Isikuandmete kaitse

 

Andmekaitse

Soovime olla usaldusväärne koostööpartner ka isikuandmete töötlemisel ja andmete volitatud töötlejana. Soovime selgelt ja avatult selgitada, kuidas ja milliseid isikuandmeid Suomen Tilaajavastuu Oy teenustes töödeldakse.

Et te huvipakkuvad andmed kergemini üles leiaks, oleme rühmitanud andmed teie rolli alusel. Kui vajate täpsemat teavet kõigi meie teenustes sisalduvate andmete kohta, leiate selle teenusepõhistest andmekaitsetegevuse selgitustest.

 

Veebilehtede ja teenuste kasutajad

Versioon 23.05.2018

Kuidas me isikuandmeid kogume?

Kui kasutate meie veebilehte või tellija vastutuse keskkonna teenuseid, kogume selle käigus teie isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud moel. Täpsemad andmed on toodud meie andmekaitsetegevuse kirjeldustes.

Töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi või volitatud töötlejaga sõlmitud lepingu täitmine. Kogume andmeid lepingu sõlmimise etapil ehk ajal, kui ostate meie teenuseid ja/või kui registreerite end meie teenuse kasutajaks. Kogume teavet ka lepingu kehtivuse ajal. Saame teavet ka teistelt volitatud töötlejatelt ja avalikest teabeallikatest.

Kasutame isikuandmeid Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) teenuste turundamisel ja müümisel, kliendisuhete haldamisel, arveldamisel ja klienditoe pakkumisel, kasutusõiguste kontrollimisel ja teenuste arendamisel. Isikuandmete töötlemine hõlmab ka isikuandmete kasutamist ja analüüsimist turunduse või teenuste suunamise otstarbel. Võime näiteks kuvada oma veebilehel ja kanalites suunatud sõnumeid või sisu, mis põhinevad teie varasemal huvil.

Kogume teid puudutavaid isikuandmeid peamiselt teilt endalt, saades neid kontaktide käigus ja teenuste kasutamisega seoses. Lisaks saame kliente ja nende kontaktisikuid puudutavaid andmeid ka avalikest allikatest või registritest.

Kogume veebianalüütika teenuste abil veebilehtede külastajate andmeid, et saaksime veebilehte analüüsida ja arendada ning suunata lehe külastajatele olulisi turundussõnumeid ja muud kommunikatsiooni.

Üldjuhul saame klientide kontaktisikutelt otse järgmist teavet:

 • Kliendiks oleva ettevõtte nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, tööl kehtiv meiliaadress ja telefon
 • Teave kontaktisiku elektroonilise otseturunduse ja kliendikommunikatsiooni lubade ja/või keeldude kohta
 • Kontaktisiku enda esitatud liigitamisandmed (nt huviobjektid)
 • Kontakteerumisvormide kaudu sisestatud andmed
 • Klienditagasiside andmed, kontakteerumissõnumid ja nõusolekud
 • Kogume ka niisuguste potentsiaalsete klientide andmeid, kes osalevad meie konkurssidel, loosimistel või kliendiüritustel või messidel.

Teenuste ja veebilehe kasutamisega seoses töötleme näiteks järgmisi kasutajat puudutavaid isikuandmeid:

 • IP-aadress või muu tuvastuskood
 • Tellimis-, arveldus- ja tarneandmed
 • Küpsiste abil kogutavad andmed
 • STV veebiteenuste kasutamise kaudu kogutavad andmed
 • STV klienditeeninduskanalite kasutamise kaudu kogutavad andmed

Muudest allikatest saame peamiselt järgmisi kasutajat puudutavaid andmeid:

 • Sotsiaalmeedia, nt LinkedIni, Facebooki ja Twitteri kasutamisega seotud andmed, nt meeldivaks märkimised meie veebilehtedel
 • Kui külastate meie veebilehti, kogume sirvimisandmeid, nt IP-aadress ja sirvimisajalugu. Jälgimine põhineb küpsiste kasutamisel. Kogume andmesubjekte puudutavaid isikuandmeid peamiselt andmesubjektilt endalt, saades neid kontaktide käigus ja teenuste kasutamisega seoses.
 • Kogume veebilehtede külastajate andmeid, et saaksime veebilehte analüüsida ja arendada ning suunata lehe külastajatele olulisi turundussõnumeid ja muud kommunikatsiooni.
 • Võime teie andmeid koguda teie eraldi antud nõusoleku alusel.
 • Lindistame klienditeeninduse kõnesid ja salvestame chat-vestlusi eesmärgiga arendada oma klienditeenindust.

Isikuandmete säilitamise aeg

Kliendi- ja turundussõnumite registris olevaid isikuandmeid hoitakse seni, kuni STV neid eespool nimetatud kasutusotstarbel vajab.

Kliendisuhete haldamisega seotud andmete säilitamise ajad:

 • klienditeeninduse chat-vestluste salvestised: 3 kuud
 • klienditeeninduse telefonivestluste salvestised: 7 kuud
 • kliendisuhte korraldamisega seotud kliendi kontaktisiku andmed: seni, kuni andmesubjekt on kõnealuse kliendi kontaktisik, või seni, kuni STV säilitab kliendi kasutatud teenuse ajaloo andmeid

Kinnisvara- ja ehitusalal töötavad isikud (Ilmoita teenus)

Versioon 23.05.2018

Ilmoita teenus

Ilmoita teenuse kaudu saab teie tööandja edastada teie isikuandmeid elektroonilisel kujul töö tellija, ehitusobjekti peatöövõtja või muu tööobjekti juhi isikuregistrisse. Teie tööandja saab tellida Ilmoita teenuse kaudu teile Valtti kaardi, e-instrueerimise ja muid võimalikke lisateenuseid.

Tööandja kannab teenusesse järgmised isikuandmed:

 • isiku nimi
 • isikukood, maksunumber ja sünniaeg
  • isikukoodi kasutatakse isiku ühemõtteliseks tuvastamiseks nt töösuhtega seotud küsimustes, kvalifikatsiooniandmete kinnitamisel ja TUPASe teenusesse logimisel.
 • isiku foto
 • töösuhte liik
 • tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
 • koduriik
 • kodakondsus
 • telefon
 • e-posti aadress
 • aadress koduriigis

Teenuse kasutamisega seoses võidakse andmesubjekti andmetele lisada järgmist teavet:

 • teave isiku kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse andmete sisestamise hetkel
 • e-instrueerimise tellimuse olek
 • Valtti kaardi staatus
 • töötaja staatus lähetatud töötajana ja seda puudutava A1 tõendi andmed

Peale selle võidakse andmete edastamise käigus andmesubjekti andmetele lisada STV Valtti kaardi registris olevad kaardiandmed ja Taito registris olevad kvalifikatsiooniandmed.

Pange tähele, et tööandjaks olev ettevõte on volitatud töötlejaks oma töötajate loendi suhtes ja tööandja vastutusel on näiteks kustutada oma töötajate loendist isikud, kelle töösuhe on lõppenud. Tööandjaks oleva ettevõtte vastutusel on tagada, et tal oleks õigus salvestada süsteemi enda töötajate isikuandmeid.

Mis alustel isikuandmeid töödeldakse?

Tööandjaks oleval ettevõttel on seadusjärgsed ja lepingul põhinevad kohustused esitada töötajate isikuandmed ehitusobjekti peatöövõtjale või peateostajale (tööohutuse seaduse § 52b ja maksukorralduse seaduse § 15b). Ehitusala teavitamiskohustust puudutavaid tingimusi leidub ka ehitusala üldkohustuslikes kollektiivlepingutes. Ehitusala teavitamiskohustuse alla kuuluvate isikuandmete suhtes on töötlemise aluseks seaduses määratud volitatud töötleja aruandluskohustus. Lepingujärgsete kohustuste täitmiseks esitatavate andmete suhtes on töötlemise aluseks õigustatud huvi.

Kellele isikuandmeid edastatakse?

Ilmoita teenuse kaudu võib teie tööandja edastada teie isikuandmeid lepingupartneritele järgmistel eesmärkidel:

 • Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • Muude lepingust tulenevate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha läbipääsukontrolli võimaldamiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • Lepingupartneri enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Lepingupartneri tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • töötaja eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu või muul moel, mille alusel kasutaja ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja andmete kasutusotstarve on tuvastatud.

Võime edastada teie isikuandmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui leiame, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

Kasutame teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid (k.a teeninduskeskusi) ja me edastame isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

Isikuandmete säilitamise aeg

Tööandja võib säilitada teie isikuandmeid teenuses töösuhte kestuse jooksul. Pärast töösuhte lõppemist säilitatakse töösuhte- ja isikuandmeid teenuses vähemalt 18 kuud. Selle aja jooksul saavad põhiteostajana tegutsevad muud teenuse kasutajad teha parandusavaldusi maksuametile saadetud töötajate aruannetes.

Pärast töösuhte lõppemist võivad töösuhte- ja isikuandmed jääda STV tööobjekti registri teenust kasutava peateostaja tööobjekti registrisse seniks, kuni andmeid on vaja eespool nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal ehitusobjekt valmis.

Ettevõtte vastutav isik (Usaldusväärse partneri teenus)

Versioon 23.05.2018

Teenused “Usaldusväärne partner”(Luotettava Kumppani) ja “Aruanne” (Raportti)

Usaldusväärse partneri teenuse klientide kohta kogutavad isikuandmed piirduvad ettevõtte vastutavate isikute andmetega. Oleme ärinimest võimalikult otse ilmnevad isikuandmed (nt isiku nimi ärinime või allettevõtte osana: “FIE Eesnimi Perekonnanimi” või “Eesnimi Perekonnanimi OÜ”) isikuandmete kasutamise piirangust välja jätnud, sest tegemist on äriandmete infoga.

Usaldusväärse partneri volituslepingu allkirjastab/allkirjastavad ettevõtte vastutav(ad) isik(ud) ning nende isikute kohta salvestame järgmised isikuandmed:

 • allkirjastamise kuupäev
 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • positsioon
 • isikukood
  • Küsime isikukoodi, et veenduda, kas volituslepingu allkirjastab ettevõttes allkirjaõigust omav isik. Vastutavate isikute puhul uuritakse ka ärikeeldude olemasolu, mis kuulub tellija vastutuse seaduse alusel uuritava info hulka.

Tellija vastutuse aruannete koostamiseks käsitleme järgmisi isikuandmeid, mida saame äriregistri väljavõttest või Suomen Asiakastieto Oy-lt.

 • eesnimed
 • perekonnanimi
 • sünniaeg
 • kodakondsus
 • kodukoht
 • ülesanne organisatsioonis
 • andmed võimaliku ärikeelu kohta

Mis alustel isikuandmeid töödeldakse?
Töötlemise aluseks on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.

Usaldusväärse partneri teenuse abil saab teie esindatav ettevõte pakkuda oma lepingupartneritele elektroonilisel kujul andmeid, mida lepingupartner vajab täitmaks tellija vastutuse seaduses (22.12.2006/1233) tellijale määratud selgitamiskohustusi.

Kellele isikuandmeid edastatakse?

Teie isikuandmed on toodud tellija vastutuse aruande lisana esitatavas ettevõtte äriregistri väljavõttes. Tellija vastutuse aruande andmed ja selles sisalduvad isikuandmed on kolmandatele pooltele kättesaadavad nende võrguteenustes (Valvoja, Raportti ja Zeckit) ning koostööpartnerite ettevõtete infoteenustes. Tellija vastutuse aruandeid ja nende andmeid saab pakkuda kasutajaliidese kaudu elektroonilisel kujul klientide konkursside, hangete vms tegevusega seotud infosüsteemides.

Võime edastada usaldusväärse partneri registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui leiame, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

Kasutame teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid (k.a teeninduskeskusi) ja me edastame isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

Isikuandmete säilitamise aeg

Arhiveerime kõik koostatud tellija vastutuse aruanded. Kasutame arhiveeritud tellija vastutuse aruandeid klienditeenuse osutamiseks ning teenuse usaldusväärsuse ja loodud tellija vastutuse aruannete autentsuse tagamiseks.

STV võrguteenuses hoitakse kolmandatele pooltele kättesaadav vaid kõige viimane tellija vastutuse aruanne.

Valtti kaardi valdaja

Versioon 23.05.2018

Valtti kaardi valdaja

Valtti kaart on tööohutusseadusele vastav fotoga isikukaart ehitusobjektil. Me peame välja antud Valtti kaartide kohta registrit.

Kogume kaardi valdaja kohta STV kliendiks olevalt tööandjalt järgmisi isikuandmeid:

 • kaardi valdaja eesnimi, perekonnanimi, maksunumber, sünniaeg ja foto
 • tööandja nimi ja registrikood

Valtti kaardi väljastamise käigus lisab STV registrisse järgmised andmed:

 • Valtti kaardi number ja vöötkood
 • kiibi tunnus
 • Valtti kaardi viimane kehtivuspäev
 • kaardi foto
 • kaardi staatus ja selle muudatusandmed

Valtti kaardi tellimise käigus kogume oma kliendiregistrisse ja teenuse logidesse järgmisi andmeid:

 • tellimuse tegija nimi ning registreerimise aeg ja viis
 • tehtud ja katkestatud tellimused ja nende aeg

Mis alustel isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemise aluseks on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.

Kellele isikuandmeid edastatakse?

STV teenuseid kasutavad kliendid võivad taotleda ja salvestada oma infosüsteemidesse kaardi valdaja isikuandmeid juhul, kui kaardi valdaja töötab või kavatseb tööle asuda kliendi ehitusobjektil või muul tööobjektil. Teabeotsingu käigus võidakse Valtti kaardi registri andmetele lisada Taito registris salvestatud kaardi valdaja kvalifikatsiooniandmed ja Ilmoita teenuses tööandja teatatud muud isikuandmed sellises ulatuses, kui kliendil on seadusjärgne õigus sellist lisateavet kasutada.

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu või muul moel, mille alusel tööandja/andmesubjekti ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja andmete kasutusotstarve on tuvastatud.

STV võib edastada Valtti kaardi registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

Kasutame teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid (k.a teeninduskeskusi) ja me edastame isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

Isikuandmete säilitamise aeg

Valtti kaardi registris säilitatakse välja antud Valtti kaarti puudutavaid andmeid 10 aastat selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul kaardi kehtivuse aeg on lõppenud, või seni, kuni STV kliendi tööobjekti registris või muus registris on salvestatud viiteid kõnealusele Valtti kaardile.

Kehtivuse kaotanud Valtti kaartide numbrid (ilma isikuandmeteta) salvestatakse alaliselt suletud kaartide loendisse.

Ehitusobjekti töötaja (tööobjekti register)

Versioon 23.05.2018

Tööobjekti registri teenus

Maksukorralduse seadus eeldab, et ehitusobjekti peateostaja/peatöövõtja annab kord kuus maksuametile aru kõigist ehitusobjektil töötanud oma ja töövõtjate töötajatest. Tööohutusseadus eeldab ajakohase isikuloendi haldamist ehitusobjektil, töötajate instrueerimist tööobjektil ning fotoga isikukaardi kasutamist. Sel põhjusel peavad peateostaja/peatöövõtja teie isikuandmeid töötlema.

Tööobjektipõhise isikuregistri volitatud töötleja on peateostaja/peatöövõtja, kes on tööobjekti meie teenusesse sisestanud.

Tööobjekti registri teenuses käsitletavad isikuandmed sisaldavad järgmisi isikuandmete liike sõltuvalt volitatud töötleja valitud teenuse komponentidest:

Ilmoita teenuse töötajate registrist saadud andmed:

 • nimi
 • isikukood või maksunumber ja sünniaeg
 • teave kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse
 • töösuhte liik
 • tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
 • koduriik
 • kodakondsus
 • telefon
 • e-posti aadress
 • aadress koduriigis

Valtti kaardi registrist saadud andmed:

 • Valtti kaardi andmed

Volitatud töötleja poolt teenusesse sisestatavad andmed:

 • instrueerimisandmed
 • läbipääsuõiguse andmed

Volitatud töötleja läbipääsukontrolli süsteemist saadud andmed:

 • tööobjekti tööaja märkimise andmed

Mis alustel isikuandmeid töödeldakse?

Käsitlemise aluseks on ehitusobjekti peateostaja/peatöövõtja seadusjärgsed kohustused ning registripidaja õigustatud huvid.

Peateostaja/peatöövõtja edastab isikuandmeid regulaarselt ametiasutustele vastavalt kehtivates seadustes määratud korrale. Peateostaja/peatöövõtja võib edastada isikuandmeid kolmandatele pooltele kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide raames.

Tööobjekti registri teenusesse salvestatud isikuandmeid võib töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • Muude volitatud töötlejat puudutavate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti läbipääsukontrolli teostamiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti tööjuhtimise eesmärgil
 • Peateostaja/peatöövõtja enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Peateostaja/peatöövõtja tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks

Kasutame teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid (k.a teeninduskeskusi) ja me edastame isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

Isikuandmete säilitamise aeg

Peateostaja/peatöövõtja säilitab isikuandmeid seni, kuni neid on vaja eelnevalt nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav maksuametile esitatud andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal ehitusobjekt valmis.

Taito registrisse märgitud kvalifikatsioonid

Versioon 23.05.2018

Taito registrisse märgitud kvalifikatsioonid

Taito registrisse kogutakse andmeid kvalifikatsioonide ja nende kehtivuse kohta. Teie isikuandmed on Taito registris, kui

 • teie tööandja haldab kvalifikatsiooniandmeid Taito registris või
 • kui te olete kvalifikatsiooni saamise käigus andnud nõusoleku selleks, et kvalifikatsiooni võib avaldada Taito registris.

Taito registrisse salvestatakse järgmised isikuandmed / isikuga seonduvad andmed:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • maksunumber
 • sünniaeg
 • kvalifikatsiooni liik
 • kvalifikatsiooni kood
 • kvalifikatsiooni kaardile kirjutatud nimi
 • kehtivusandmed
 • kvalifikatsiooni andja
 • teave selle kohta, kas kvalifikatsiooni kehtivus on tõendatud
 • muutmisandmed

Mis alustel isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi, volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine ja/või andmesubjekti antud nõusolek.

Taito register on ennekõike ehitusala töötajatele suunatud teenus, mille abil tööandja saab hallata oma töötajate kutseoskuste andmeid ning jagada neid oma koostööpartneritele, nt ehitusobjekti töödejuhatajale.

Kellele isikuandmeid edastatakse?

STV teenuseid kasutavad kliendid võivad taotleda ja salvestada oma infosüsteemidesse andmesubjekti (kvalifikatsiooni valdaja) isikuandmeid juhul, kui andmesubjekt töötab või kavatseb tööle asuda kliendi ehitusobjektil või muul tööobjektil. Andmete otsimine toimub üldjuhul selliselt, et andmesubjekt esitab kliendile Valtti kaardi ning klient otsib kvalifikatsiooni andmed Valtti kaardi tunnuste abil vastava liidese abil STV süsteemist. Klient võib samas otsida ka Valtti kaardi registris ja Ilmoita teenuses tööandja teatatud muid isikuandmeid sellises ulatuses, kui kliendil on seadusjärgne õigus sellist lisateavet kasutada.

STV võib edastada Taito registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

Kasutame teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid (k.a teeninduskeskusi) ja me edastame isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

Isikuandmete säilitamise aeg

Kvalifikatsiooniandmete säilitamise aeg määratakse järgmiselt:

 • kvalifikatsiooniandmed kustutatakse Taito registrist kohe, kui saame teavet selle kohta, et olete antud nõusoleku tühistanud
 • kehtivaid kvalifikatsiooniandmeid säilitatakse seni, kuni teie andmed on salvestatud Ilmoita teenuse tööandjate registris
 • lõppenud kvalifikatsiooni puudutavaid andmeid hoitakse maksimaalselt kahe aasta jooksul pärast kvalifikatsiooni aegumise aja lõppu.

Andmesubjekti õigused

Versioon 23.5.2018

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

Kui soovite teid puudutavaid isikuandmeid kontrollida, täitke enda isikuandmete kontrollimistaotluse blankett.

 

 

Andmekaitse eest vastutav isik

Lisateave ja kontaktid

Kui soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust Suomen Tilaajavastuu Oy andmekaitse eest vastutava isikuga.

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

tietosuoja@tilaajavastuu.fi

Suomen Tilaajavastuu Oy

Andmekaitse eest vastutav isik

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

Kuidas me teie andmeid kaitseme

Versioon 23.05.2018

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Isikuandmeid võivad töödelda vaid selleks õigust omavad isikud, kellel on vajadus isikuandmeid oma töös kasutada. Andmeid käsitlevad isikud on võtnud konfidentsiaalsuskohustuse.

Teenuse osutamisel võidakse kasutada Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevaid allhankijaid. Allhankijatega on sõlmitud andmekaitse määruse artiklile 28 vastav kirjalik data processing agreement ja lepitud kokku isikuandmete konfidentsiaalsuses. Kui klientidele või turunduseks suunatud kommunikatsiooni ja klienditeenuse pakkumisel kasutatakse kolmanda poole pilveteenuseid (nt Hubspot, Zendesk), oleme taganud, et isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda toimuks vastavalt kehtivale seadusele, näiteks ELi näidisklauslite tingimustel või ELi–USA Privacy Shield’i süsteemi alusel.

Andmete töötlemisel kasutatud serverid paiknevad vajalike läbipääsukontrolli ja turvasüsteemidega kaitstud Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevates serverikeskustes. Andmeid varundatakse regulaarselt.

Teenuste kasutamise kohta kogutakse logiandmeid veaolukordade ja väärkasutuste uurimiseks ning teenuste arendamiseks.

Andmeedastus serverikeskuse ja kasutaja vahel on kaitstud vajaliku krüptimistehnoloogia abil.

Teenustes salvestatud andmete ja teenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus, kasutatavus, andmete kättesaadavus ja veataluvus tagatakse mitmesuguste meetodite ja süsteemide abil, näiteks süsteemide andmeturbe auditid, andmeturbe uuendused ja teenuste jälgimine.

 

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

Suomen Tilaajavastuu Oy kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

 Suomen Tilaajavastuu Oy kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”) klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikud, STV teenuste kasutajad ja STV veebilehtede külastajad. Kliendid on ettevõtted, üksikettevõtjad või tarbijad.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi või volitatud töötlejaga sõlmitud lepingu täitmine.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register sisaldab järgmisi klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikute andmeid:

 • nimi, meiliaadress, telefon, ametikoht
 • ettevõtte/organisatsiooni nimi ja kontaktid
 • postiloendite tellimise teave
 • otseturundust ja kliendikommunikatsiooni puudutavad keelud
 • veebilehel kasutaja avatud lehed ja küsitud brošüürid
 • teave sisselogimiste kohta STV võrguteenusesse
 • teave meili teel saadetud kliendi- või otseturundussõnumite ning selle kohta, kas sõnumeid on loetud
 • kasutajaprofiil
 • andmesubjekti ja STV teenuste müüja vahel toimunud suhtlust puudutavad andmed, nagu sõnumite sisu ja sõnumite saatmise ajad
 • klienditeenindusele saadetud sõnumid ja sellega seotud pileti käsitlemise andmed
 • veebilehel toimunud chat-vestlused klienditeenindusega
 • klienditeeninduse teenindusnumbrile tehtud kõnede salvestised
 • klienditeenuse kasutamise kohta esitatud tagasiside
 • muud registri eesmärgiga seotud andmed, näiteks andmesubjektiga seotav teave, teenuse kasutamisega seoses toimuva veebilehe kasutamise kohta kogutav teave, nt kasutaja IP-aadress, külastuse kellaaeg, külastatud lehed, kasutatud brauser, võrguaadress, millelt kasutaja veebilehele tuli, ning server, millest kasutaja veebilehele sisenes.
 • Kliendiks oleva ettevõtte nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, tööl kehtiv meiliaadress ja telefon
 • Teave kontaktisiku elektroonilise otseturunduse ja kliendikommunikatsiooni lubade ja/või keeldude kohta
 • Kontaktisiku enda esitatud liigitamisandmed (nt huviobjektid)
 • Kontakteerumisvormide kaudu sisestatud andmed
 • Klienditagasiside andmed, kontakteerumissõnumid ja nõusolekud
 • IP-aadress või muu tuvastuskood
 • Tellimis-, arveldus- ja tarneandmed
 • Küpsiste abil kogutavad andmed
 • STV veebiteenuste kasutamise kaudu kogutavad andmed
 • STV klienditeeninduskanalite kasutamise kaudu kogutavad andmed
 • Sotsiaalmeedia, nt LinkedIni, Facebooki ja Twitteri kasutamisega seotud andmed, nt meeldivaks märkimised meie veebilehtedel
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

STV võib kasutada isikuandmete töötlemisel allhankijaid.

STV võib edastada kontaktandmeid otseturunduse eesmärgil oma koostööpartneritele kehtivates lubatud piirides.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda, kui see ei ole vajalik andmetöötluse tehniliseks teostamiseks näiteks juhul, kui andmesubjekt saadab või võtab vastu sõnumeid e-posti teel või muu internetti kasutava vahendusteenuse kaudu.

STV võib kasutada kliendi- ja turunduskommunikatsioonis ning klienditeenuse haldamisel kolmandate poolte pakutavaid infosüsteeme ja pilveteenuseid, mille puhul võib isikuandmete töötlemine toimuda osaliselt väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kui STV allhankijad kasutavad andmetöötlust väljaspool EMP riike, tagab STV, et isikuandmete edastamine väljapoole EMP riike toimub kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Kliendi- ja turundussõnumite registris olevaid isikuandmeid hoitakse seni, kuni STV neid eespool nimetatud kasutusotstarbel vajab.

Isikuandmete säilitamise ajad:

 • klienditeeninduse chat-vestluste salvestised: 3 kuud
 • klienditeeninduse telefonivestluste salvestised: 7 kuud
 • kliendisuhte korraldamisega seotud kliendi kontaktisiku andmed: seni, kuni andmesubjekt on kõnealuse kliendi kontaktisik, või seni, kuni STV säilitab kliendi kasutatud teenuse ajaloo andmeid
 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmeid salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Ilmoita teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy Ilmoita teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Volitatud töötleja on Ilmoita teenust kasutav STV kliendiks olev ettevõte, kes on andmesubjekti tööandja.

Ilmoita teenuse ja selle kasutajaliideste haldamise, arendamise ja klienditeeninduse eest vastutab:

Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”)

Registrikood 2327327-1

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on volitatud töötleja (STV kliendi) töötajad, juhtkond või mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja ja andmesubjekti vaheline leping (tööleping), volitatud töötleja seadusjärgsete kohustuste täitmine (ehitusala deklareerimiskohustus) ning volitatud töötleja õigustatud huvi.

Ilmoita teenuse kaudu saab volitatud töötleja edastada ettevõtte tööandja ja töötajate andmeid elektroonilisel kujul töö tellija, ehitusobjekti peatöövõtja või muu tööobjekti juhi isikuregistrisse.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Volitatud töötleja salvestab oma töötajate registrisse järgmisi isikuandmeid:

 • isiku nimi
 • isikukood, maksunumber ja sünniaeg
 • isiku foto
 • töösuhte liik
 • tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
 • koduriik
 • kodakondsus
 • telefon
 • e-posti aadress
 • aadress koduriigis

Teenuse kasutamisega seoses võidakse andmesubjekti andmetele lisada järgmist teavet:

 • teave isiku kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse andmete sisestamise hetkel
 • e-instrueerimise tellimuse olek
 • Valtti kaardi staatus
 • töötaja staatus lähetatud töötajana ja seda puudutava A1 tõendi andmed (eraldi kokkuleppel)

Peale selle võidakse andmete edastamise käigus andmesubjekti andmetele lisada STV Valtti kaardi registris olevad kaardiandmed ja Taito registris olevad kvalifikatsiooniandmed.

 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

Ilmoita teenuse kaudu võib volitatud töötleja edastada oma töötajate isikuandmeid lepingupartneritele järgmistel eesmärkidel:

 • Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • Muude lepingust tulenevate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha läbipääsukontrolli võimaldamiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • Lepingupartneri enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Lepingupartneri tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • töötaja eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu või muul moel, mille alusel kasutaja ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja andmete kasutusotstarve on tuvastatud.

STV võib edastada Ilmoita registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada Valtti kaardi teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Teenuse kasutamise ajal on volitatud töötleja vastutusel hallata oma töötajate registrisse salvestatud andmeid ja märkida töösuhe lõpetatuks, kui töötaja töösuhe lõppeb. Endise töötaja töösuhte- ja isikuandmeid säilitatakse teenuses vähemalt 18 kuud. Selle aja jooksul saavad põhiteostajana tegutsevad muud teenuse kasutajad teha parandusavaldusi maksuametile saadetud töötajate aruannetes. Kui isikuandmeid kasutav ettevõte lõpetab oma tegevuse, märkimata töösuhted lõppenuks, võib STV omaalgatuslikult töösuhted lõppenuks määrata.

Pärast töösuhte lõppemist võivad töötaja töösuhte- ja isikuandmed jääda STV tööobjekti registri teenust kasutava peateostaja tööobjekti registrisse seniks, kuni andmeid on vaja teiste klientide eespool nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal ehitusobjekt valmis.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Usaldusväärse partneri teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy Usaldusväärse partneri teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) kliendi vastutavad isikud, kes on nimetatud äriregistri väljavõttes.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.

Usaldusväärse partneri teenuse abil saab STV klient pakkuda oma lepingupartneritele elektroonilisel kujul andmeid, mida lepingupartner vajab täitmaks tellija vastutuse seaduses (22.12.2006/1233) tellijale määratud selgitamiskohustusi. Usaldusväärse partneri teenuse tellinud kliendi tellija vastutuse andmed on kolmandatele pooltele saadaval STV Valvoja teenuses, Raportit-teenuses ja Zeckit-teenuses ning STV koostööpartnerite ettevõtete teabeteenustes.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Usaldusväärse partneri teenuse registrisse kogutakse järgmisi kliendiks oleva ettevõtte vastutavate isikute isikuandmeid:

 • nimi
 • sünniaeg
 • kodakondsus
 • kodukoht
 • positsioon ettevõttes ning selle algus- ja lõpukuupäev
 • teave võimaliku ärikeelu kohta

Andmeid kogutakse ettevõtete kommertsiaalse infosüsteemi kaudu hangitud äriregistri andmete ja ärikeeldude registri andmete alusel. Need andmed lisatakse STV koostatavale tellija vastutuse aruandele.

Usaldusväärse partneri teenust puudutava lepingu allkirjastaja kohta kogume allkirjastamisega seoses järgmisi andmeid:

 • nimi
 • positsioon ettevõttes
 • isikut tuvastav tunnus (isikukood), mille alusel saab kontrollida äriregistri andmetest isiku positsiooni ettevõttes
 • allkirjastamise kuupäev
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

Tellija vastutuse aruanne ja selles sisalduvad isikuandmed on kolmandatele pooltele kättesaadavad STV teenustes Valvoja, Raportti ja Zeckit ning STV koostööpartnerite ettevõtete infosüsteemides. Tellija vastutuse aruandeid võib pakkuda kasutajaliidese kaudu elektroonilisel kujul lõppklientide konkursside, hangete vms tegevusega seotud infosüsteemides.

STV võib edastada usaldusväärse partneri registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja me edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

STV arhiveerib kõik koostatud tellija vastutuse aruanded ja kasutab neid klienditeenuse osutamiseks ning teenuse usaldusväärsuse ja loodud tellija vastutuse aruannete autentsuse tagamiseks.

STV teenustes hoitakse kolmandatele pooltele kättesaadaval vaid kõige viimane tellija vastutuse aruanne.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

 

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Valtti kaardi register

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

 

  Suomen Tilaajavastuu Oy Valtti kaardi register

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) väljastatud Valtti kiipkaartide valdajad. Kaartide valdajad on STV kliendi töötajad, juhtkond või mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.

Valtti kaart on tööohutusseadusele vastav fotoga isikukaart ehitusobjektil. Kaardikomplekti võib kuuluda kaks kaarti: Valtti kiipkaart ja tööobjektil vajalik fotoga isikukaart. Valtti kiipkaardi juures kasutatakse RFID-tehnoloogiat.

Kiipkaardile salvestatud andmed on hoiul STV elektroonilises Valtti kaardi andmebaasis, kust vastavaid kasutusõigusi omavad kolmandad pooled võivad otsida kaardi valdaja isikuandmeid käesolevas andmekaitsetegevuse kirjelduses toodud eesmärkidel.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Kogume kaardi valdaja kohta STV kliendiks olevalt tööandjalt järgmisi isikuandmeid:

 • kaardi valdaja eesnimi, perekonnanimi, maksunumber, sünniaeg ja foto
 • tööandja nimi ja registrikood

Valtti kaardi väljastamise käigus lisab STV registrisse järgmised andmed:

 • Valtti kaardi number ja vöötkood
 • kiibi tunnus
 • Valtti kaardi viimane kehtivuspäev
 • kaardi foto
 • kaardi staatus ja selle muudatusandmed

Valtti kaardi tellimise käigus kogume oma kliendiregistrisse ja teenuse logidesse järgmisi andmeid:

 • tellimuse tegija nimi ning registreerimise aeg ja viis
 • tehtud ja katkestatud tellimused ja nende aeg
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

STV teenuseid kasutavad kliendid võivad taotleda ja salvestada oma infosüsteemidesse kaardi valdaja isikuandmeid juhul, kui kaardi valdaja töötab või kavatseb tööle asuda kliendi ehitusobjektil või muul tööobjektil. Teabeotsingu käigus võidakse Valtti kaardi registri andmetele lisada Taito registris salvestatud kaardi valdaja kvalifikatsiooniandmed ja Ilmoita teenuses tööandja teatatud muud isikuandmed sellises ulatuses, kui kliendil on seadusjärgne õigus sellist lisateavet kasutada.

Kaardi valdaja isikuandmeid saab otsida ja töödelda vaid järgmistel eesmärkidel:

 • tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • muude lepingust tulenevate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha läbipääsukontrolli võimaldamiseks
 • tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • lepingupartneri enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • lepingupartneri tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • töötaja eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

 

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu või muul moel, mille alusel tööandja/andmesubjekti ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja andmete kasutusotstarve on tuvastatud.

STV võib edastada Valtti kaardi registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada Valtti kaardi teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Valtti kaardi registris säilitatakse välja antud Valtti kaarti puudutavaid andmeid 10 aastat selle kalendriaasta lõpust, mille jooksul kaardi kehtivuse aeg on lõppenud, või seni, kuni STV kliendi tööobjekti registris või muus registris on salvestatud viiteid kõnealusele Valtti kaardile.

Kehtivuse kaotanud Valtti kaartide numbrid (ilma isikuandmeteta) salvestatakse alaliselt suletud kaartide loendisse.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Taito registri teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy Taito registri teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on:

 • Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”) Taito registri teenust kasutava kliendi töötajad, juhtkond või mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud või
 • füüsilised isikud, kes on andnud nõusoleku selleks, et isiku omandatud kvalifikatsiooni võib avaldada STV Taito registri teenuses.
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi, volitatud töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine ja/või andmesubjekti antud nõusolek.

Taito register on ennekõike ehitusala töötajatele suunatud teenus. Selle abil saab andmesubjekti tööandja hallata oma töötajate kutseoskuste andmeid ning jagada neid oma koostööpartneritele, nt ehitusobjekti töödejuhatajale.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Taito register sisaldab järgmisi isikuandmeid:

 • andmesubjekti nimi
 • maksunumber
 • sünniaeg
 • kvalifikatsiooni liik
 • kvalifikatsiooni kaardile kirjutatud nimi
 • kvalifikatsiooni kood
 • kehtivusandmed
 • kvalifikatsiooni andja
 • teave selle kohta, kas kvalifikatsiooni kehtivus on tõendatud otse allikast
 • muutmisandmed
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

STV teenuseid kasutavad kliendid võivad taotleda ja salvestada oma infosüsteemidesse andmesubjekti (kvalifikatsiooni valdaja) isikuandmeid juhul, kui andmesubjekt töötab või kavatseb tööle asuda kliendi ehitusobjektil või muul tööobjektil. Andmete otsimine toimub üldjuhul selliselt, et andmesubjekt esitab kliendile Valtti kaardi ning klient otsib kvalifikatsiooni andmed Valtti kaardi tunnuste abil vastava liidese abil STV süsteemist. Klient võib samas otsida ka Valtti kaardi registris ja Ilmoita teenuses tööandja teatatud muid isikuandmeid sellises ulatuses, kui kliendil on seadusjärgne õigus sellist lisateavet kasutada.

Klient võib otsida ja töödelda Taito registris sisalduvaid isikuandmeid vaid järgmistel eesmärkidel:

 • Tööandja võib käsitleda oma töötajate isikuandmeid kõigil seaduslikel eesmärkidel oma sisekasutamisel.
 • Muud kliendid peale andmesubjekti tööandja võivad käsitleda isikuandmeid järgmisel kasutusotstarbel:
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks ja muude seadusjärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
 • Kliendi enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Kliendi tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
 • Andmesubjekti eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

STV võib edastada Taito registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.

STV võib kasutada Taito registri teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Kvalifikatsiooniandmete säilitamise aeg määratakse järgmiselt:

 • kvalifikatsiooni puudutav teave kustutatakse Taito registrist kohe, kui STV saab teavet selle kohta, et andmesubjekt on enda antud nõusoleku tühistanud
 • kehtivaid kvalifikatsiooniandmeid säilitatakse seni, kuni andmesubjekt on salvestatud Ilmoita teenuse tööandjate registrisse
 • lõppenud kvalifikatsiooni puudutavaid andmeid hoitakse maksimaalselt kahe aasta jooksul pärast kvalifikatsiooni aegumise aja lõppu.
 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Andmekaitsetegevuse kirjeldus Tööobjekti registri teenus

Uuendatud viimati 23.05.2018

Andmekaitsetegevuse kirjeldus

  Suomen Tilaajavastuu Oy tööobjekti registri teenus

 

 1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik

Volitatud töötleja on STV kliendiks olev ettevõte, mis on ehitusobjekti peatöövõtja või peateostaja.

Tööobjekti registri teenuse ja selle kasutajaliideste haldamise, arendamise ja klienditeeninduse eest vastutab:

Suomen Tilaajavastuu Oy (“STV”)

Registrikood 2327327-1

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

 1. Andmesubjektid

Andmesubjektid on volitatud töötleja ehitusobjektil töötavad isikud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja seadusjärgsete kohustuste täitmine (nt tööohutusseaduse (738/2002) § 52b ja maksukorraldusseaduse (1558/1995) § 15b) ning volitatud töötleja õigustatud huvi.

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse

Tööobjekti registri teenuses käsitletavad isikuandmed sisaldavad järgmisi isikuandmete liike sõltuvalt volitatud töötleja valitud teenuse komponentidest:

Ilmoita teenuse töötajate registrist saadud andmed:

 • isiku nimi
 • isikukood või maksunumber ja sünniaeg
 • teave isiku kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse
 • töösuhte liik
 • tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
 • koduriik
 • kodakondsus
 • telefon
 • e-posti aadress
 • aadress koduriigis

Valtti kaardi registrist saadud andmed:

 • isiku Valtti kaardi andmed

Volitatud töötleja poolt teenusesse sisestatavad andmed:

 • isiku instrueerimisandmed
 • isiku läbipääsuõiguse andmed

Volitatud töötleja läbipääsukontrolli süsteemist saadud andmed:

 • tööobjekti tööaja märkimise andmed
 1. Isikuandmete regulaarne edastamine

Volitatud töötleja edastab isikuandmeid regulaarselt ametiasutustele vastavalt kehtivates seadustes määratud korrale. Volitatud töötleja võib edastada isikuandmeid kolmandatele pooltele kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide raames.

Tööobjekti registri teenusesse salvestatud isikuandmeid võib töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate isikute kohta
 • Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
 • Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
 • Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate deklaratsioonide koostamiseks
 • Muude volitatud töötlejat puudutavate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
 • Tööobjekti läbipääsukontrolli teostamiseks
 • Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
 • Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
 • Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
 • Tööobjekti tööjuhtimise eesmärgil
 • Volitatud töötleja enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase tegevuse tagamiseks
 • Volitatud töötleja tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks

STV võib kasutada tööobjekti registri teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

 1. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna riike.

 1. Isikuandmete säilitamise aeg

Volitatud töötleja säilitab isikuandmeid seni, kuni neid on vaja eelnevalt nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav maksuametile esitatud andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal ehitusobjekt valmis.

 1. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades, kui:

 • tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat alust peale teie antud nõusoleku
 • olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud alust
 • andmete töötlemine on seadusevastane
 • olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise käigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.

 1. Andmeturve

Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

 1. Kontaktid

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

Kui soovite kontrollida, kas teie isikuandmed on salvestatud peatöövõtja või peateostaja tööobjekti registrisse, võtke ühendust otse kõnealuse peatöövõtja või peateostajaga.

 1. Muudatused

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses teatega “uuendatud viimati”.

Küpsistekasutimin

Küpsistekasutimin | Tilaajavastuu

Suomen Tilaajavastuu kontserniveebisaitidel võidakse kasutada nn. cookie -versiooni ehk küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis tagavad lehekülje mugavama ja sujuvama kasutamise. Veebisaidil kasutatavad küpsised ei kogu ega töötle isikuandmeid/kasutajat tuvastavat informatsiooni. Küpsiste kasutamine on võimalik keelata muutes oma veebibrauseri sätteid. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik veebisaidi funktsioone ning pakutavaid teenuseid kasutada täies mahus.

Küpsistesttäpsemalt

Kasutajaarvutissevõivadaeg-ajaltsalvestudaküpsised. Küpsised on failid, mis koguvad kasutaja arvuti, brauseri ja veebilehe kasutamise kohta spetsiaalset tehnilist teavet, näiteks milliseid veebilehti olete külastanud ja millises järjekorras, millistveebibrauseritkasutatakse, milline on arvuti ekraani resolutsioon ja millist marki ja mudelitoperatsioonisüsteemi arvuti kasutabning milline on arvuti IP –aadress ehk, et milliselt interneti aadressilt andmed pärinevad ja kuhu need tuleb edastada.

Andmeid SuomenTilaajavastuu kontserniveebilehtede külastamise kohta on lubatud koguda SuomenTilaajavastuuOy-l, sama kontserni ettevõtetel ja nende teenusepakkujatel ning kolmandatel osapooltel (erinevad meediakanalid, reklaamibürood, jälgimis- ja analüüsiteenuste pakkujad). SuomenTilaajavastuu kontsern võib kasutada ka mujalt, kui oma interneti veebilehtedelt kogutud andmeid. Mittefunktsionaalsete (analüüsi) küpsisteabil on võimalik jälgida SuomenTilaajavastuu kontserni ja selle koostööpartnerite teenuste kasutajate hulkaninganalüüsida, arendada ja parandadaSuomenTilaajavastuukontserniveebilehtede sisu ja teenuseid. Mainitudüksusedvõivadturundusega seotud eesmärkidelkasutadaküpsiseid, millega kogutakse SuomenTilaajavastuu kontserni veebilehtede külastajate kohta. Küpsiste abil kogutud andmeidkasutataksekasutajahuviobjektidepõhjal turunduse eesmärgilSuomenTilaajavastuu kontserni ja koostööpartneriteveebilehtedel. Küpsiste ja muudesse jälgimis- ja analüüsitööriistadesse salvestatud andmed on anonüümsed andmed ja need ei sisalda isikuandmeid.

SuomenTilaajavastuu kontsernilon kasutuselerinevad meetmed (füüsilised, elektroonilised ja lepingulised)tõkestamakskõrvaliste isikute juurdepääsu eelpool nimetatud andmetele. Kolmandad isikud üritatakse samuti allutada järgimakehtivaidõigusakte ja iseregulatsioone. Internet on avalik ruum ning seetõttuei kontrolli, jälgi ega vastuta SuomenTilaajavastuukontsern kolmandate osapooltetegevuse või tegevusetuse eest.

Kasutajal on võimalus peatada küpsiste kasutamine muutes oma brauseri seadeid nii, et brauser ei luba saitidel küpsiseid salvestada. Kasutaja nõustub sellega, et sellisel juhul ei pruugi veebilehe teenused olla nii optimaalselt kasutatavad.