registreeruda internetis. Selleks tuleb nõustuda teenuse tingimustega ning esitada teenuse tellija kontakt- ja tuvastusandmed.

 1. Jõustumise kuupäev

Registri kirjelduse jõustumise kuupäev on 1. mai 2015. Viimati uuendatud 3. aprillil 2017


Küpsistekasutimin | Tilaajavastuu

Suomen Tilaajavastuu kontserniveebisaitidel võidakse kasutada nn. cookie -versiooni ehk küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis tagavad lehekülje mugavama ja sujuvama kasutamise. Veebisaidil kasutatavad küpsised ei kogu ega töötle isikuandmeid/kasutajat tuvastavat informatsiooni. Küpsiste kasutamine on võimalik keelata muutes oma veebibrauseri sätteid. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik veebisaidi funktsioone ning pakutavaid teenuseid kasutada täies mahus.

Küpsistesttäpsemalt

Kasutajaarvutissevõivadaeg-ajaltsalvestudaküpsised. Küpsised on failid, mis koguvad kasutaja arvuti, brauseri ja veebilehe kasutamise kohta spetsiaalset tehnilist teavet, näiteks milliseid veebilehti olete külastanud ja millises järjekorras, millistveebibrauseritkasutatakse, milline on arvuti ekraani resolutsioon ja millist marki ja mudelitoperatsioonisüsteemi arvuti kasutabning milline on arvuti IP –aadress ehk, et milliselt interneti aadressilt andmed pärinevad ja kuhu need tuleb edastada.

Andmeid SuomenTilaajavastuu kontserniveebilehtede külastamise kohta on lubatud koguda SuomenTilaajavastuuOy-l, sama kontserni ettevõtetel ja nende teenusepakkujatel ning kolmandatel osapooltel (erinevad meediakanalid, reklaamibürood, jälgimis- ja analüüsiteenuste pakkujad). SuomenTilaajavastuu kontsern võib kasutada ka mujalt, kui oma interneti veebilehtedelt kogutud andmeid. Mittefunktsionaalsete (analüüsi) küpsisteabil on võimalik jälgida SuomenTilaajavastuu kontserni ja selle koostööpartnerite teenuste kasutajate hulkaninganalüüsida, arendada ja parandadaSuomenTilaajavastuukontserniveebilehtede sisu ja teenuseid. Mainitudüksusedvõivadturundusega seotud eesmärkidelkasutadaküpsiseid, millega kogutakse SuomenTilaajavastuu kontserni veebilehtede külastajate kohta. Küpsiste abil kogutud andmeidkasutataksekasutajahuviobjektidepõhjal turunduse eesmärgilSuomenTilaajavastuu kontserni ja koostööpartneriteveebilehtedel. Küpsiste ja muudesse jälgimis- ja analüüsitööriistadesse salvestatud andmed on anonüümsed andmed ja need ei sisalda isikuandmeid.

SuomenTilaajavastuu kontsernilon kasutuselerinevad meetmed (füüsilised, elektroonilised ja lepingulised)tõkestamakskõrvaliste isikute juurdepääsu eelpool nimetatud andmetele. Kolmandad isikud üritatakse samuti allutada järgimakehtivaidõigusakte ja iseregulatsioone. Internet on avalik ruum ning seetõttuei kontrolli, jälgi ega vastuta SuomenTilaajavastuukontsern kolmandate osapooltetegevuse või tegevusetuse eest.

Kasutajal on võimalus peatada küpsiste kasutamine muutes oma brauseri seadeid nii, et brauser ei luba saitidel küpsiseid salvestada. Kasutaja nõustub sellega, et sellisel juhul ei pruugi veebilehe teenused olla nii optimaalselt kasutatavad.