FAQ – Usaldusväärne Partner

Mida kujutab endast teenus Usaldusväärne Partner?

Usaldusväärne Partner on üks osa Tilaajavastuu.fi pakutavatest teenustest. Selle abil kantakse raportiteenusest saadavasse ettevõtte raportisse maksu- ja pensionikindlustuskohustuse täitmist, õnnetusjuhtumikindlustust ja järgitavat kollektiivlepingut puudutavad andmed. Ühinedes teenusega Usaldusväärne Partner, teeb tarnija tellija vastutuse seaduses sätestatud andmed kõigile tasuta kättesaadavaks.

Kuidas teenusega ühineda?

Teenusega ühinemiseks tuleb koostada ja allkirjastada oma ettevõtte andmeid sisaldav volikiri ning toimetada see Suomen Tilaajavastuu Oy-le. Sellega annate Suomen Tilaajavastuu Oy-le volituse oma ettevõtte andmete (maksude ja pensionimaksete tasumine, õnnetusjuhtumikindlustus, tööandja maksed ja järgitavad kollektiivlepingud) kättesaamiseks ja avaldamiseks Tilaajavastuu.fi teenuse kaudu. Piisab, kui täidate ja esitate volikirja ainult üks kord.

Milliseid raporteid saab ettevõte pärast teenusega ühinemist?

Ettevõte saab tellija vastutuse seadusest tuleneva raporti, mis on raportiteenuse kaudu kõigile tasuta kättesaadav. Raporti esileht avaldatakse ka „kiirkontrollis”.

Mida annab teenusega ühinemine?

Pärast Usaldusväärse Partneri programmiga ühinemist pole enam vaja esitada tellija vastutuse seaduses nõutavaid ettevõtet puudutavaid tõendeid. Teie tellijatele on andmed meie raportiteenuse kaudu tasuta kättesaadavad.

Kui palju see teenus maksab?

Hind Liitudes Luotettava Kumppani Eesti -andmebaasiga tuleb tasuda hetkel kehtiv aastamaks (hinnakirjajärgne aastamaks alates 1.1.2015 on 200€ + km 0%). Luotettava Kumppani Eesti–andmebaasiga liitumise aastamaks sisaldab Veronumero. fi -teenuse Töömaaregistri kasutusõiguse S tasemeni (ei sisalda Vahti-teenust ega ka teavitamisfunktsioone). Lisatasu eest on võimalik saada juurdepääsu antud teenustele. Andmete avalikustamine Soomes registreeritud ettevõtted peavad liituma ka Soome Luotettava Kumppani –andmebaasiga. (Soome Luotettava Kumppani –andmebaasiga liitumise aastamaks on alates 1.1.2019 115€+ km 24%).

Kas tõendeid saab raportist eraldi välja trükkida?

Ettevõtte tellijavastutusraportitest ei saa andmeid (näiteks õnnetusjuhtumikindlustuse andmeid) eraldi välja trükkida, kuid raport asendab kõiki eraldi väljastatavaid tõendeid. Raport sisaldab kõiki vajalikke andmeid ja piisab, kui esitate selle oma tellijale. Tellija võib raporti meie registrist ka ise kätte saada.

Kas pärast esimese vastutuskindlustustõendi esitamist uuendatakse vastutuskindlustuse andmeid edaspidi automaatselt? Vastutuskindlustus on vabatahtlik lisateave. Kahjuks pole meil võimalik neid andmeid automaatselt uuendada ning uue tõendi esitamise ja andmete uuendamise eest peab klient igal aastal ise hoolt kandma.

Olen esitanud teile vastutuskindlustuse tõendi. Miks ei kajastu see enam minu raportis? Kui esitatud tõendis märgitud kindlustusperiood on lõppenud, siis kõnealune kindlustus enam raportis ei kajastu (kui tõendis on kindlustusperioodiks märgitud näiteks 01.01–31.12). Sel juhul peaksite paluma oma kindlustusfirmalt uut vastutuskindlustuse tõendit ning saatma selle Suomen Tilaajavastuu Oy-le.

Kuidas ma saan Usaldusväärse Partneri liikmesuse tühistada? Liikmestaatuse tühistamiseks tuleb saata e-kiri aadressil asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi ja märkida kirja pealkirjaks Irtisanominen. Kirja sisuväljale kirjutage oma ettevõtte nimi, registreerimisnumber, loobumise põhjus (näiteks „tegevus lõppenud”) ja loobumisteate allkirjastaja nimi. Nimetatud andmed võib liikmestaatuse tühistamiseks saata ka posti teel.

Olen esitanud teile tõendid elektrooniliselt / posti teel. Millal on andmed nähtavad minu ettevõtte raportis? Esitatud tõendite ja ettevõtte andmete uuendamine meie teenusekeskkonnas toimub umbes ühe tööpäeva jooksul pärast tõendite kättesaamist.

Millised tõendid tuleb volikirjale lisada? Volikirja lisana võib esitada vähem kui 10 päeva vanuse maksuvõlatõendi ning tõendi pensionikindlustuse kehtivuse ja maksete tasumise kohta, samuti vähem kui 3 kuu vanuse kohustusliku õnnetusjuhtumikindlustuse tõendi.

Millisel aadressil tuleb näiteks maksutõendid saata? Kõik tõendid võib saata elektrooniliselt aadressil asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi (PDF-failina) või posti teel aadressil:

Suomen Tilaajavastuu Oy, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 ESPOO.

Miks teavitatakse tellijaid märkest „Vajab täpsustamist”? Tellija kasutuses on meie järelevalveteenus Jälgija (Valvoja). See on tellijatele suunatud automaatne järelevalvetööriist tellija vastutuse seaduse nõuete täitmise kohta. Teenuse kasutajad saavad täiendada oma jälgitavate ettevõtete nimekirja näiteks objektipõhiselt ning vastav teade edastatakse ka nimekirja haldajale.

Kas mul on võimalik saada eelteade minu raporti minekust staatusesse „Vajab täpsustamist”? Staatusemuutusest teavitame teid alati elektronposti teel. Kahjuks ei saa me saata eelteadet teie ettevõtte raporti minekust staatusesse „Vajab täpsustamist”, sest pensionikindlustusfirmadelt ja maksuametilt saadud andmed peab Suomen Tilaajavastuu Oy avaldama viivitamata.

Minu ettevõte on tööjõurendifirma. Kuidas pean märkima meie järgitavad kollektiivlepingud? Tööjõurendiga tegelev firma peab märkima kõik kollektiivlepingud, mida ta oma renditöötajate puhul järgib. Raportis loetletakse kõik märgitud kollektiivlepingud. Kõige lihtsam on saata teade kollektiivlepingutest elektronposti teel aadressil asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi näiteks Exceli tabelina.

Minu firma maksegraafikud on täitemenetluses. Kuidas peaksin toimima? Kahjuks ei saa me praegu kohtutäituritelt/inkassofirmadelt vajalikke andmeid koostatud maksegraafikute järgmise kohta. Seetõttu pole meil kahjuks võimalik värskendada täitekokkuleppe sõlminud ettevõtete andmeid seni, kuni kõik sissenõutavad summad on tasutud. Raportis on sissenõutavate maksete korral märge „Vajab täpsustamist”. Ettevõte võib siiski kasutada meie teenuse kaudu saadavat raportit ja esitada selle tellijale koos täitekokkuleppega. Kui täitemenetlus on lõppenud, teatage sellest meie klienditeenindusele aadressil asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Seejärel teeme oma registris vastavad muudatused.

Minu firma on taotlenud saneerimismenetluse algatamist. Kuidas peaksin toimima? Otsuse saneerimismenetluse algatamiseks teevad esimese astme kohtud, kui on olemas vajalikud eeldused ja kui suurimad võlausaldajad seda toetavad. Ühtlasi määrab kohus saneerimismenetluse algatamise otsuses kindlaks võlanõuete jms esitamise ajakava ning saneerimisnõustaja koostatava saneerimiskava tähtaja. Kui võlausaldajad kiidavad saneerimisnõustaja koostatud saneerimiskava heaks, kinnitab kohus saneerimiskava ja saneerimismenetlus lõpeb. Saneerimismenetluse ajal peaks ettevõte peale Tilaajavastuu.fi raporti andma oma tellijatele lisateavet ettevõtte olukorrast, sest tasumata nõuete korral võib raportis olla märge „Vajab täpsustamist”. Kohe, kui esimese astme kohus on saneerimiskava kinnitanud ja meie infoallikad on saanud asjakohase teate, kajastub näiteks maksuandmete kohal saneerimiskava.

Kuidas peaksin toimima, kui vahetan kindlustusfirmat? Nagu teenuse Usaldusväärne Partner lepingutingimustest võib lugeda, tuleb kindlustusfirma muutumise korral teavitada sellest Suomen Tilaajavastuu Oy klienditeenindust. Muutusest tuleks teada anda võimalikult varakult, et ettevõtte raport oleks ajakohane. Kui muutub firma, kellega on sõlmitud õnnetusjuhtumikindlustus, peab ettevõte saatma tõendi uue õnnetusjuhtumikindlustuse kohta. Pensionikindlustusfirma muutumise korral on kiireim viis andmete ajakohastamiseks vähem kui 10 päeva vanuse tõendi esitamine uue pensionikindlustuse kohta. Muidu uuendatakse andmeid olenevalt pensionikindlustusfirmast 2 kuu jooksul.

Mida peaksin tegema, kui minu firma registreerimisnumber (y-tunnus) või nimi on muutunud? Ettevõtte nime muutumise korral tuleb sellest teavitada Suomen Tilaajavastuu Oy-d, et teha teenusekeskkonnas vastavad muudatused. Ettevõtte registreerimisnumbri muutumise/sulgemise korral tuleb sellest teavitada Suomen Tilaajavastuu Oy-d ning lisaks peab ettevõte koostama ja esitama uue volikirja.

Mida näitab sümbol „OK”? Infoallikate põhjal on tellijavastutust puudutavad andmed korras. Sümbolit kasutatakse siis, kui ettevõtte andmetes ei ole midagi, mis nõuaks erilist tähelepanu, selgitust või täiendamist.

Mida tuleb teha, kui minu ettevõtte raportil on märge „NB!”? Seda sümbolit kasutatakse siis, kui tellija peab näiteks käibemaksukohustuslaste registri osas pöörama tähelepanu tarnijat puudutavale erandile (näiteks vabastus registrisse kandmisest). Tellija soovi korral peaks teie ettevõte ehk tarnija esitama tellijale vajalikud erandit puudutavad tõendid. Märge ei takista töö tellimist.

Mida tuleb teha, kui minu ettevõtte raportil on märge „Andmete ootel”? Sümbol „Andmete ootel” tähendab seda, et mõned andmed on puudu või ootame teavet näiteks pensionikindlustusfirmalt. Kõige kiiremini saate oma ettevõtte raportil oleva sümboli teada raportiteenusest või vaadates raporti esilehte aadressilt http://www.tilaajavastuu.fi/pikatarkistus. Seejärel võite võtta ühendust meie klienditeenindusega ja teatada puuduvad andmed.

Mida tuleb teha, kui minu ettevõtte raportil on sümbol „Täpsusta”? Sümbol „Täpsusta” on ettevõtte raportil järgmistel põhjustel:

  • Maksuandmed ja/või pensionikindlustuse andmed vajavad täpsustamist.

Märke kõrvaldamiseks toimige järgmiselt: Võtke ühendust maksuameti klienditeeninduse ja/või pensionikindlustusfirmaga, et teha kindlaks märke põhjus, ja leppige kokku uus maksekava. Märke kõrvaldamiseks esitage Tilaajavastuu Oy-le maksetõendid. NB! Üksik täpsustusmärge ei takista tellija ja tarnija koostööd, kui märke põhjuseks olnud puudused kõrvaldatakse.

Miks on minu raportil sümbol „Stopp”? Sümbol „Stopp” on ettevõtte raportil siis, kui äriregistri väljavõttes märgitud isikul on ettevõtluskeeld või ettevõtteregistri andmetel on firma likvideeritud, pankrotis või tegevuse lõpetanud.

Kui vana tõendi võib esitada? Tõendid on kehtivad, kui need on välja antud vähem kui 3 kuud tagasi (õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus) või vähem kui 10 päeva tagasi (maksuvõlgnevused ning pensionikindlustuse kehtivus ja maksed). Töötervishoiutõend peab olema välja antud vähem kui aasta tagasi.